Arhiiv 01.08.2020 – 31.08.2020. a

Ülevaade Eesti looduskaitse hetkeseisust. Jätkates eelmise kuu infokirjas kajastatud teemadega, siis tutvustame nüüd augusti kuus ilmunud põhjalikku ülevaatekogumikku Eesti looduskaitse hetkeseisust. Vastavas kogumikus on muuhulgas esitatud Eesti looduskaitse sihtide analüüs ning elurikkuse säilimiseks kavandatud tulevikusuundumuste kirjeldused. Siinkohal võib välja tuua olulisemad tähelepanekud ülevaatest:

  • 2020. aastal on Eesti maismaast kaitse all 19,4% (koos suurjärvedega koguni 20,5%).
  • EL-i loodusdirektiivi liikide ja elupaikade seisund on meil märgatavalt parem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Siiski on direktiivi elupaikadest ja liikidest Eestis soodsas seisundis vaid natuke üle poolte ehk täpsemalt 56%.
  • Värske Eesti liikide ohustatuse hindamise järgi on meil 928 ohustatud liiki.
  • Seni looduskaitset mitte vajavate nn tavaliste põllu- ja metsalindude arvukus on nii Euroopas kui Eestis langustrendis.
  • Loomisel on metoodika ökosüsteemide ja nende seisundi baastasemete (väärtused kokkulepitul ajahetkel) üle-eestiliseks hindamiseks ja kaardistamiseks. Ökosüsteemiteenuste hindamise ja kaardistamise tulemused on sisendiks nende kestliku kasutamise planeerimisele paljudes valdkondades.

Kui soovid täpsemalt tutvuda ülevaatekogumikuga, siis palun külasta järgnevaid interneti lehekülgi – https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elk_2020_est.pdf ja https://arcg.is/1yLnmL (kaardilugu).

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje/dokumendi (https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/ilmus-pohjalik-ulevaade-eesti-looduskaitse-hetkeseisust) alusmaterjale.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.08.2020 – 31.08.2020. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (7 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 5 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.08 – 31.08.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 2 tk):

Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord
Majandus- ja taristuminister 06.08.2020 määrus nr 47
jõustumiskuupäev 14.08.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 11 tk):

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus
Maaeluminister 27.02.2017 määrus nr 22
jõustumiskuupäev 10.03.2017

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 2 tk):

Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord
Majandus- ja taristuminister 06.08.2020 määrus nr 47
jõustumiskuupäev 14.08.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 0 tk):

Esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles