Arhiiv 01.12.2017 – 31.12.2017. a

Uuring: kolmandik Eesti pinnasest on kõrge radoonitasemega. Eesti radooniriski ja looduskiirguse atlasesse on esmakordselt koondatud info kiirguste tasemest kogu riigis. Uuringust selgub, et kõrge radoonitase on probleemiks kolmandikul Eesti pinnasest. Kõrge ja eriti kõrge Rn-riskiga alad on iseloomulikud Põhja-Eesti klindi vööndile Narvast Pakri saarteni, eelkõige aga graptoliit argilliidi ja fosforiidi avamusaladele ning nende purru- ja peeneserikka pinnakatte levilatele. Kõrge Rn riskiga (>50 kBq/ m³) alasid esineb ka Lõuna-Eestis (Luunja, Põlva, Tõrva, Viljandi jt piirkondades), harvemini hajutatult mujal Eestis. Kõrge ja eriti kõrge Rn-riskiga pinnasele ehitamisel tuleb rakendada radooni takistavaid meetmed, et see ei pääseks majade siseõhku.

Atlas on koostatud selleks, et seda saaks kasutada nt detailplaneeringute kehtestamisel ja erinevates uurimus- ning teadustöödes. Elanikud saavad kaartide põhjal hinnata, kas nende kodu või tulevane kodu asub radooniohtlikus piirkonnas. Uuringu viis Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi OÜ Eesti Geoloogiakeskus ning seda rahastas SA KIK. Vt valminud atlast – http://www.envir.ee/sites/default/files/eesti_rn_atlas_2017_kyljendatud.pdf

Kokkuvõtte koostamisel kasutati 20.12.2017. a Keskkonnaministeeriumi (http://www.envir.ee/et/uudised/uuring-kolmandik-eesti-pinnasest-korge-radoonitasemega) pressiteadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.12.2017 – 31.12.2017. a. kohta. Sisaldab infot 11 jõustunud, 12 muutunud, 12 lisandunud ja 6 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 7. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (17 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 8 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.12 – 31.12.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 11 tk (kokku 26 tk):

Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 58
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 59
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 179
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Letipea maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 180
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 181
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 182
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 183
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Suuremõisa lahe looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 184
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Keema järvede kaitseala kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 185
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 186
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seadus
Riigikogu 12.12.2017 seadus
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 12 tk (kokku 67 tk):

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kalapüügiseadus
Riigikogu 19.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Planeerimisseadus
Riigikogu 28.01.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Maaparandusseadus
Riigikogu 22.01.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2003

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus
Riigikogu 10.02.1999 seadus
jõustumiskuupäev 23.03.1999

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 12 tk (kokku 20 tk):

Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 58
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 59
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 179
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Letipea maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 180
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 181
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 182
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 183
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Suuremõisa lahe looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 184
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Keema järvede kaitseala kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 185
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsuse 14.12.2017 määrus nr 186
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seadus
Riigikogu 12.12.2017 seadus
jõustumiskuupäev 29.12.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 6 tk (kokku 24 tk):

Suuremõisa lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 08.05.2007 määrus nr 131
jõustumiskuupäev 18.05.2007

Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 05.05.2004 määrus nr 184
jõustumiskuupäev 09.05.2004

Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 30.04.2004 määrus nr 178
jõustumiskuupäev 09.05.2004

Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 30.10.2001 määrus nr 334
jõustumiskuupäev 08.11.2001

Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 03.04.2001 määrus nr 133
jõustumiskuupäev 12.04.2001

Letipea maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 30.05.2000 määrus nr 171
jõustumiskuupäev 09.06.2000

Tagasi üles