Jäätmemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid)

Alkranel OÜ spetsialistid omavad mitmekülgseid kogemusi jäätmemajanduse planeerimisel ja kavandamisel. Alkranel OÜ aitab Teil orienteeruda jäätmemajandusalastes keskkonnanõuetes ja töötab Teile välja optimaalse jäätmekäitluse süsteemi (sh. jäätmete liigiti kogumise korraldus, jäätmejaamade ja jäätmete kogumiskohtade kavandamine ning projekteerimine) vastavalt kehtivatele nõuetele.

Jäätmemajandusalast nõustamist (planeerimine, uuringud (sh. arvamus ja jäätmevood), koolitused (sh. trükised), konsultatsioonid ja analüüsid) oleme teostanud alates 2000. aastast. Nõustamistegevuse raames teeme vajadusel ka koostööd erinevate partnerettevõtetega, mis tagab täiendava oskusteabe vms kasutamise võimaluse.

Tööd (32)

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Uuring „Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel“

  Koostöös Civitta Eesti AS-iga viidi läbi uuring, mille eesmärk oli (üle Eestiliselt):
  • välja selgitada, millistes haljastustöid hõlmavates riigihangetes on põhjendatud ja otstarbekas kasutada taaskasutatavaid materjale ning millistele kriteeriumidele peab materjal vastama. Nendele tulemustele tuginedes on eesmärk töötada välja hangete ja materjalide kriteeriumid, mida on võimalik kasutada keskkonnahoidlike hangete rakendamisel;
  • välja töötada karjääride korrastamise kriteeriumid, mille alusel saab kaaluda taaskasutatavate materjalide kasutamist karjääride korrastamisel.

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Uuring „Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus“

  Uuring „Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus“ on koostatud OÜ Alkranel poolt Keskkonnaministeeriumi tellimusel. Uuringuga kaardistati jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks ettevalmistamisel kasutatava praktika hetketase Eestis.

  Uuringus kaardistati järgmiste jäätmeliikide praktikaid: ehitus- ja lammutusjäätmed (jäätmeliigid koodidega 17 01 03, 17 01 07 ja 17 08 02); klaasijäätmed (koodidega 16 01 20, 16 02 15 08, 16 02 16 10, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02); plastijäätmed (koodidega 02 01 04, 16 01 19, 16 02 16 09, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39); suurjäätmed (koodiga 20 03 07); biolagunevad jäätmed (koodidega 19 08 05, 20 01 08, 20 02 01); tekstiilijäätmed (koodidega 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 16 01 22, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11); pakendijäätmed (koodidega 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09); rehvid (koodidega 16 01 03, 19 12 04 01); patareid ja akud (koodidega 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34).

 • Klient: Jõhvi Vallavalitsus

  Jõhvi valla korraldatud jäätmeveo teenustasu hinna analüüsi koostamine

 • Klient: Eesti Jäätmekäitlejate Liit

  Uuringu “Tahkete jäätmekütuste tootmiseks ning kasutamiseks vajalike jäätmete sisendkoguste ja liikide kaardistamine” koostamine

 • Klient: Juurviljaait OÜ

  Jäätmeloa taotluse alane konsultatsioon

 • Klient: PKM Grupp OÜ

  Eksperthinnang kaugkütte katlamajades tekkiva tuha hoiustamisele ja kasutamisele väetisena

 • Klient: K&H AS

  Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava koostamine

 • Klient: Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ

  Ida-Eesti elanike jäätmeküsitlus

  Ida-Eesti jäätmehoolduskeskuse jäätmekava koostamise raames viidi elanike jäätmekäitlusharjumuste uurimiseks läbi küsitlus.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Aardlapalu prügila sulgemiskava koostamine ja sulgemismaksumuse hindamine

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Valgamaal Taheva vallas Kallikülas Koiva-Mustjõe luha maa-ala jääkreostuse teostatavuse uurimustööde teostamine

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Prügihunt 2005

  2005. aasta Prügihundi kampaania 2005 algas 5. septembril ja kestis 31. oktoobrini. Ligi kaks kuud väldanud keskkonna- ja jäätmekampaania eesmärgiks oli tõsta Tallinna elanike teadlikkust ja informeeritust jäätmekäitlusprobleemidest ning -lahendustest, arendada prügisorteerimist hõlbustavaid teadmisi ning suurendada ümbritseva keskkonna märkamist ja sellest hoolimist.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Keeni prügila keskkonnaalane eksperthinnang

  keskkonnaalane eksperthinnang koostati Valgamaal, Sangaste vallas asuva Keeni prügila keskkonnamõjude määratlemiseks.

  Keskkonnaalase eksperthinnangu ruumiline ulatus hõlmas Keeni prügila ala keskkonnamõjusid ja prügilast lähtuvaid mõjusid prügilat ümbritsevale alale.

  Mõjude hindamisel pöörati põhitähelepanu järgmistele aspektidele:
  • Ladestatud jäätmed (Jäätmete lagunemisaste ja ohtlikkus);
  • Põhjavee ja pinnavee saastumise oht;
  • Prügila nõrgvee puhastamise vajalikkus;
  • Prügilademe katmine;
  • Prügilagaasi teke, kogumise ja eemaldamise vajalikkus;

 • Klient: Väike-Maarja Vallavalitsus

  Pandivere koostööpiirkonna jäätmejaamade rajamise ettevalmistamise I etapp

  OÜ Alkranel koostab Pandivere koostööpiirkonna (Väike-Maarja valla, Avanduse valla, Laekvere valla, Tamsalu valla, Tamsalu linna ja Rakke valla) jäätmejaamade rajamise ettevalmistamise I etapi töid, mis hõlmavad jäätmevoogude analüüsi ning jäätmejaamade asukohavalikut.

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmemajandusalaste õigusaktide koostamine

  OÜ Alkranel koostas Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmehoolduseeskirja, jäätmevaldajate registri asutamise määruse ja registri pidamise korra, korraldatud jäätmeveo korra ning korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamise dokumentatsiooni.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Korraldatud jäätmeveo infovoldiku teksti ja kujunduse koostamine ning trükiks ettevalmistamine

  Koostati kakskeelne infovoldik (14 lk), mis annab ülevaate korraldatud jäätmeveo põhimõtetest ja olulisematest tingimustest.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Paldiski prügila sulgemiskava koostamine

  Koostöös OÜ-ga Inseneribüroo Urmas Nugin koostati Paldiski prügila sulgemiskava ja sulgemisprojekt.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna kampaania HLP

  Teostasime: kujunduse, sisu-, andmebaaside (uudiste, jt.) struktuurid ja esitlused ning Intraneti mooduli erinevate teenuste haldamiseks.

 • Klient: Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet

  Infovoldik ettevõtetele – Biolagunevate jäätmete kogumine

  Eesmärk: pakkuda Tallinna ettevõtetele informatsiooni biolagunevate jäätmete sorteerimise/kogumise, liigituse, käitlemise, jm. kohta.

 • Klient: TarFurgo OÜ

  Analüüs OÜ TarFurgo jäätmekogumise korraldamine

  Eesmärk: hinnata OÜ TarFurgo tegevuse käigus tekkivaid jäätmekoguseid ja anda soovitusi nõuetekohase jäätmekäitluse korraldamiseks.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Uuring Tartu linna kampaania HLP järelküsitlus

  Eesmärk: selgitada välja, kuidas hoomasid Tartlased keskkonnaalast kampaaniat “Hoia linn puhtana”

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna jäätmekampaania Prügihunt kodulehekülg

  Teostasime: kujunduse, sisu-, andmebaaside (uudiste, foorumite, küsitluste, jt.) struktuurid ja esitlused ning Intraneti mooduli erinevate teenuste haldamiseks. Leheküljel esitletud tekst on koostatud OÜ Alkraneli keskkonnaosakonna poolt. Kampaania käigus hallatakse uudiste lisamist, jpm.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna jäätmekäitluskampaania Prügihunt

  Taust: 06. septembrist – 31. oktoobrini 2004 (juba teist aastat järjest) korraldas Tallinna Linnavalitsus koostöös OÜ-ga Alkranel Tallinnas jäätmeprobleemidele keskenduva keskkonnakampaania nimega “Prügihunt – näitame prügile hambaid”. Alkranel OÜ vastutas kampaania korraldamise, läbiviimise ja infomaterjalide eest!

 • Klient: Tartu Veevärk AS

  Kagu-Eesti regionaalprügila piirkonna jäätmevoogude hindamine

  Eesmärk: hinnanguline tekkivate jäätmekoguste väljaselgitamine ja jäätmetekke prognoos.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Uuring Tallinna elanike suhtumine ja käitumine jäätmekäitlusesse 2004

  Eesmärk: selgitada Tallinna elanike teadlikkust ja käitumist jäätmekäitluse alal.

 • Klient: Tallmac AS

  Maardu linna jäätmekava koosseisus pakendijäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine

  Eesmärk: Maardu linna jäätmemajanduse arendamine

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Põltsamaa jäätmejaama asukohavaliku keskkonnahinnang

  OÜ Alkranel teostas Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ teostatud töö “Põltsamaa jäätmejaama rajamise teostatavusuuring” koosseisus jäätmejaama asukohaalternatiivide võrdluse keskkonnakriteeriumitest lähtuvalt ja pakkus keskkonnahinnangu alusel välja sobivaima asukoha Põltsamaa jäätmejaama rajamiseks.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Uuring Tartu ettevõtete jäätmeküsitlus 2003

  Eesmärk: leida pidepunkte Tartu jäätmemajanduse paremaks planeerimiseks ning määrata kindlaks ettevõtete käitumine ja teadlikkus jäätmekäitluse osas ning ettevõtete jäätmekäitumist mõjutavad tegurid.

 • Klient: Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet

  Uuring Biolagunevate jäätmete teke Tallinna toitlustus- ja kaubandusettevõtetes

  Eesmärk: anda hinnang Tallinna toitlustus- ja kaubandusettevõtete biolagunevate jäätmete tekke hulga kohta ning kaardistada ettevõtted, kus tekib nädalas üle 50 kg biolagunevaid jäätmeid.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Uuring Tallinna elanike suhtumine jäätmekäitlusesse

  Eesmärk: välja selgitada Tallinna elanike võimalused erinevate jäätmete käitlemiseks; Tallinna elanike jäätmekäitlusalane informeeritus; Tallinna elanike jäätmekäitlusalane käitumine; Tallinna elanike jäätmekäitlusalased hoiakud ja suhtumine jäätmekäitlusesse; Tallinna elanike valmisolek jäätmete sorteerimiseks; Tallinna linnas jäätmete sorteerimist hõlbustavate meetmete väljaselgitamine.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Essee- ja projektikonkursi korraldamine

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine – Tartu kampaania “Hoia linn puhtana”

 • Klient: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

  Ülevaade prügila nõrgvee puhastusest

  Eesmärk: Tartu Aardlapalu prügila nõrgvee puhastuse organiseerimine.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Uuring Tartu linna elanike suhtumine jäätmekäitlusesse

  Eesmärk: uurida suhtumist jäätmetesse, nende käitlemisse ja teha edasiseks tööks järeldusi