Kompleksloa (IPPC) taotluse koostamine

Alkranel OÜ on komplekslubade taotluste koostamisega ning selle alase nõustamisega tegelenud 2004. aastast alates. Kompleksluba reguleerib suurtootmiste keskkonnakorraldust ning selle eesmärgiks on saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Loa inglise keelne vaste on Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Loaga sätestatavad nõuded peavad tagama vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastuse kandumise ühest keskkonnaelemendist (vesi, õhk, pinnas) teise. Kompleksluba kohustab ennetama keskkonnasaastuse teket, tegema keskkonna seiret ja rakendama tootmis- ning tööõnnetuste ennetamise meetmeid (sh keskkonnajuhtimis- ja omaseiresüsteem).

Alkranel OÜ abistab Teid kompleksloa (tegevuskohakeskne) taotluse koostamisel ja taotluse koostamiseks ning edasiseks menetlemiseks vajalike uuringute, analüüside, eksperthinnangute, mõju hindamise jms läbiviimisel.

Tööd (25)

 • Klient: UPM-Kymmene Otepää AS

  Keskkonnakompleksloa koostamise konsulteerimine

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Ragn-Sells AS-ile kuuluvatele Suur-Sõjamäe 31a ja Suur-Sõjamäe 33 käitluskohtadele keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Kõpsta Seafarm OÜ

  OÜ Kõpsta Seafarm keskkonnakompleksloa välisõhu saaste osade ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

  Kompleksloa välisõhu saaste osade uuendamine vastavalt keskkonnaministri 25. märtsi 2014. a määrusega nr 8 „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid“ kehtestatud metoodikale.

 • Klient: Uikala Prügila AS

  Uikala prügila AS keskkonnakompleksloa uuendamise taotluse koostamine

 • Klient: Kõpsta Seafarm OÜ

  Kõpsta Seafarm OÜ farmikompleksi keskkonnakompleksloa taotluse välisõhu saastet puudutava osa koostamine

 • Klient: E-Piim Tootmine AS

  E-Piim Tootmine AS keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Paistevälja OÜ

  OÜ Paistevälja Jalgsema külas, Järva-Jaani vallas paikneva veisefarmi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Muuga PM OÜ

  Muuga PM OÜ uuendatud farmikompleksi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Kuressaare Veevärk AS

  Kuressaare linna reoveepuhasti ja biogaasijaama keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Karpo OÜ

  Karpo OÜ farmikompleksi hetke ja perspektiivse olukorra keskkonnakompleksloa taotluse välisõhu saastet puudutava osa koostamine

 • Klient: Viraito OÜ

  Viraito OÜ Kuningamäe farmi keskkonnakompleksloa välisõhu saastet puudutava osa uuendamine

 • Klient: BLRT Grupp AS

  AS-le BLRT Grupp väljastatud keskkonnakompleksloa välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste inventuuri koostamine

 • Klient: Muuga PM OÜ

  Muuga PM OÜ farmikompleksi keskkonnakompleksloa taotluse välisõhu saastet puudutava osa uuendamine/koostamine

 • Klient: Linnamäe Peekon OÜ

  Teostamisel on OÜ Linnamäe Peekon seafarmi keskkonnakompleksloa taotluse muudatuse koostamine

 • Klient: MKT Holding OÜ

  MKT Holding OÜ puitkiudplaadi tehase tootmiskompleksi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Karpo OÜ

  OÜ Karpo vardja veisefarmi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Rauni Põllumajanduse OÜ

  Rauni Põllumajanduse OÜ lüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Sadala Agro OÜ

  OÜ Sadala Agro lüpsifarmi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Muuga PM OÜ

  Muuga PM OÜ farmi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Põlva Kommunaal OÜ

  Adiste Prügila keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Uikala Prügila AS

  Uikala prügila keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas AS Uikala Prügila keskkonnakompleksloa taotluse.

 • Klient: Linnu Talu OÜ

  OÜ Linnu Talu keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostab OÜ Linnu Talu keskkonnakompleksloa taotluse.

 • Klient: Hinnu Seafarm OÜ

  OÜ Hinnu Seafarm keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  OÜ Hinnu Seafarm keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Anne Soojus AS

  AS Anne Soojus keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas AS Anne Soojus kolme katlamaja (Turu katlamaja, Anne katlamaja ja Ropka katlamaja) keskkonnakompleksloa taotlused.

 • Klient: Põlva Piim AS

  AS Põlva Piim keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  AS Põlva Piim keskkonnakompleksloa taotluse koostamine