Keskkonnaülevaatused ja keskkonnakorralduskavad

Keskkonnaülevaatuse eesmärk on välja selgitada keskkonna olukord konkreetses asukohas ning määrata kindlaks võimalikud keskkonnaprobleemid ja/või keskkonnaaspektid millega organisatsioon oma tegevuses arvestama peab.

Keskkonnakorralduskava või keskkonnategevuskava peab looma organisatsioonile aluse, et tema keskkonnakaitse tegevus toimib süsteemselt, ja võimaldama kontrollida keskkonnaseisundit ja selle mõjutamist organisatsiooni tegevuse poolt.

Keskkonnakorralduskava peab sobituma organisatsiooni kohustustega ja ka keskkonnajuhtimise põhimõtetega. Selle alusel on võimalik saavutada organisatsiooni keskkonnaeesmärke ning aidata rakendada ja juurutada organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi.

OÜ Alkranel keskkonnaspetsialistid on valmis läbi viima Teie organisatsiooni tegevusega seotud keskkonnaülevaatusi ja aitama välja töötada organisatsiooni keskkonnakorralduskavasid / keskkonnategevuskavasid.

Tööd (11)

 • Klient: Riigi Kinnisvara AS

  Taimestiku inventuur

 • Klient: Terav Kera OÜ

  Ahtalehise ängelheina hooldustingimused

 • Klient: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

  Kaitseväe Taara linnaku keskkonnakorralduskava

 • Klient: Ferrel AS

  Ferrel AS keskkonnaalane nõustamine

 • Klient: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

  Tapa linnaku ja lähiharjutusala keskkonnakorralduskava

 • Peedu (60501:001:0206) maaüksus ja sellel olev laagriplats – analüüsid

 • Klient: Estover OÜ

  Paneeli 2a ümbruskonna analüüs

 • Taimestiku inventuur ja analüüs

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe Kikepera harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamine

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe keskpolügooni keskkonnakorralduskava koostamine

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe Klooga harjutusvälja keskkonnategevuskava (keskkonnakorralduskava) koostamine

  Keskkonnategevuskava raames koostati Klooga harjutusväljale keskkonnariskide ja negatiivse keskkonnamõju leevendamise meetmeid sisaldav keskkonnategevuskava ja omaseire programm.

  Tegevuskava koostamisel lähtuti keskkonnaülevaatusest ja –aspektide tabelist, analüüsitud seireandmete ja uuringute tulemustest ning Kaitseväe harjutusväljade eluslooduse seireprogrammist.