Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud

Pakume konsultatsioone ettevõtetele, eraisikutele ja riigi ning omavalitsusasutustele. Alkranel OÜ on erinevaid konsultatsioone (sh. roheline turundus ja sotsiaalse vastutuse suurendamine) pakkunud alates 2000. aastast (sh. keskkonnaküsitluste läbiviimine, keskkonnaülevaatuste teostamine, keskkonnakorralduskavade koostamine jms).

Alkranel OÜ on erinevate keskkonnauuringute ning selle alase nõustamisega tegelenud 2002. aastast alates. Meie töötaja Kristjan Karabelnik on atesteeritud veeuuringuid teostava isikuna, kelle võetud proovid vastavad kehtivale õiguskorrale.

Pakume konsultatsioone, uuringute planeerimist ning läbiviimist ka teistes valdkondades (vt ka teenust – arengukavad ja planeeringud (sh asukohavaliku analüüs ja visualiseerimine)). Vajadusel kaasame tööde läbiviimisse lisaks põhipersonalile koostööpartnereid, lepingulisi töötajaid ja allhankijaid, et saavutada vastavalt tellija soovidele ja kehtivatele õigusaktidele ning standarditele alati kõige sobivam ja kvaliteetsem lahendus.

Väljavõtteid tegevustest (161)

 • Jõulurahu ja meeleolukat uut aastat!

  Jõulurahu ja meeleolukat uut aastat! Soovib Alkranel OÜ tööpere.

 • Klient: Tori Agro OÜ

  Kõrsa II karjääri keskkonnaloa taotluse sisendanalüüsid

 • Klient: Ruu Kivi OÜ

  Materjali süsiniku jalajälje võrdlus

  Koostöös http://sustainpro.ee/ meeskonnaga.

 • Klient: Setomaa Vallavalitsus

  Kavandatav Obinitsa aiasaaduste väärindamiskompleks. Kliimakindluse hindamine ja põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ vastavuse hindamine

 • Klient: Transpordiamet

  Riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla kilomeetrite 122,6–125,2 Sauga-Pärnu 2+2 teelõigu projekt. Kliimakindluse hindamine ja põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ vastavuse hindamine

 • Klient: Transpordiamet

  Tallinn–Pärnu–Ikla km 133,4–143 2+2 teelõigu projekt. Kliimakindluse hindamine ja põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ vastavuse hindamine

 • Klient: AUTO-GAMMA F & F OÜ

  Kliimakindluse hindamine AUTO-GAMMA F&F OÜ tootmiskompleksi investeerimisprojektile

 • 2022. a kokkuvõte

  2022. a nõustas Alkranel OÜ meeskond üle 100 erineva projekti.

 • Klient: SA Põlvamaa Arenduskeskus

  Põlvamaa ringmajanduse võimaluste terviklik kaardistamine ja tegevuskava koostamine

  Teostatud koostöös Civitta Eesti AS-iga

 • Klient: Tartu linn

  Tartu biojäätmete käitlusuuring

  Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu linnas korraldatud jäätmeveoga kokku kogutavate biolagunevate jäätmete (köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed) käitlemise võimalusi. Seejuures on töö keskmeks ringmajanduslik majandusmudel ning Tartu linna biojäätmete käitlemiseks sobiva lahenduse leidmiseks seatakse esikohale ressursside jätkusuutlik kasutamine.

 • Klient: Birger OÜ

  OÜ Birger kavandatav tootmiskompleks Kohtla-Järvel. Kliimakindluse hindamine ja põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ vastavuse hindamine

 • Klient: Saint-Gobain Sekurit Eesti AS

  Saint-Gobain Sekurit Eesti AS – keskkonnõigusaktide seire ja nõustamine

  Seiret viiakse läbi kord kvartalis. Hõlmatakse nii keskkonnaõigusega seonduvaid kui ka tööohutust ja töötervishoidu puudutavaid akte. Samuti teostatakse ettevõtte keskkonnaalast nõustamist.

 • Klient: TBD-Biodiscovery OÜ

  Tootmistegevuse nõustamine

 • Klient: Skepast&Puhkim OÜ

  Veetasemete seire

 • Klient: Riigi Kinnisvara AS

  Taimestiku inventuur

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Uuring „Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel“

  Koostöös Civitta Eesti AS-iga viidi läbi uuring, mille eesmärk oli (üle Eestiliselt):
  • välja selgitada, millistes haljastustöid hõlmavates riigihangetes on põhjendatud ja otstarbekas kasutada taaskasutatavaid materjale ning millistele kriteeriumidele peab materjal vastama. Nendele tulemustele tuginedes on eesmärk töötada välja hangete ja materjalide kriteeriumid, mida on võimalik kasutada keskkonnahoidlike hangete rakendamisel;
  • välja töötada karjääride korrastamise kriteeriumid, mille alusel saab kaaluda taaskasutatavate materjalide kasutamist karjääride korrastamisel.

 • Klient: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

  Kaitseväe Taara linnaku keskkonnakorralduskava

 • Klient: Ferrel AS

  Ferrel AS keskkonnaalane nõustamine

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamine – II etapp

  Töö autorid – esitatud alljärgnevalt.
  Välisõhu saaste, veesaaste, veevõtt, väetiste kasutamine
  Koostanud: OÜ Alkranel (Alar Noorvee, Kristjan Karabelnik ja Elar Põldvere)
  Herbitsiidide ja pestitsiidide kasutamine, lõhnahäiring, müra
  Koostanud Aija Kosk
  Õiguslik analüüs
  Koostanud: SA Keskkonnaõiguse Keskus

  Riigi kulude analüüs
  Koostanud: Civitta Eesti AS

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Taimestiku analüüs – Verevi rand

 • Klient: Sulevimägi OÜ

  Viitina pais – ökoloogilis-majanduslik analüüs

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  Tartu vald – Emajõe üleujutusohuriskidega alade määramine

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Boose järvedega seotud konsultatsioonid

 • Klient: Kaltsiumkarbonaat OÜ

  Lüganuse lubjakivikarjäär – keskkonnauuringute koordineerimine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Uuring “Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ keskkonnamõju väljaselgitamine ja seireinfo kontrollimine ning koondamine”

  Käesoleva uuringu hindamise objektiks on 2007–2013 struktuurivahendite meetmest „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ (edaspidi ÜF) rahastatud projektid vastavalt hanke Tehnilise kirjelduse lisas 1 esitatud nimekirjale (139 rahastatud projekti kogusummas 470 miljonit euro).

   

  Uuringu eesmärk on välja selgitada ÜF abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (edaspidi ÜVVK) mõju keskkonnale ning projektide seireandmete uuendamine, koondamine ja analüüsimine. Selleks, et aru saada ellu viidud projektide reaalsest keskkonnamõjust, selgitati taotlejate poolt esitatud projekti indikaatorite ning väljundite ja tulemuste andmete põhjal välja projektide tulemusena vähenenud koormus keskkonnale.

 • Klient: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

  Tapa linnaku ja lähiharjutusala keskkonnakorralduskava

 • Peedu (60501:001:0206) maaüksus ja sellel olev laagriplats – analüüsid

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Uuring „Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus“

  Uuring „Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus“ on koostatud OÜ Alkranel poolt Keskkonnaministeeriumi tellimusel. Uuringuga kaardistati jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks ettevalmistamisel kasutatava praktika hetketase Eestis.

  Uuringus kaardistati järgmiste jäätmeliikide praktikaid: ehitus- ja lammutusjäätmed (jäätmeliigid koodidega 17 01 03, 17 01 07 ja 17 08 02); klaasijäätmed (koodidega 16 01 20, 16 02 15 08, 16 02 16 10, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02); plastijäätmed (koodidega 02 01 04, 16 01 19, 16 02 16 09, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39); suurjäätmed (koodiga 20 03 07); biolagunevad jäätmed (koodidega 19 08 05, 20 01 08, 20 02 01); tekstiilijäätmed (koodidega 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 16 01 22, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11); pakendijäätmed (koodidega 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09); rehvid (koodidega 16 01 03, 19 12 04 01); patareid ja akud (koodidega 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34).

 • Klient: Estover OÜ

  Paneeli 2a ümbruskonna analüüs

 • Taimestiku inventuur ja analüüs

 • Klient: Saint-Gobain Glass Estonia AS

  Saint-Gobain Glass Estonia SE õigusaktide koondregistri sisu ülevaatus

 • Klient: Generaator AS

  Saesaare pais – konsultatsioon

 • Klient: Jõhvi Vallavalitsus

  Jõhvi valla korraldatud jäätmeveo teenustasu hinna analüüsi koostamine

 • Klient: UPM-Kymmene Otepää AS

  Tegevuskava koostamine heljumi vähendamiseks käitise sademevee väljalaskmest

 • Klient: Hellenurme Veski OÜ

  Hellenurme pais – konsultatsioon

 • Klient: Uus Energia OÜ

  Soodla pais – konsultatsioon

 • OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinesid

  6. veebruaril 2017 kanti Äriregistrisse OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinemine ning OÜ AquaProject on registrist kustutatud. Kõik OÜ AquaProject (registrikood 11408744) vara, lepingulised kohustused ja õigused on peale ühinemist üle antud OÜ-le Alkranel (registrikood 10607878). OÜ Alkranel klientidele seoses ühinemisega muutusi ei kaasne.

 • Klient: Generaator AS

  Kotka pais – konsultatsioonid

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe Kikepera harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamine

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe keskpolügooni keskkonnakorralduskava koostamine

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe Klooga harjutusvälja keskkonnategevuskava (keskkonnakorralduskava) koostamine

  Keskkonnategevuskava raames koostati Klooga harjutusväljale keskkonnariskide ja negatiivse keskkonnamõju leevendamise meetmeid sisaldav keskkonnategevuskava ja omaseire programm.

  Tegevuskava koostamisel lähtuti keskkonnaülevaatusest ja –aspektide tabelist, analüüsitud seireandmete ja uuringute tulemustest ning Kaitseväe harjutusväljade eluslooduse seireprogrammist.

 • Klient: Ala-Rõuge Külalistemaja OÜ

  Ala-Rõuge veski pais – konsultatsioon

 • Klient: Koprapere OÜ

  Lüganuse valla ühe piirkonna puurkaevude veeklasside kaardistamine

 • Klient: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

  Narva Joaoru veeosa ala ekspertarvamuse ehk tegevusplaani koostamine

 • Klient: Kunda Nordic Tsement AS

  Ekspertanalüüs õhusaaste ja mürasaaste võimalike konfliktpiirkondade määramine

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Keskkonnahoidlike riigihangete analüüs

  Keskkonnahoidlike riigihangete (KHRH) analüüsi üheks eesmärgiks on analüüsida kuue KHRH rakendamises eesrindlikuma liikmesriigi nii riigihangete süsteemi kui ka KHRH korraldust ja tuua välja parimate praktikate näiteid.

  KHRH analüüsi teiseks eesmärgiks on teha Euroopa Liidu KH kriteeriumite kohandamise ettepanek Eestile. Eesmärgi saavutamiseks on tehtud ülevaade turu hetke olukorrast, kus on üldistades analüüsitud Eesti pakkujate olemasolu KH kriteeriumite rakendamisel ja analüüsitud avaliku sektori valmisolekut. Analüüsi tarbeks on läbi viidud 20 intervjuud pakkujatega ja 24 intervjuud hankijatega. Samuti saadeti välja küsitlusankeedid nii 300 pakkujale kui ka 300 hankijale. Uuringus on välja toodud ka Keskkonnaministeeriumi poolt valitud eelispropageeritavad toote- ja teenusgruppide soovituslikud, Eesti tingimustele kohandatud keskkonnahoidlikud hankekriteeriumid. Analüüsi viimases osas on tehtud ettepanekud KHRH parema toimise tagamiseks Eestis.

 • Klient: Printcenter Eesti AS

  Printcenter Eesti AS tegevusega seotud keskkonnaõigusaktide nimekirja uuendamine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ Interneti lehekülje õigusliku osa täiendamine

 • Klient: Pandivere Vesi OÜ

  Väike-Maarja reoveepuhasti järelpuhasti korrastamise kava koostamine

 • Klient: Puurmani Vallavalitsus

  Eelprojekti koostamise korraldamine – Puurmani paisjärve kalapääs

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Luunja valla reoveekogumisalade muutmise ja moodustamise taotluste koostamine

 • Klient: Generaator AS

  Eksperthinnang – paisutusala (Leevaku) ja Võhandu jõe korrastustingimused

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Veemajanduskavade meetmete rakendamise hindamine

 • Klient: Jõgeva Linnavalitsus

  Hinnangu andmine ohtlike ainete esinemise kohta Jõeva linna reoveepuhasti väljalasu ja sademevee väljalaskude kaudu suublasse juhitavas heitvees

 • Klient: Võru Linnavalitsus

  Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikud uuringud ja tegevused

  Koostöös OÜ-ga IB Urmas Nugin on valminud Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalike uuringute ja tegevuste aruanne ning projektdokumentatsioon. Töö eesmärgiks on välja selgitada tegevused, mis on vajalikud Tamula järve tervendamiseks ja korrashoiuks, et vältida veekogu veekvaliteedi halvenemist ning kaldaalade mudastumist ja kinnikasvamist. Töö mahus esitatakse projektdokumentatsioon Tamula ranna-ala sademevee ärajuhtimiseks ja kaldaala puhastamiseks Spring kohvikust kuni linnapiirini.

 • Klient: Eesti Energia kaevandused AS

  Uuring “Uus-Kiviõli uuringuväljale tööstusterritooriumi kavandamisega ning kaevanduse ekspluateerimisega kaasnevad eeldatavad mõjud Aidu rekreatsioonialale ning Uus-Kiviõli kaevanduse kaevandamisalale, tsoneerimaks nende mõjude eeldatava ulatuse”

 • Klient: Advisio OÜ

  Maaparandussüsteemi eesvoolu nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku kaitsevööndi ulatuse määramise ja sellel inimtegevuse piiramise vajaduste selgitamise uuring

 • Klient: Puurmani Vallavalitsus

  Eelprojekti koostamine – Puurmani paisjärve kalapääs

 • Klient: Sadenor grupp OÜ

  Loo paisu alane konsultatsioon

 • Klient: Eesti Jäätmekäitlejate Liit

  Uuringu “Tahkete jäätmekütuste tootmiseks ning kasutamiseks vajalike jäätmete sisendkoguste ja liikide kaardistamine” koostamine

 • Klient: Nikamol OÜ

  Rööpa IA (44603:002:0126) õhusaaste modelleerimine

  Töö koostatakse sama detailplaneeringu KSH raames.

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise SA KIK rahastustaotluse nõuetele vastava tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ Interneti lehekülje õigusliku osa täiendamine

 • Klient: Põlva Linnavalitsus

  Põlva paisjärve tervendamiskava koostamine

  Teostati Põlva paisjärve seisundi hindamine (loomastik, taimestik), sette- ja veeproovide võtmine ja prooviniitmised ning pakutakse välja meetmed järve seisundi parandamiseks.

 • Klient: Juurviljaait OÜ

  Jäätmeloa taotluse alane konsultatsioon

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt ja projektitaotlus – II voor

 • Klient: Semora OÜ

  Haudamäe maaüksuse detailplaneeringu vee- ja kanalisatsioonivarustuse küsimuste konsultatsioon

 • Klient: Forestwood OÜ

  Veehaarde sanitaarkaitseala vööndi vähendamise hinnang

 • Klient: Raju AS

  Sindi paisu teemaline eksperthinnang

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Keskkonnaõiguse ja -nõuete seire teostamine

  Töö: keskkonnaõiguse ja -nõuete seire teostamine. Kord poolaasta jooksul esitatakse infokiri kohalikes omavalitsuses toimunud keskkonnaalastes õigusaktides toimunud muutuste kohta.

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  Veehaarete sanitaarkaitsealade vööndite vähendamise hinnang

 • Klient: Sillamäe Linnavalitsus

  Sillamäe välisõhu pidevseire programmi koostamine

  Käesoleva programmi eesmärgiks oli selgitada välja Sillamäe linna välisõhu pidevseire vajadus, võimalikud peamised saasteained piirkonnas ja anda asukohasoovitusi võimalike seirejaamade rajamiseks ning juhiseid seire korraldamiseks.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ keskkonnaalane konsulteerimine

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt, KMH eelhinnang ja projektitaotlus

  Töid teostati koostöös partnerettevõttega.

 • Klient: K&H AS

  Valga Peetri tn avariiväljavoolu (VA614) ja Pedeli jõe (VEE1012100) seire

  Veeproovide võtmine – ajutine vee erikasutusluba nr L.VV/319330 (Valga Vesi AS). Tööd toimusid 04.10-05.10 ja 18.10.2010. a.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ Interneti lehekülje õigusliku osa uuendamine

 • Klient: Horizon Tselluloosi ja Paberi AS

  Horizon Tselluloosi ja Paberi AS veekulu ja reoveepuhasti eksperthinnangu koostamine

 • Klient: Pandivere Vesi OÜ

  Eksperthinnangu andmine Väike-Maarja aleviku reoveepuhasti tööle ja ettepanekute tegemine puhastusprotsessi tõhusaks toimimiseks

 • Klient: PKM Grupp OÜ

  Eksperthinnang kaugkütte katlamajades tekkiva tuha hoiustamisele ja kasutamisele väetisena

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla jäätmekäitluseeskirja ajakohastamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” hankedokumentide reoveepuhastite osade (tehniliste eritingimuste) koostamine

 • Klient: Est-Paas OÜ

  Maavara kaevandusloaga seonduvate transpordiküsimuste analüüsimine

  Objekt: Vasalemma II lubjakivikarjäär

 • Klient: K&H AS

  Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava koostamine

 • Klient: Arvo Aedla

  Vähikasvatuse sobilikkuse analüüs

  Uue-Taadi katastriüksusel (29203:001:0702). Analüüsi koostamise aluseks oli ka Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjas 28.04.2009 nr HJR 6-5/4702-2 toodu („Kindlasti tuleb analüüsida vähikasvatuse sobilikust.“).

 • Klient: Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ

  Ida-Eesti elanike jäätmeküsitlus

  Ida-Eesti jäätmehoolduskeskuse jäätmekava koostamise raames viidi elanike jäätmekäitlusharjumuste uurimiseks läbi küsitlus.

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Analüüsi “Karmistuvate reovee puhastamisnõuete mõju hindamine vee-ettevõtjatele ja teistele vee käitlejatele” koostamine

 • Klient: Hoog Kinnisvara AS

  Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu (DP) sademevee valdkonna täiendamine

  Käsitleb Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu sademevee valdkonna täiendamist (soovituste näol, mis esitatakse teksti ja joonistena).

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Aardlapalu prügila sulgemiskava koostamine ja sulgemismaksumuse hindamine

 • Klient: Astri-Narva AS

  Rootsilõvi kinnistu ja lähiala detailplaneering (Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa). Teetrassi läbi Narva linna vana prügila viimine. Eksperthinnang

  Töö eesmärgiks oli hinnata suletud Narva linna vana prügila keskkonnaohtlikkust seoses kavandatud teetrassiga läbi prügila maa-ala ning vajadusel välja pakkuda meetmeid keskkonnamõjude leevendamiseks, millega on vaja arvestada tee projekteerimisel ja rajamisel.

  Töö käigus teostati prügila maa-ala visuaalne ülevaatus, vanast prügikehast proovide võtmine ning vana prügila maa-alal gammakiirguse mõõtmine.

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Keskkonnamõju hindamise eelhindamise metoodika täpsustamine

  Eelhindamine on protsess, mille käigus analüüsitakse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (edaspidi: KeHJS) § 6 lõikes 3 käsitletud kriteeriumite alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju olulisust, et otsustada selle põhjal keskkonnamõju hindamise (edaspidi: KMH) algatamise vajadus. KeHJS § 11 lõike 4 kohaselt peab otsustaja lisama KMH algatamise või algatamata jätmise otsuse juurde eelhindamise tulemused kõikide KeHJS § 6 lõikes 3 loetletud kriteeriumite ulatuses, välistades põhjendamatute KMH-de algatamise ning samuti põhjendamatult KMH-de algatamata jätmise.

  Vastavalt sellele oli eesmärgiks tagada läbi eelhindamise juriidiliselt korrektsed ning sisuliselt asjakohased KMH algatamise või algatamata jätmise otsused. Töös on välja pakutud küsimustiku kujul kriteeriumid, mis aitavad eelhindamist läbi viia ning mida saab arvestada KMH algatamise või algatamata jätmise otsuste tegemisel.

 • Klient: maxit Estonia AS

  maxit Estonia AS tehase Bioclere B30 tüüpi reoveepuhasti auditi koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Kadrina linna reoveepuhasti tööle hinnangu andmine ning reoveepuhasti rekonstrueerimise/laiendamise eskiislahenduse koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Kohila alevi reoveepuhasti alternatiivsete lahenduste hindamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Haljala aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide kirjeldamine ja nende tehnilis-majanduslik võrdlus

 • Klient: MKT Holding OÜ

  MKT Holding OÜ puitkiudplaadi tootmiskompleksi veevõtu keskkonnaalase eksperthinnang

  Eksperthinnang andis hinnangu:

  1) Puurkaevude rajamise ja põhjaveehaaretega seoses (lähtuvalt võetava vee kogusest ja mõjudest piirkonna põhjaveevarudele)
  2) Purtse jõest veevõtule (lähtuvalt võetava vee kogustest, selle mõjust jõe vooluhulgale ja jõe ökosüsteemile)

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna KEKi linnaosa Ehitajate tn korruselamute veevarustuses kasutatava joogivee kvaliteedi uuring

 • Klient: Egeria Kinnisvara OÜ

  Veeproovi võtmine ja analüüside teostamine Narva-Jõesuu, Aia 48a aadressile kavandatava SPA hotelli tarbeks

  Veeproove võeti veeuuringute alal atesteeritud veeproovivõtja poolt.

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Eesti Veevärk Tehnika AS Kilingi-Nõmme linna kanalisatsioonitorustike TV uuringu kaardiandmete digitaliseerimine

  Teostati:
  • Käsijooniste digitaliseerimine AutoCADis.
  • Kaardile uuringupunktide numbrite kandmine – andmed koondandmete failidest.
  • Kaardile uuritud torustike diameetrite kandmine (diameeter esitletakse toru kogupikkuse, mitte iga uuringupunkti juures) – andmed koondandmete failidest.
  • AutoCAD joonise konverteerimine MapInfo verisooni.

 • Klient: EAS

  Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend

  Trükis „Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend“ koostati ja ilmus 2007. a. lõpus.

  Juhendmaterjali eesmärgiks on anda juhiseid kombineeritud pinnasfiltersüsteemide (nn hübriidsüsteemide) ja tehismärgalapuhastite projekteerimiseks ja ehitamiseks Eesti tingimustes ning mujal nö külmas kliimas (regioon, kus keskmine ööpäevane õhutemperatuur jääb pikemaks perioodiks alla 0 ºC). Välja on pakutud sobivad lahendused reoveepuhastuseks kehtestatud nõuete täitmiseks pinnasfiltersüsteemide rakendamisel. Samuti käsitletakse pinnasfiltersüsteemide olulisemaid opereerimisküsimusi.

  Juhendis on kirjeldatud tehismärgala- ja pinnasfiltersüsteemide tüüpe, nende kombinatsioone ning erinevate süsteemide eeliseid ja puudusi. Juhend annab samuti ülevaate pinnasfiltrites ja tehismärgalades toimuvatest olulisematest puhastusprotsessidest, kasutatavatest filtermaterjalidest, filtrite taimestamisest ning soojustamise võimalustest, mis on eriti olulisel kohal Eesti kliimaoludes, kus talvised temperatuurid võivad langeda väga madalale. Samuti on esitatud kriteeriumid, mille alusel erinevat tüüpi pinnasfilter- ja tehismärgalasüsteeme ja nende kombinatsioone projekteerida ja rajada ning mille alusel määrata vajalikud puhastussüsteemide pindalad, mahud ja hinnad.

  Töö on koostatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastamisel elluviidud projekti nr EU19215 “Kombineeritud tehismärgalasüsteemid reovee puhastamiseks” raames. Projekti teostajaks on Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut ja Geograafia osakond. Projektis osalesid TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna juhataja professor Dr. Ülo Mander, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna erakorraline teadur Kaspar Nurk ning TÜ Tehnoloogiainstituudi spetsialistid Alar Noorvee, Elar Põldvere ja Martin Maddison ja Kristjan Karabelnik. OÜ Alkranel osales projektis partnerina.

  Juhendit palume kasutada informatsiooni hankimiseks ja tegevuste kavandamisel. Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamisele võiks eelneda siiski konsultatsioon, näiteks juhendi toimetaja Alar Noorveega. Märkused ja küsimused on samuti teretulnud: Alar Noorvee (toimetaja), 55 40 579, alno@hot.ee.

  Juhendit on võimalik alla laadida aadressilt: http://www.geo.ut.ee/pinnasfilter/pinnasfilter_juhend.zip

  Juhendi trükiversioon on tasuta ning seda on võimalik saada, kui kontakteerute Elar Põldverega (Elar Põldvere, TÜ Geograafia osakond, 52 89 197, anai@ut.ee).

 • Klient: Helme Sanatoorne Internaatkool

  Helme Sanatoorse Internaatkooli reoveepuhasti seisundi kontrolli teostamine

 • Klient: Kiili KVH OÜ

  Nabala reoveepuhasti reostuskoormuse määramine ja puhastusprotsessi analüüs

 • Klient: SLO Eesti AS

  SLO Eesti AS tegevusega seotud keskkonnaõigusaktide nimekirja koostamine

  Teostatud töö eesmärgiks oli kaardistada SLO Eesti AS majandustegevustega seotud keskkonnaõigusaktid.

 • Klient: Oma Ehitaja AS

  Ekspertarvamus – vee erikasutusloa taotlus Sadama tn 30, Haapsalu

 • Klient: Kindlus AS

  AS Kindlus Kiia küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüsi teostamine ja reoveepuhasti analüüsi koostamine

  OÜ Alkranel teostab kolme ööpäevased keskmistatud reoveeproovide võtmise, hindab AS-i Kindlus Kiia küla reoveepuhastisse siseneva reovee reostuskoormuse, hindab olemaoleva puhasti mahtude vastavust siseneva reovee vooluhulgale ja reostuskoormusele, annab hinnangu optimaalse hapnikuhulga andmiseks puhastisse ja hindab erinevaid võimalusi reoveepuhastusprotsessi täiustamiseks nii, et reoveepuhastist väljuva heitvee kvaliteet vastaks kehtivatele nõuetele.

 • Klient: Pajusi Vallavalitsus

  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi hindamise II etapp

 • Klient: Pekero OÜ

  OÜ Pekero Linte külas asuva köögiviljade töötlustsehhi reovee eelpuhastamisseadme eelprojekti koostamine

  OÜ Pekero Linte külas asuva köögiviljade töötlustsehhi reovee eelpuhastamisseadme eelprojekti koostamine

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Valgamaal Taheva vallas Kallikülas Koiva-Mustjõe luha maa-ala jääkreostuse teostatavuse uurimustööde teostamine

 • Klient: Merks SIA

  Riia linna kaubanduskeskuse SPICE reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs, olemasoleva reoveepuhastustehnoloogia hinnang ja täiendavad meetmed reoveepuhastusprotsessi parandamiseks

 • Klient: Printcenter Eesti AS

  Printcenter Eesti AS tegevusega seotud keskkonnaõigusaktide nimekirja koostamine

  Teostatud töö eesmärgiks oli kaardistada Printcenter Eesti AS majandustegevustega seotud keskkonnaõigusaktid.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö

  OÜ Alkranel koostab Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna tellimusel alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö.

  Töö eesmärgiks on vähendada sademevee kanalisatsiooni juhitava sajuvee hulka, parandada linna esteetilist ilmet ja mitmekesistada linna ökosüsteemi. Töö koosneb Tartu linna territooriumil asuvatel hoonetel murukatuste võimaliku kasutamise ulatuse kaardistamisest ja võimalikest tehnilistest lahendustest, toimivuse ja maksumuse hinnangust. Analüüsitakse ka kõvakattega pindade planeerimisel ja projekteerimisel kasutatavaid alternatiivseid lahendusi, nn lahtisi sademevee kanalisatsioonisüsteeme, nende võimalikke tehnilisi lahendusi, ruumivajadust ja maksumust.

 • Klient: Pajusi Vallavalitsus

  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi ja tehnilise seisukorra hindamine

  OÜ Alkranel hindab Pajusi valla territooriumil paiknevate hajaasustuse puur- ja salvkaevude vee kvaliteeti ja tehnilist seisundit. Töö käigus võetakse veeproovid kaevudest ja analüüsi tulemuste põhjal koostatakse ülevaade kaevude seisukorrast ning antakse hinnang kaevude seisundile.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Prügihunt 2005

  2005. aasta Prügihundi kampaania 2005 algas 5. septembril ja kestis 31. oktoobrini. Ligi kaks kuud väldanud keskkonna- ja jäätmekampaania eesmärgiks oli tõsta Tallinna elanike teadlikkust ja informeeritust jäätmekäitlusprobleemidest ning -lahendustest, arendada prügisorteerimist hõlbustavaid teadmisi ning suurendada ümbritseva keskkonna märkamist ja sellest hoolimist.

 • Klient: Pekero OÜ

  Linte küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

  Töö on OÜ Pekero poolt tellitud Räpina vallas Linte külas asuva reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs. Töö eesmärk on hinnata OÜ Pekero Linte külas asuvast köögiviljade pesukeskusest tulenevast reoveest põhjustatud reostuskoormuse kasvu mõju reoveepuhasti puhastusprotsessile.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Keeni prügila keskkonnaalane eksperthinnang

  keskkonnaalane eksperthinnang koostati Valgamaal, Sangaste vallas asuva Keeni prügila keskkonnamõjude määratlemiseks.

  Keskkonnaalase eksperthinnangu ruumiline ulatus hõlmas Keeni prügila ala keskkonnamõjusid ja prügilast lähtuvaid mõjusid prügilat ümbritsevale alale.

  Mõjude hindamisel pöörati põhitähelepanu järgmistele aspektidele:
  • Ladestatud jäätmed (Jäätmete lagunemisaste ja ohtlikkus);
  • Põhjavee ja pinnavee saastumise oht;
  • Prügila nõrgvee puhastamise vajalikkus;
  • Prügilademe katmine;
  • Prügilagaasi teke, kogumise ja eemaldamise vajalikkus;

 • Klient: Ikomix OÜ

  Eksperthinnang: OÜ Ikomix poolt Valgjärve külasse rajatava pesukeskuse reovee mõju asula biopuhastile

  Eksperthinnang koostati eesmärgiga hinnata Valgjärve külasse Põlvamaal rajatavast pesukeskusest tulenevate reovete mõju Valgjärve asula biopuhasti puhastusprotsessile.

  Eksperthinnangu käigus võeti 22. septembril käesoleval aastal biotiigi seisukorra hindamiseks reovee üksikproovid biopuhasti väljavoolust ja biotiigi väljavoolust. Samuti viidi mõnede pesuainete kasutamisel tekkivate reovetega läbi laborikatseid, et selgitada nende võimalikku mõju reoveepuhasti aktiivmudaprotsessile.

 • Klient: Väike-Maarja Vallavalitsus

  Pandivere koostööpiirkonna jäätmejaamade rajamise ettevalmistamise I etapp

  OÜ Alkranel koostab Pandivere koostööpiirkonna (Väike-Maarja valla, Avanduse valla, Laekvere valla, Tamsalu valla, Tamsalu linna ja Rakke valla) jäätmejaamade rajamise ettevalmistamise I etapi töid, mis hõlmavad jäätmevoogude analüüsi ning jäätmejaamade asukohavalikut.

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmemajandusalaste õigusaktide koostamine

  OÜ Alkranel koostas Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmehoolduseeskirja, jäätmevaldajate registri asutamise määruse ja registri pidamise korra, korraldatud jäätmeveo korra ning korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamise dokumentatsiooni.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Korraldatud jäätmeveo infovoldiku teksti ja kujunduse koostamine ning trükiks ettevalmistamine

  Koostati kakskeelne infovoldik (14 lk), mis annab ülevaate korraldatud jäätmeveo põhimõtetest ja olulisematest tingimustest.

 • Klient: Ökokratt MTÜ

  Osalemine keskkonnahariduslikus projektis Säästa vett ja väldi selle reostust!

  OÜ Alkranel osales MTÜ Ökokratt keskkonnahariduslikus projektis Säästa vett ja väldi selle reostust kahe ettekandega.

 • Klient: Võru Juust AS

  AS Võru Juust reovee vooluhulkade ja reostuskoormuse analüüs ning AS Võru Juust reoveepuhasti rekonstrueerimiskava

  Töö käigus teostati AS Võru Juust reovee vooluhulkade ja reostuskoormuse analüüs ning koostati AS Võru Juust reoveepuhasti rekonstrueerimiskava

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Paldiski prügila keskkonnamõju hindamise raames prügila seirekaevudest proovide võtmine

  Paldiski prügila keskkonnamõju hindamise raames prügila seirekaevudest proovide võtmine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna kampaania HLP

  Teostasime: kujunduse, sisu-, andmebaaside (uudiste, jt.) struktuurid ja esitlused ning Intraneti mooduli erinevate teenuste haldamiseks.

 • Klient: KIK SA

  Projekt Keskkonnasõber

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine.

 • Klient: Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet

  Infovoldik ettevõtetele – Biolagunevate jäätmete kogumine

  Eesmärk: pakkuda Tallinna ettevõtetele informatsiooni biolagunevate jäätmete sorteerimise/kogumise, liigituse, käitlemise, jm. kohta.

 • Klient: TarFurgo OÜ

  Analüüs OÜ TarFurgo jäätmekogumise korraldamine

  Eesmärk: hinnata OÜ TarFurgo tegevuse käigus tekkivaid jäätmekoguseid ja anda soovitusi nõuetekohase jäätmekäitluse korraldamiseks.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskuse keskandmebaasi relatsiooniline andmemudel

  Eesmärk: olemasolevate andmebaaside analüüsil ja hindamisel luua Keskandmebaasi relatsiooniline andmemudel, mille põhjal oleks võimalik luua tulevikus vastavalt kasutatavale andmebaasisüsteemile reaalselt toimiv Keskandmebaas.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamisel võetud proovid

  Eesmärk: analüüsida prügila nõrgvett. Võeti üldanalüüsi, raskemetallide ja elavhõbeda proov.

 • Klient: Vastemõisa Vallavalitsus

  Vastemõisa prügila keskkonnamõju hindamisel võetud proovid

  Eesmärk: analüüsida prügila nõrgvett. Võeti üldanalüüsi, raskemetallide ja elavhõbeda proov.

 • Klient: Puhja Vallavalitsus

  Täiendatud Keskkonnasõbra infovoldik Puhja vallale

  Taust: täiendati peamiselt jäätmekäitlusalast informatsiooni.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Uuring Tartu linna kampaania HLP järelküsitlus

  Eesmärk: selgitada välja, kuidas hoomasid Tartlased keskkonnaalast kampaaniat “Hoia linn puhtana”

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geloogiakeskuse lehekülg ja Puursüdamike andmebaas

  Teostasime: kujunduse, sisu-, andmebaaside (uudiste, publikatsioonide, töötajate, Puursüdamike, jt.) struktuurid ja esitlused ning Intraneti mooduli erinevate teenuste haldamiseks.

 • Klient: Tartu Ülikool

  Voldik Looduslähedane reoveepuhastus

  Koostööprojekti: Reoveepuhastus-tehismärgalade oskusteabe vahetamine Balti riikide maapiirkondades infovoldiku (6 lk) koostamine ja kujundamine.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna jäätmekampaania Prügihunt kodulehekülg

  Teostasime: kujunduse, sisu-, andmebaaside (uudiste, foorumite, küsitluste, jt.) struktuurid ja esitlused ning Intraneti mooduli erinevate teenuste haldamiseks. Leheküljel esitletud tekst on koostatud OÜ Alkraneli keskkonnaosakonna poolt. Kampaania käigus hallatakse uudiste lisamist, jpm.

 • Klient: Keskkonnateabe ja -tehnoloogia Ühing MTÜ

  Veemajanduse ja reoveekäitluse planeerimise seminar

  Eesmärk: tutvustada Tartumaa ja Harjumaa omavalitsustele ja organisatsioonidele (ettevõtetele) reoveekäitlusalaseid nõudeid, probleeme ja lahendusi.

 • Klient: Andmevara AS

  ESTLEXi keskkonnaõigusaktide esitlemise süsteemimudeli täiustamine

  ESTLEXi keskkonnaõigusaktide esitlemise süsteemimudeli täiustamine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna jäätmehoolduseeskirja koostamine

  Eesmärk: jäätmehoolduseeskirja koostamine.

 • Klient: Viru Õlu AS

  Haljala reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

  Haljala reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

 • Klient: Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogiaosakond

  Keskkonnajuhtimissüsteemide kodulehekülg

  Teostasime: kujunduse ja sisu esitlused.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna jäätmekäitluskampaania Prügihunt

  Taust: 06. septembrist – 31. oktoobrini 2004 (juba teist aastat järjest) korraldas Tallinna Linnavalitsus koostöös OÜ-ga Alkranel Tallinnas jäätmeprobleemidele keskenduva keskkonnakampaania nimega “Prügihunt – näitame prügile hambaid”. Alkranel OÜ vastutas kampaania korraldamise, läbiviimise ja infomaterjalide eest!

 • Klient: Viiratsi Vallavalitsus

  Viiratsi reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

  Viiratsi reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Pullapää prügilast jäätmeproovide võtmine

  Toimus Pullapää prügilast jäätmeproovide võtmine Pullapääa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamise raames.

 • Klient: Tartu Veevärk AS

  Kagu-Eesti regionaalprügila piirkonna jäätmevoogude hindamine

  Eesmärk: hinnanguline tekkivate jäätmekoguste väljaselgitamine ja jäätmetekke prognoos.

 • Klient: Sauga Vallavalitsus

  Sauga valla puurkaevude veekvaliteedi hinnang

  Eesmärk: hinnata viie valla puurkaevu vee kvaliteedi sobivust Sauga ÜVK arengukava tarbeks.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Uuring Tallinna elanike suhtumine ja käitumine jäätmekäitlusesse 2004

  Eesmärk: selgitada Tallinna elanike teadlikkust ja käitumist jäätmekäitluse alal.

 • Klient: Tallmac AS

  Maardu linna jäätmekava koosseisus pakendijäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine

  Eesmärk: Maardu linna jäätmemajanduse arendamine

 • Klient: OG Elektra AS

  Lepna tapamaja puhasti reostuskoormuse määramine ja hinnang

  Eesmärk: hinnata tekkivaid reovee hulki ja reostuskoormust (kolme päeva keskmistatud proovide alusel).

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Põltsamaa jäätmejaama asukohavaliku keskkonnahinnang

  OÜ Alkranel teostas Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ teostatud töö “Põltsamaa jäätmejaama rajamise teostatavusuuring” koosseisus jäätmejaama asukohaalternatiivide võrdluse keskkonnakriteeriumitest lähtuvalt ja pakkus keskkonnahinnangu alusel välja sobivaima asukoha Põltsamaa jäätmejaama rajamiseks.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Uuring Tartu ettevõtete jäätmeküsitlus 2003

  Eesmärk: leida pidepunkte Tartu jäätmemajanduse paremaks planeerimiseks ning määrata kindlaks ettevõtete käitumine ja teadlikkus jäätmekäitluse osas ning ettevõtete jäätmekäitumist mõjutavad tegurid.

 • Klient: Piira küla

  Väikepuhasti teostatavuse uuring

  Eesmärk: Hinnata tekkiva reovee hulki, pakkuda välja reovee puhastusvõimalused lähtuvalt õigusaktidest, maksumusest ja pinnaseomadustest, et tagada põhjaveekaitse.

 • Klient: KIK SA

  Keskkonnaalane viktoriinimäng Eesti üldhariduskoolide 10. ja 11. klassidele

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine.

 • Klient: Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet

  Uuring Biolagunevate jäätmete teke Tallinna toitlustus- ja kaubandusettevõtetes

  Eesmärk: anda hinnang Tallinna toitlustus- ja kaubandusettevõtete biolagunevate jäätmete tekke hulga kohta ning kaardistada ettevõtted, kus tekib nädalas üle 50 kg biolagunevaid jäätmeid.

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla reoveepuhastuse tehnoloogilise lahenduse tehnilis-majanduslik analüüs

  Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.

 • Klient: ARTICER OÜ

  Jõe-mudaproovi võtmine Pedja jõest Painküla hüdroelektrijaama juurest

  Eesmärk: kontrollida jõemuda vastavust Keskkonnaministeeriumi 11. novembri 1999. a määruse nr 93 “Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise eeskiri” (RTL 1999, 156, 2189) kehtestatud nõuetele ja seejärel kasutada väljakaevatavat jõemuda haljastuses.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Uuring Tallinna elanike suhtumine jäätmekäitlusesse

  Eesmärk: välja selgitada Tallinna elanike võimalused erinevate jäätmete käitlemiseks; Tallinna elanike jäätmekäitlusalane informeeritus; Tallinna elanike jäätmekäitlusalane käitumine; Tallinna elanike jäätmekäitlusalased hoiakud ja suhtumine jäätmekäitlusesse; Tallinna elanike valmisolek jäätmete sorteerimiseks; Tallinna linnas jäätmete sorteerimist hõlbustavate meetmete väljaselgitamine.

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Eesti veemajanduse skeem

  Eesmärk: ülevaate saamine Eesti veemajanduses toimuvast

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Lõuna-Eesti (Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa ja Valgamaa) heitveepuhastite analüüs

  Eesmärk: analüüs heitvee puhastite üldise olukorra kohta

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Essee- ja projektikonkursi korraldamine

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine – Tartu kampaania “Hoia linn puhtana”

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Keskkonnaalane viktoriinmäng Tartu linna koolide 10. ja 11. klassi õpilastele

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine noorte seas.

 • Klient: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

  Ülevaade prügila nõrgvee puhastusest

  Eesmärk: Tartu Aardlapalu prügila nõrgvee puhastuse organiseerimine.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Uuring Tartu linna elanike suhtumine jäätmekäitlusesse

  Eesmärk: uurida suhtumist jäätmetesse, nende käitlemisse ja teha edasiseks tööks järeldusi