Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist

Alkranel OÜ on erinevate kitsenduste väljaselgitamise ning selle alase nõustamisega tegelenud 2003. aastast alates.

Keskkonnamõju eelhindamisele vms protsessile võib eelneda tegevusest huvitatud isikule koostatav ekspertiis, mille käigus selgitavad meie spetsialistid välja maakasutuslikud vms kitsendused. Nimetatud töö eesmärgiks on anda tegevusest huvitatud isikule ülevaade võimalikest piirangutest, mille alusel saab töö tellija otsustada edasiste tegevuste jätkamise üle.

Iga ekspertiisi teostamisel valitakse vastavalt tegevuse iseloomule detailsed valdkonnad, mida täpsemalt analüüsitakse. Teabe analüüsimiseks kasutab Alkranel OÜ erinevaid avalikke registreid ja arhiive ning oma varasemat töökogemust. Eksperthinnangu tulemused esitatakse tellijale aruandena (sisaldab ka kaardimaterjali jms). Samuti antakse töö tellijale nõu edasiseks tegutsemiseks ning saame pakkuda ka juriidilist nõustamist.

Tööd (76)

 • Klient: Eesti Energia AS

  Päikeseelektrijaama arenduse nõustamine

 • Klient: Teesiht OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Aigren OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Parem Puhastus OÜ

  Rohevõrgustiku analüüs

 • Klient: Mustvee Vallavalitsus

  Sademevee ja maaparanduse ning üleujutusprobleemide kaardistamine

 • Klient: AB Artes Terrae OÜ

  Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuse asukohavalik ning planeeringu kava KSH eelhinnang

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Taimestiku analüüs – Verevi rand

 • Klient: Dikapro OÜ

  Maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeeringut

 • Klient: Dikapro OÜ

  Taimestiku ja linnustiku inventuur

 • Elamu projekteerimistingimuste taotlemine

 • Klient: Kaltsiumkarbonaat OÜ

  Lüganuse lubjakivikarjäär – keskkonnauuringute koordineerimine

 • Klient: Morrison Invest AS

  Lühianalüüs – keskkonnapiirangute määramine enne planeerimist

 • Klient: Kivikandur OÜ

  Müra leviku modelleerimine dolokivi kaevandamisel Tarva dolokivikarjääris ning Natura 2000 alade teemaline analüüs

 • Klient: Tarmeko KV OÜ

  Tarmeko tootmise ümberkorralduse analüüs, õhk ja müra

 • Klient: Kiikri Ehitus OÜ

  Kiikri tn 2 pinnasereostuse ohtlikkuse lühianalüüs ja edasiste võimalike tegevuste suunised

 • Peedu (60501:001:0206) maaüksus ja sellel olev laagriplats – analüüsid

 • Klient: Estover OÜ

  Paneeli 2a ümbruskonna analüüs

 • Taimestiku inventuur ja analüüs

 • Klient: Eesti Roheline Liikumine MTÜ

  Eksperthinnang – Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Järveküla kool – müra temaatika analüüs

 • Maakasutuskitsenduste selgitamine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Eesti Ühistuenergia OÜ

  Tuulikute kavandamine – eksperthinnang

 • Aasa kinnistu – maakasutuspiirangute kaardistamine

 • Klient: Varbla Puhkeküla AS

  Ännikse karjäär – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – kesklinna vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ

  Papsaare külas Kaubasadama tee 17 kinnistu ning selle lähiala DP (Audru vald) – terviseriskide analüüsi koordineerimine

 • Klient: Soojusekspert OÜ

  Valduri kinnistu ja selle lähiala DP analüüs

 • Klient: Paju Arendus OÜ

  Tartu linn, Paju tn 1a ehituskeeluvööndi vähendamise eksperthinnang

 • Klient: Lääne Vara OÜ

  Reimani puhkeala detailplaneering

  Kõpu Vallavolikogu 07. augusti 2014. a määrusega nr 4 kehtestati Kõpu vallas Vanaveski külas Reimani puhkeküla detailplaneering.

 • Klient: Turvas AS

  Natura andmevormide täitmine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Pombre karjäär – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Helmi-Aakre maardla – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Freda OÜ

  Maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine

 • Klient: Kallaste Linnavalitsus

  Analüüs – KSH vajalikkus

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Kiisa-Jüri katastriüksusel asuva veehoidla rekonstrueerimine – KMH vajalikkus

 • Klient: Generaator AS

  Eksperthinnang – paisutusala (Leevaku) ja Võhandu jõe korrastustingimused

 • Klient: Artstyle OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Liivaaugu ja Männimetsa – elamumaa

 • Klient: Kiviõli keemiatööstuse OÜ

  Eksperthinnangu koostamine ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemiseks

 • Klient: IS Systems OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Laabi 2 – tootmismaa

 • Klient: Nikamol OÜ

  Rööpa IA (44603:002:0126) õhusaaste modelleerimine

  Töö koostatakse sama detailplaneeringu KSH raames.

 • Klient: Aruvälja Kinnisvara OÜ

  Eksperthinnang kavandatava rohekoridori asupaigale

 • Klient: PM Kaubandusgrupp OÜ

  Koonga vallas Tamme dolokivi kaeveloa taotluse ja KMH eelnõu teemaline konsultatsioon

 • Klient: Semora OÜ

  Haudamäe maaüksuse detailplaneeringu vee- ja kanalisatsioonivarustuse küsimuste konsultatsioon

 • Klient: Raju AS

  Sindi paisu teemaline eksperthinnang

 • Klient: Maru Ehitus AS

  Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Taavo Toomsalu

  Lühianalüüs – Toomu kinnistu (hoonestamine)

 • Klient: Andy Viljandi OÜ

  Müralevi ja õhusaaste modelleerimine ning vibratsioon – Tehnika tn 91

 • Klient: Õnneratas OÜ

  Detailplaneeringu analüüs

  Objekt: Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe rannajoonega piiratud ala detailplaneering (sh Supeluse 11, Aia 29, 31, 33, 35 ja 35A).

 • Klient: Kiirkandur AS

  Eksperthinnang Tatramäe kruusakarjääri mõjude kohta tulevikus lähedusse jäävate elamute ja puhkealade suhtes

  Eksperthinnangu koostamise vajadus tulenes Terviseameti Põhja talituse otsusest 9.3-1/306 (27.07.2010. a), mis muuhulgas sätestas: „Esitatud projektmaterjali koosseisus puudub hinnang Tatramäe kruusakarjääri mõjude kohta tulevikus lähedusse jäävate elamu ja puhkealade suhtes“. Projektmaterjali all peeti silmas Mõnumäe kinnistu detailplaneeringut (Audevälja küla, Padise vald, Harju maakond; Alkranel OÜ ja Geobaltika OÜ 2010 (juuli)).

 • Klient: Metsatervenduse OÜ

  Soomukse II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

  Kadrina Vallavalitsuse korralduse nr 196 (12.05.2010) ja Keskkonnaameti Viru regiooni kirja nr V 10-5/22428-2 (19.05.2010) alusel teostati Soomukse II kruusakarjääri kaeveloa taotlusele täiendav ekspertarvamus, mis muuhulgas käsitles järgnevaid aspekte:

  1. Keskkonnaseisundi hinnang, keskendudes geoloogilisele ja hüdrogeoloogilisele olukorrale, Soomukse II kruusakarjääri piirkonnas.
  2. Kaevetööde meetodid ja tootmisprotsess.
  3. Eeldatava keskkonnamõju ulatus, olulisus ja riskitegurid rohelise võrgustiku, maastiku ning põhja- ja pinnavee seisukohast.
  4. Eeldatava negatiivse mõju leevendamise võimalused ja meetmed.
  5. Koond- ehk lõppjäreldused (sh soovitused).

 • Klient: Suuremäe Karjäär OÜ

  Ekspertarvamus – Kõnnu II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele

 • Klient: Krüüdneri Karjäär OÜ

  Neeruti II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

  Eksperthinnangu vajaduse Neeruti kruusamaardlas kruusa kaevandamise keskkonnamõjude kohta tingis Palupera Vallavolikogu kiri nr 9-4.1.1/707 (26.10.2009; lisa 1), milles esitati Keskkonnaameti Põlva–Valga–Võru regioonile Palupera Vallavolikogu seisukoht Neeruti Karjäär OÜ-le Neeruti II kruusakarjääri avamiseks maavara kaevandamise loa väljaandmise kohta.

 • Klient: Set Point OÜ

  Müralevi modelleerimine ja detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude eksperthinnang

  Objekt: Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistute detailplaneering.

 • Klient: Raul Oja

  Tartu maakonnas Tähtvere vallas Kardla külas Johannese kinnistule kavandatavad tegevused. Keskkonnaalane eksperthinnang

 • Klient: Est-Paas OÜ

  Maavara kaevandusloaga seonduvate transpordiküsimuste analüüsimine

  Objekt: Vasalemma II lubjakivikarjäär

 • Klient: K&H AS

  Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava koostamine

 • Klient: Arvo Aedla

  Vähikasvatuse sobilikkuse analüüs

  Uue-Taadi katastriüksusel (29203:001:0702). Analüüsi koostamise aluseks oli ka Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjas 28.04.2009 nr HJR 6-5/4702-2 toodu („Kindlasti tuleb analüüsida vähikasvatuse sobilikust.“).

 • Klient: Moodul Projekt OÜ

  Müralevi ja õhusaaste modelleerimine

  Eksperthinnangu eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kuidas kavandatav tegevus mõjutab naabruskonda e. kas esineb kehtivaid norme ületavat müra ja/või õhusaastet või mitte. Eksperthinnang käsitleb vajadusel ka leevendavaid meetmeid, millega on võimalik tagada kehtivate normide täitmist.

  Tööde raames viiakse läbi aluskaardi digitaliseerimine (kaardile paigutatakse hooned, haljastus jms) ning analüüsitakse kavandatavat tegevust ja hinnatavaid parameetreid. Teotatakse modelleerimised, mille tulemid dokumenteeritakse aruandena, kus esitatakse ülevaade teostatud analüüsist (sh. müralevi ja õhusaaste modelleerimise graafilised ning tabelites olevad tulemused) ning vajalike leevendavate meetmete rakendamise kokkuvõte, juhul kui modelleerimiste tulemusel ilmneb kehtestatud normatiivide ületamisi.

 • Klient: Innopolis Insenerid OÜ

  Keskkonnamõju hinnang-ekspertarvamus: Ülenurme vallas Külitse külas Puru (94901:005:0413) kinnistu kasutatavus elamualana

  Käesolev töö annab keskkonnamõju hinnang-ekspertarvamuse Ülenurme vallas Külitse külas asuva Puru (94901:005:0413) maaüksuse elamualana kasutatavuse kohta.Käesolev hinnang-ekspertarvamus on täienduseks Ülenurme valla üldplaneeringu KSH-le. Hinnang antakse olemasolevate uuringute- ja analüüside ning strateegiliste dokumentide baasil. Hinnang sisaldab muuhulgas liiklusmüra– ja ehitusgeoloogilisel uuringutel tuginevaid järeldusi (alusandmetena kasutatakse OÜ Hendrikson & Ko 2008. a. ning OÜ Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo 2009. a. analüüse ja uuringuid, vastavalt siis Puru kinnistute detailplaneeringu mürahinnang ja Puru maaüksuse ehitusgeoloogilised eeluuringud). Samuti vaadeldakse põhja- ja pinnaveest ((sh. üleujutusoht)) lähtuvaid tingimusi.

 • Klient: Hoog Kinnisvara AS

  Tööprojekti „Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu küla tehnopargi drenaažvee, sadevee, lumesulamisvee eelvoolusüsteem“ ja selle kaudu mõjutatavate vooluveekogude keskkonnaalane eksperthinnang

  Käesolev töö on koostatud tööprojektile „Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu küla, tehnopargi sadevee, drenaažvee ja lumesulamisvee eelvoolusüsteem“ (OÜ Ostwind Grupp, 2008) ja selle kaudu mõjutatavate vooluveekogude keskkonnaalase eksperthinnangu andmiseks.

 • Klient: Astri-Narva AS

  Rootsilõvi kinnistu ja lähiala detailplaneering (Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa). Teetrassi läbi Narva linna vana prügila viimine. Eksperthinnang

  Töö eesmärgiks oli hinnata suletud Narva linna vana prügila keskkonnaohtlikkust seoses kavandatud teetrassiga läbi prügila maa-ala ning vajadusel välja pakkuda meetmeid keskkonnamõjude leevendamiseks, millega on vaja arvestada tee projekteerimisel ja rajamisel.

  Töö käigus teostati prügila maa-ala visuaalne ülevaatus, vanast prügikehast proovide võtmine ning vana prügila maa-alal gammakiirguse mõõtmine.

 • Klient: Set Point OÜ

  Eksperthinnang: Hinnu seafarmi mõju Kuusalu vallas Allika külas Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistutele planeeritavale elamualale

  Käesolev keskkonnaalane eksperthinnang on koostatud OÜ Set Point tellimusel OÜ Alkranel poolt. Hinnati Hinnu seafarmi mõju Kuusalu vallas Allika külas Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistutele planeeritavale elamualale.

  Keskkonnaalase eksperthinnangu koostasid OÜ Alkranel keskkonnaekspert Elar Põldvere (litsents nr KMH 0118) ja keskkonnaspetsialist Meelis Mark. Eksperthinnangu koostamisel kasutati OÜ Casa Projekt poolt koostatud detailplaneeringu materjale.

 • Klient: Latvera OÜ

  Mudajärve ja Mädajärve kinnistute kasutamise lühianalüüs

  Läbiviidud töö „Mudajärve ja Mädajärve kinnistute kasutamise lühianalüüs“ eesmärk oli olemasoleva kaardimaterjali põhjal hinnata töö pealkirjas mainitud kinnistute kasutusvõimalusi elamuehituse eesmärkidel.

 • Klient: Tehnonord OÜ

  Ammooniumsulfaadi (mineraalväetise) granuleerimistsehhi rajamise keskkonnaalane eksperthinnang

  Objekt: Viimsi vallas, Muuga külas, Muuga sadamas asuv kinnistu Koorma tn 13B, millele kavandatakse rajada ammooniumsulfaadi (mineraalväetise) granuleerimistsehhi.

  Keskkonnaalase ekspertarvamuse eesmärgiks oli anda ülevaade:
  • kas kavandatav tegevus klassifitseerib suurõnnetuse ohuga tegevuste hulka.
  • asukoha sobivusest ja tehnorajatiste kasutamisest.
  • milliseid keskkonnalubasid tuleb taotleda.
  • võimalikest keskkonnamõjufaktoritest ja parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamisega seonduvatest asjaoludest.
  • kas tuleb läbi viia eelhindamine ja keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju strateegiline hindamine ning milliseid mõjuvaldkondi sellisel juhul käsitleda tuleb.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Koopsi paisjärvede saneerimisel kaasnevad keskkonnamõjud. Ekspertarvamus

 • Klient: MKT Holding OÜ

  MKT Holding OÜ puitkiudplaadi tootmiskompleksi veevõtu keskkonnaalase eksperthinnang

  Eksperthinnang andis hinnangu:

  1) Puurkaevude rajamise ja põhjaveehaaretega seoses (lähtuvalt võetava vee kogusest ja mõjudest piirkonna põhjaveevarudele)
  2) Purtse jõest veevõtule (lähtuvalt võetava vee kogustest, selle mõjust jõe vooluhulgale ja jõe ökosüsteemile)

 • Klient: Oma Ehitaja AS

  Ekspertarvamus – vee erikasutusloa taotlus Sadama tn 30, Haapsalu

 • Klient: Arning OÜ

  Kinnistute keskkonnaseisundi ülavaatus ja võimaliku jääkreostuse väljaselgitamine

  Laki 36, 38, 40, 40a, 40b, 42 kinnistute keskkonnaseisundi ülavaatus ja võimaliku jääkreostuse väljaselgitamine

 • Klient: Amello Grupp OÜ

  OÜ Amello grupp tegevuse keskkonnaalane eksperthinnang

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Keeni prügila keskkonnaalane eksperthinnang

  keskkonnaalane eksperthinnang koostati Valgamaal, Sangaste vallas asuva Keeni prügila keskkonnamõjude määratlemiseks.

  Keskkonnaalase eksperthinnangu ruumiline ulatus hõlmas Keeni prügila ala keskkonnamõjusid ja prügilast lähtuvaid mõjusid prügilat ümbritsevale alale.

  Mõjude hindamisel pöörati põhitähelepanu järgmistele aspektidele:
  • Ladestatud jäätmed (Jäätmete lagunemisaste ja ohtlikkus);
  • Põhjavee ja pinnavee saastumise oht;
  • Prügila nõrgvee puhastamise vajalikkus;
  • Prügilademe katmine;
  • Prügilagaasi teke, kogumise ja eemaldamise vajalikkus;

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Keskkonnaalane eksperthinnang projektile Tartu linn, Kartuli tn ja Kroonuaia silla vahelise kaldakindlustuse rekonstrueerimine

  Keskkonnaalane eksperthinnang projektile Tartu linn, Kartuli tn ja Kroonuaia silla vahelise kaldakindlustuse rekonstrueerimine

 • Klient: Peipus OÜ

  Ida – Virumaa Alajõe vald Vasknarva küla OÜ Peipus keskkonnakaitse tingimuste määramine

  Sisu: OÜ Peipus vähitiikide rajamise ehitusprojektile keskkonnakaitse tingimuste määramine

 • Klient: Valga Linnavalitsus

  Valga linna Väike-Laatsi tööstuspiirkonna detailplaneeringu eskiislahenduse keskkonnatingimuste seadmine

  Sisu: planeerimiprotsessi käigus tööstusala keskkonnamõjude määratlemine ja keskkonnatingimuste seadmine.

 • Voika küla kinnistu põhjaveekaitstuse hinnang

  Eesmärk: selgitada kinnistu sobivus reoveepuhastamiseks imbväljaga põhjaveekaitsuse seisukohalt.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Põltsamaa jäätmejaama asukohavaliku keskkonnahinnang

  OÜ Alkranel teostas Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ teostatud töö “Põltsamaa jäätmejaama rajamise teostatavusuuring” koosseisus jäätmejaama asukohaalternatiivide võrdluse keskkonnakriteeriumitest lähtuvalt ja pakkus keskkonnahinnangu alusel välja sobivaima asukoha Põltsamaa jäätmejaama rajamiseks.