Põhja- ja pinnaveeuuringud (sh. joogivesi) ning -seire

Alkranel OÜ on erinevaid põhja- ja pinnaveeuuringuid (sh. joogivesi) ning seiret teostanud alates 2004. aastast. Meie töötaja Kristjan Karabelnik on atesteeritud veeuuringuid teostava isikuna.

Tööd (9)

 • Klient: Skepast&Puhkim OÜ

  Veetasemete seire

 • Klient: Põlva Linnavalitsus

  Põlva paisjärve tervendamiskava koostamine

  Teostati Põlva paisjärve seisundi hindamine (loomastik, taimestik), sette- ja veeproovide võtmine ja prooviniitmised ning pakutakse välja meetmed järve seisundi parandamiseks.

 • Klient: K&H AS

  Valga Peetri tn avariiväljavoolu (VA614) ja Pedeli jõe (VEE1012100) seire

  Veeproovide võtmine – ajutine vee erikasutusluba nr L.VV/319330 (Valga Vesi AS). Tööd toimusid 04.10-05.10 ja 18.10.2010. a.

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna KEKi linnaosa Ehitajate tn korruselamute veevarustuses kasutatava joogivee kvaliteedi uuring

 • Klient: Egeria Kinnisvara OÜ

  Veeproovi võtmine ja analüüside teostamine Narva-Jõesuu, Aia 48a aadressile kavandatava SPA hotelli tarbeks

  Veeproove võeti veeuuringute alal atesteeritud veeproovivõtja poolt.

 • Klient: Pajusi Vallavalitsus

  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi hindamise II etapp

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Valgamaal Taheva vallas Kallikülas Koiva-Mustjõe luha maa-ala jääkreostuse teostatavuse uurimustööde teostamine

 • Klient: Pajusi Vallavalitsus

  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi ja tehnilise seisukorra hindamine

  OÜ Alkranel hindab Pajusi valla territooriumil paiknevate hajaasustuse puur- ja salvkaevude vee kvaliteeti ja tehnilist seisundit. Töö käigus võetakse veeproovid kaevudest ja analüüsi tulemuste põhjal koostatakse ülevaade kaevude seisukorrast ning antakse hinnang kaevude seisundile.

 • Klient: Sauga Vallavalitsus

  Sauga valla puurkaevude veekvaliteedi hinnang

  Eesmärk: hinnata viie valla puurkaevu vee kvaliteedi sobivust Sauga ÜVK arengukava tarbeks.