Riigihanked ja rahastustaotlused

Alkranel OÜ spetsialistid on valmis teid abistama erinevate keskkonnaalaste arendustegevuste läbiviimisel. Selleks võib olla rahastustaotluste ja rahastamistaotluste ettevalmistamine, teostatavus- ja tasuvusuuringute koostamine, riigihanke dokumentide ettevalmistamine ning projektijuhtimine.

Samuti võib taotluse ettevalmistamisel olla vajalik erinevate eeltööde ja alusuuringute läbiviimiseks. Näiteks finantskalkulatsioonid, geoloogilised ja geodeetilised uuringud, arengukava ja eelprojektide koostamine, keskkonnamõju eelhindamine või keskkonnamõju hindamise läbiviimine. Alkranel OÜ on valmis iseseisvalt ja koostöös koostööpartneritega ka Teid selles osas aitama.

Väljavõtteid tegevustest (34)

 • 2022. a kokkuvõte

  2022. a nõustas Alkranel OÜ meeskond üle 100 erineva projekti.

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Projektitaotluse koostamise nõustamine

 • OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinesid

  6. veebruaril 2017 kanti Äriregistrisse OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinemine ning OÜ AquaProject on registrist kustutatud. Kõik OÜ AquaProject (registrikood 11408744) vara, lepingulised kohustused ja õigused on peale ühinemist üle antud OÜ-le Alkranel (registrikood 10607878). OÜ Alkranel klientidele seoses ühinemisega muutusi ei kaasne.

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Pootsi küla ühiskanalisatsiooni (torustik, reoveepuhasti) rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Tõhela küla ÜVK torustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Nõo valla Vissi küla endise suvilapiirkonna ÜVK süsteemide rajamise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Keskkonnahoidlike riigihangete analüüs

  Keskkonnahoidlike riigihangete (KHRH) analüüsi üheks eesmärgiks on analüüsida kuue KHRH rakendamises eesrindlikuma liikmesriigi nii riigihangete süsteemi kui ka KHRH korraldust ja tuua välja parimate praktikate näiteid.

  KHRH analüüsi teiseks eesmärgiks on teha Euroopa Liidu KH kriteeriumite kohandamise ettepanek Eestile. Eesmärgi saavutamiseks on tehtud ülevaade turu hetke olukorrast, kus on üldistades analüüsitud Eesti pakkujate olemasolu KH kriteeriumite rakendamisel ja analüüsitud avaliku sektori valmisolekut. Analüüsi tarbeks on läbi viidud 20 intervjuud pakkujatega ja 24 intervjuud hankijatega. Samuti saadeti välja küsitlusankeedid nii 300 pakkujale kui ka 300 hankijale. Uuringus on välja toodud ka Keskkonnaministeeriumi poolt valitud eelispropageeritavad toote- ja teenusgruppide soovituslikud, Eesti tingimustele kohandatud keskkonnahoidlikud hankekriteeriumid. Analüüsi viimases osas on tehtud ettepanekud KHRH parema toimise tagamiseks Eestis.

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Haaslava valla Aardla küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ja SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Sõmeru Vallavalitsus

  SA KIK rahastustaotluse koostamine Sõmeru valla Ubja küla ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapi tööde teostamiseks

 • Klient: Surju Vallavalitsus

  SA KIK rahastustaotluse koostamine Surju valla Jaamaküla küla ühisveevärgi torustike rekonstrueerimiseks

 • Klient: Sõmeru Vallavalitsus

  Sõmeru valla Vaeküla 13 korteriga elamu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga rahastustaotluse koostamine SA KIK veeprogrammi

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Maidla ja Savala küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks SA KIK esitatava rahastustaotluse juurde kuuluva tasuvusuuringu ajakohastamine

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise SA KIK rahastustaotluse nõuetele vastava tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt ja projektitaotlus – II voor

 • Klient: Nissi Vallavalitsus

  Avatud riigihanke menetluse läbiviimine Nissi valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Maidla ja Savala küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks SA KIK esitatava rahastustaotluse juurde kuuluva tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo küla reoveepuhasti (kombineeritud pinnasfilter-tehismärgalapuhasti) rekonstrueerimise SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt, KMH eelhinnang ja projektitaotlus

  Töid teostati koostöös partnerettevõttega.

 • Klient: Innopolis Konsultatsioonid AS

  Projekti “Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse” raames reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Nissi Vallavalitsus

  Nissi valla Riisipere, Turba ja Lehetu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi reknstrueerimise ja laiendamise projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse koostamine III taotlusvooru jaoks

 • Klient: Vaivara Kalmistud SA

  Vaivara valla Riigiküla kalmistu jäätmekava 2010-2015. Jäätmekäitluslahenduste tasuvusuuring

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” hankedokumentide reoveepuhastite osade (tehniliste eritingimuste) koostamine

 • Klient: Viljandi Linnavalitsus

  Viljandi prügila sulgemise projekteerimise-ehitamise avatud menetlusega riigihanke hankedokumentide koostamine

 • Klient: Kiviõli Linnavalitsus

  Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse koostamine II taotlusvooru jaoks

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Võru valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse” raames Puiga küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Roosna-Alliku aleviku Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine” raames Roosna-Alliku aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Rakke aleviku Ühtekuuluvusfondi (ÜF) rahastustaotluse koostamine ” raames reoveepuhastite tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Haljala aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide kirjeldamine ja nende tehnilis-majanduslik võrdlus

 • Klient: Kadrina Vallavalitsus

  Kadrina valla Hulja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks SA KIK esitatava rahastustaotluse ja tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames reoveepuhastite tehniliste lahenduste väljatöötamine ja teostatavusuuringute koostamine

 • Klient: Vasalemma Vallavalitsus

  Ämari asula reoveepuhasti eelprojekti koostamine ja KIK-i rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Pakkumise kutse dokumentide reoveepuhastite osa (Ahja, Ruusa, Leevaku ja Linte asulate reoveepuhastid) koostamine Emajõe-Võhandu alamvesikonna Ühtekuuluvusfondi taotluse Põlvamaa projekti realiseerimiseks projekteerimis-ehitustöövõtu meetodil

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla reoveepuhastuse tehnoloogilise lahenduse tehnilis-majanduslik analüüs

  Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.