Üldplaneeringutega seotud müra hindamised ja müralevi modelleerimised

SoundPLAN tarkvara võimaldab täpsemini hinnata ja prognoosida õhukvaliteedi muutusi näiteks strateegiliste planeerimisdokumentide (üldplaneeringud) keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. Üldplaneeringutega seotud müra hindamisi ja müralevi modelleerimisi on Alkranel OÜ teostanud alates 2007. aastast. Enne 2007 aastat teostasime müraalaseid hinnanguid erinevate muude tarkvarapakketide ning analoogiate põhjal.

Tööd (8)

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Valminud on Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

  Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu tööversiooni ja KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 25. juuni kuni 22. august 2013 Tallinna linna kodulehel, OÜ Alkranel kodulehel (KSH aruanne, KSH lisad ja üldplaneeringu tööversioon) ning Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine tn 2).

  Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta saab esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 21. augustini 2013.

  KSH aruannet ja üldplaneeringu tööversiooni tutvustav avalik arutelu toimub 22. augustil 2013 kell 16 Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine tn 2).

  Üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine sidustatuna linna üldiste arengusuundadega. Üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega nr 1286-k. Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Kadri Vaher, tel 6404509, e-post Kadri.Vaher@tallinnlv.ee). Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

  Üldplaneeringu KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1273-k. Üldplaneeringu KSH korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (kontaktisik Ülle Luiks, tel 6404767, e-post Ylle.Luiks@tallinnlv.ee). KSH aruande koostaja on OÜ Alkranel (kontaktisik Alar Noorvee, tel 7366676, e-post alar@alkranel.ee).

  Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Rakvere linn

  Rakvere üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Rakvere üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamine koostöös OÜ-ga GeoBaltica

 • Klient: Vasalemma Vallavalitsus

  Vasalemma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Puhja Vallavalitsus

  Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Üldplaneeringu koostamise aluseks on Puhja Vallavolikogu 25. november 2003. a otsus nr 36. Üldplaneering hõlmab Puhja valla haldusterritooriumit. Üldplaneeringu koostamise põhi-eesmärgiks on Puhja valla ruumilise planeerimiskontseptsiooni loomine ja sellest lähtuva planeerimislahenduse väljatöötamine ning piirkonna arenguks vajalike maa-alade ja nende kasutusfunktsioonide määramine. Täpsemad eesmärgid tulenevad Planeerimisseaduse (jõustunud 1.01.2003) paragrahvist 8.

 • Klient: Viimsi Vallavalitsus

  Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Rae valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Viimsi Vallavalitsus

  Viimsi valla Lubja küla klindiastangu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine