Uuringute, analüüside, juhendmaterjalide ja metoodikate koostamine

Uuringuid, analüüse, juhendmaterjale ja metoodikaid oleme koostanud alates 2000. aastast. Tööde läbiviimise raames teeme vajadusel ka koostööd erinevate partnerettevõtetega, mis tagab täiendava oskusteabe kasutamise võimaluse. Käesolevas rubriigis mitte loetletud uuringuid, analüüse, juhendmaterjale ja koostatud metoodikaid on kirjeldatud ka meie teistes tegevusvaldkondades.

Tööd (28)

 • Klient: Terav Kera OÜ

  Ahtalehise ängelheina hooldustingimused

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Uuring „Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel“

  Koostöös Civitta Eesti AS-iga viidi läbi uuring, mille eesmärk oli (üle Eestiliselt):
  • välja selgitada, millistes haljastustöid hõlmavates riigihangetes on põhjendatud ja otstarbekas kasutada taaskasutatavaid materjale ning millistele kriteeriumidele peab materjal vastama. Nendele tulemustele tuginedes on eesmärk töötada välja hangete ja materjalide kriteeriumid, mida on võimalik kasutada keskkonnahoidlike hangete rakendamisel;
  • välja töötada karjääride korrastamise kriteeriumid, mille alusel saab kaaluda taaskasutatavate materjalide kasutamist karjääride korrastamisel.

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamine – II etapp

  Töö autorid – esitatud alljärgnevalt.
  Välisõhu saaste, veesaaste, veevõtt, väetiste kasutamine
  Koostanud: OÜ Alkranel (Alar Noorvee, Kristjan Karabelnik ja Elar Põldvere)
  Herbitsiidide ja pestitsiidide kasutamine, lõhnahäiring, müra
  Koostanud Aija Kosk
  Õiguslik analüüs
  Koostanud: SA Keskkonnaõiguse Keskus

  Riigi kulude analüüs
  Koostanud: Civitta Eesti AS

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Taimestiku analüüs – Verevi rand

 • Klient: Kaltsiumkarbonaat OÜ

  Lüganuse lubjakivikarjäär – keskkonnauuringute koordineerimine

 • Klient: Kunda Nordic Tsement AS

  Ekspertanalüüs õhusaaste ja mürasaaste võimalike konfliktpiirkondade määramine

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Keskkonnahoidlike riigihangete analüüs

  Keskkonnahoidlike riigihangete (KHRH) analüüsi üheks eesmärgiks on analüüsida kuue KHRH rakendamises eesrindlikuma liikmesriigi nii riigihangete süsteemi kui ka KHRH korraldust ja tuua välja parimate praktikate näiteid.

  KHRH analüüsi teiseks eesmärgiks on teha Euroopa Liidu KH kriteeriumite kohandamise ettepanek Eestile. Eesmärgi saavutamiseks on tehtud ülevaade turu hetke olukorrast, kus on üldistades analüüsitud Eesti pakkujate olemasolu KH kriteeriumite rakendamisel ja analüüsitud avaliku sektori valmisolekut. Analüüsi tarbeks on läbi viidud 20 intervjuud pakkujatega ja 24 intervjuud hankijatega. Samuti saadeti välja küsitlusankeedid nii 300 pakkujale kui ka 300 hankijale. Uuringus on välja toodud ka Keskkonnaministeeriumi poolt valitud eelispropageeritavad toote- ja teenusgruppide soovituslikud, Eesti tingimustele kohandatud keskkonnahoidlikud hankekriteeriumid. Analüüsi viimases osas on tehtud ettepanekud KHRH parema toimise tagamiseks Eestis.

 • Klient: Eesti Energia kaevandused AS

  Uuring “Uus-Kiviõli uuringuväljale tööstusterritooriumi kavandamisega ning kaevanduse ekspluateerimisega kaasnevad eeldatavad mõjud Aidu rekreatsioonialale ning Uus-Kiviõli kaevanduse kaevandamisalale, tsoneerimaks nende mõjude eeldatava ulatuse”

 • Klient: Advisio OÜ

  Maaparandussüsteemi eesvoolu nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku kaitsevööndi ulatuse määramise ja sellel inimtegevuse piiramise vajaduste selgitamise uuring

 • Klient: Eesti Jäätmekäitlejate Liit

  Uuringu “Tahkete jäätmekütuste tootmiseks ning kasutamiseks vajalike jäätmete sisendkoguste ja liikide kaardistamine” koostamine

 • Klient: Nikamol OÜ

  Rööpa IA (44603:002:0126) õhusaaste modelleerimine

  Töö koostatakse sama detailplaneeringu KSH raames.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ Interneti lehekülje õigusliku osa täiendamine

 • Klient: Põlva Linnavalitsus

  Põlva paisjärve tervendamiskava koostamine

  Teostati Põlva paisjärve seisundi hindamine (loomastik, taimestik), sette- ja veeproovide võtmine ja prooviniitmised ning pakutakse välja meetmed järve seisundi parandamiseks.

 • Klient: Raju AS

  Sindi paisu teemaline eksperthinnang

 • Klient: Sillamäe Linnavalitsus

  Sillamäe välisõhu pidevseire programmi koostamine

  Käesoleva programmi eesmärgiks oli selgitada välja Sillamäe linna välisõhu pidevseire vajadus, võimalikud peamised saasteained piirkonnas ja anda asukohasoovitusi võimalike seirejaamade rajamiseks ning juhiseid seire korraldamiseks.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ keskkonnaalane konsulteerimine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ Interneti lehekülje õigusliku osa uuendamine

 • Klient: Est-Paas OÜ

  Maavara kaevandusloaga seonduvate transpordiküsimuste analüüsimine

  Objekt: Vasalemma II lubjakivikarjäär

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Analüüsi “Karmistuvate reovee puhastamisnõuete mõju hindamine vee-ettevõtjatele ja teistele vee käitlejatele” koostamine

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Keskkonnamõju hindamise eelhindamise metoodika täpsustamine

  Eelhindamine on protsess, mille käigus analüüsitakse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (edaspidi: KeHJS) § 6 lõikes 3 käsitletud kriteeriumite alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju olulisust, et otsustada selle põhjal keskkonnamõju hindamise (edaspidi: KMH) algatamise vajadus. KeHJS § 11 lõike 4 kohaselt peab otsustaja lisama KMH algatamise või algatamata jätmise otsuse juurde eelhindamise tulemused kõikide KeHJS § 6 lõikes 3 loetletud kriteeriumite ulatuses, välistades põhjendamatute KMH-de algatamise ning samuti põhjendamatult KMH-de algatamata jätmise.

  Vastavalt sellele oli eesmärgiks tagada läbi eelhindamise juriidiliselt korrektsed ning sisuliselt asjakohased KMH algatamise või algatamata jätmise otsused. Töös on välja pakutud küsimustiku kujul kriteeriumid, mis aitavad eelhindamist läbi viia ning mida saab arvestada KMH algatamise või algatamata jätmise otsuste tegemisel.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö

  OÜ Alkranel koostab Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna tellimusel alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö.

  Töö eesmärgiks on vähendada sademevee kanalisatsiooni juhitava sajuvee hulka, parandada linna esteetilist ilmet ja mitmekesistada linna ökosüsteemi. Töö koosneb Tartu linna territooriumil asuvatel hoonetel murukatuste võimaliku kasutamise ulatuse kaardistamisest ja võimalikest tehnilistest lahendustest, toimivuse ja maksumuse hinnangust. Analüüsitakse ka kõvakattega pindade planeerimisel ja projekteerimisel kasutatavaid alternatiivseid lahendusi, nn lahtisi sademevee kanalisatsioonisüsteeme, nende võimalikke tehnilisi lahendusi, ruumivajadust ja maksumust.

 • Klient: KIK SA

  Projekt Keskkonnasõber

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskuse keskandmebaasi relatsiooniline andmemudel

  Eesmärk: olemasolevate andmebaaside analüüsil ja hindamisel luua Keskandmebaasi relatsiooniline andmemudel, mille põhjal oleks võimalik luua tulevikus vastavalt kasutatavale andmebaasisüsteemile reaalselt toimiv Keskandmebaas.

 • Klient: Puhja Vallavalitsus

  Täiendatud Keskkonnasõbra infovoldik Puhja vallale

  Taust: täiendati peamiselt jäätmekäitlusalast informatsiooni.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geloogiakeskuse lehekülg ja Puursüdamike andmebaas

  Teostasime: kujunduse, sisu-, andmebaaside (uudiste, publikatsioonide, töötajate, Puursüdamike, jt.) struktuurid ja esitlused ning Intraneti mooduli erinevate teenuste haldamiseks.

 • Klient: KIK SA

  Keskkonnaalane viktoriinimäng Eesti üldhariduskoolide 10. ja 11. klassidele

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Essee- ja projektikonkursi korraldamine

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine – Tartu kampaania “Hoia linn puhtana”

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Keskkonnaalane viktoriinmäng Tartu linna koolide 10. ja 11. klassi õpilastele

  Eesmärk: avalikkuse kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine noorte seas.