Veemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid)

Alkranel OÜ aitab Teil kavandada veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme, valida joogiveeallikaid ning kavandada veetöötlust kvaliteetse joogivee saamiseks. Samuti abistame Teid reoveepuhastuse kavandamisel ja reoveepuhastustehnoloogia valikul. Teostame reostuskoormuse analüüse tekkivale reo- ning heitveele ja analüüsime põhjavee ning pinnavee kvaliteeti.

Vastavalt teostatud analüüsidele pakume välja keskkonnakaitseliselt, tehnoloogilisel, sotsiaalselt ja majanduslikult sobivaimad arenguskeemid ja lahendused Teie veemajanduse korraldamiseks. Soovi korral pakume Teile täiendavalt veemajandusalast koolitust, et saaksite välja töötatud arenguskeeme ja lahendusi maksimaalselt efektiivselt ära kasutada.

Alkranel OÜ on veemajandusalast nõustamist pakkunud alates 2002. aastast. Nõustamistegevuse raames teeme vajadusel ka koostööd erinevate partnerettevõtetega, mis tagab täiendava oskusteabe vms kasutamise võimaluse.

Tööd (64)

 • Klient: Sulevimägi OÜ

  Viitina pais – ökoloogilis-majanduslik analüüs

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  Tartu vald – Emajõe üleujutusohuriskidega alade määramine

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Boose järvedega seotud konsultatsioonid

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Uuring “Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ keskkonnamõju väljaselgitamine ja seireinfo kontrollimine ning koondamine”

  Käesoleva uuringu hindamise objektiks on 2007–2013 struktuurivahendite meetmest „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ (edaspidi ÜF) rahastatud projektid vastavalt hanke Tehnilise kirjelduse lisas 1 esitatud nimekirjale (139 rahastatud projekti kogusummas 470 miljonit euro).

   

  Uuringu eesmärk on välja selgitada ÜF abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (edaspidi ÜVVK) mõju keskkonnale ning projektide seireandmete uuendamine, koondamine ja analüüsimine. Selleks, et aru saada ellu viidud projektide reaalsest keskkonnamõjust, selgitati taotlejate poolt esitatud projekti indikaatorite ning väljundite ja tulemuste andmete põhjal välja projektide tulemusena vähenenud koormus keskkonnale.

 • Klient: Generaator AS

  Saesaare pais – konsultatsioon

 • Klient: UPM-Kymmene Otepää AS

  Tegevuskava koostamine heljumi vähendamiseks käitise sademevee väljalaskmest

 • Klient: Hellenurme Veski OÜ

  Hellenurme pais – konsultatsioon

 • Klient: Uus Energia OÜ

  Soodla pais – konsultatsioon

 • Klient: Generaator AS

  Kotka pais – konsultatsioonid

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 koostamine

 • Klient: Ala-Rõuge Külalistemaja OÜ

  Ala-Rõuge veski pais – konsultatsioon

 • Klient: Saku Maja AS

  Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kaasajastamine

 • Klient: Koprapere OÜ

  Lüganuse valla ühe piirkonna puurkaevude veeklasside kaardistamine

 • Klient: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

  Narva Joaoru veeosa ala ekspertarvamuse ehk tegevusplaani koostamine

 • Klient: Puka Vallavalitsus

  Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 koostamine

 • Klient: Pandivere Vesi OÜ

  Väike-Maarja reoveepuhasti järelpuhasti korrastamise kava koostamine

 • Klient: Puurmani Vallavalitsus

  Eelprojekti koostamise korraldamine – Puurmani paisjärve kalapääs

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Luunja valla reoveekogumisalade muutmise ja moodustamise taotluste koostamine

 • Klient: Generaator AS

  Eksperthinnang – paisutusala (Leevaku) ja Võhandu jõe korrastustingimused

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Veemajanduskavade meetmete rakendamise hindamine

 • Klient: Jõgeva Linnavalitsus

  Hinnangu andmine ohtlike ainete esinemise kohta Jõeva linna reoveepuhasti väljalasu ja sademevee väljalaskude kaudu suublasse juhitavas heitvees

 • Klient: Advisio OÜ

  Maaparandussüsteemi eesvoolu nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku kaitsevööndi ulatuse määramise ja sellel inimtegevuse piiramise vajaduste selgitamise uuring

 • Klient: Puurmani Vallavalitsus

  Eelprojekti koostamine – Puurmani paisjärve kalapääs

 • Klient: Sadenor grupp OÜ

  Loo paisu alane konsultatsioon

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise SA KIK rahastustaotluse nõuetele vastava tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Põlva Linnavalitsus

  Põlva paisjärve tervendamiskava koostamine

  Teostati Põlva paisjärve seisundi hindamine (loomastik, taimestik), sette- ja veeproovide võtmine ja prooviniitmised ning pakutakse välja meetmed järve seisundi parandamiseks.

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt ja projektitaotlus – II voor

 • Klient: Semora OÜ

  Haudamäe maaüksuse detailplaneeringu vee- ja kanalisatsioonivarustuse küsimuste konsultatsioon

 • Klient: Forestwood OÜ

  Veehaarde sanitaarkaitseala vööndi vähendamise hinnang

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  Veehaarete sanitaarkaitsealade vööndite vähendamise hinnang

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt, KMH eelhinnang ja projektitaotlus

  Töid teostati koostöös partnerettevõttega.

 • Klient: Horizon Tselluloosi ja Paberi AS

  Horizon Tselluloosi ja Paberi AS veekulu ja reoveepuhasti eksperthinnangu koostamine

 • Klient: Pandivere Vesi OÜ

  Eksperthinnangu andmine Väike-Maarja aleviku reoveepuhasti tööle ja ettepanekute tegemine puhastusprotsessi tõhusaks toimimiseks

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” hankedokumentide reoveepuhastite osade (tehniliste eritingimuste) koostamine

 • Klient: K&H AS

  Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava koostamine

 • Klient: Arvo Aedla

  Vähikasvatuse sobilikkuse analüüs

  Uue-Taadi katastriüksusel (29203:001:0702). Analüüsi koostamise aluseks oli ka Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjas 28.04.2009 nr HJR 6-5/4702-2 toodu („Kindlasti tuleb analüüsida vähikasvatuse sobilikust.“).

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Analüüsi “Karmistuvate reovee puhastamisnõuete mõju hindamine vee-ettevõtjatele ja teistele vee käitlejatele” koostamine

 • Klient: Hoog Kinnisvara AS

  Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu (DP) sademevee valdkonna täiendamine

  Käsitleb Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu sademevee valdkonna täiendamist (soovituste näol, mis esitatakse teksti ja joonistena).

 • Klient: maxit Estonia AS

  maxit Estonia AS tehase Bioclere B30 tüüpi reoveepuhasti auditi koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Kadrina linna reoveepuhasti tööle hinnangu andmine ning reoveepuhasti rekonstrueerimise/laiendamise eskiislahenduse koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Kohila alevi reoveepuhasti alternatiivsete lahenduste hindamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Haljala aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide kirjeldamine ja nende tehnilis-majanduslik võrdlus

 • Klient: MKT Holding OÜ

  MKT Holding OÜ puitkiudplaadi tootmiskompleksi veevõtu keskkonnaalase eksperthinnang

  Eksperthinnang andis hinnangu:

  1) Puurkaevude rajamise ja põhjaveehaaretega seoses (lähtuvalt võetava vee kogusest ja mõjudest piirkonna põhjaveevarudele)
  2) Purtse jõest veevõtule (lähtuvalt võetava vee kogustest, selle mõjust jõe vooluhulgale ja jõe ökosüsteemile)

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Eesti Veevärk Tehnika AS Kilingi-Nõmme linna kanalisatsioonitorustike TV uuringu kaardiandmete digitaliseerimine

  Teostati:
  • Käsijooniste digitaliseerimine AutoCADis.
  • Kaardile uuringupunktide numbrite kandmine – andmed koondandmete failidest.
  • Kaardile uuritud torustike diameetrite kandmine (diameeter esitletakse toru kogupikkuse, mitte iga uuringupunkti juures) – andmed koondandmete failidest.
  • AutoCAD joonise konverteerimine MapInfo verisooni.

 • Klient: EAS

  Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend

  Trükis „Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend“ koostati ja ilmus 2007. a. lõpus.

  Juhendmaterjali eesmärgiks on anda juhiseid kombineeritud pinnasfiltersüsteemide (nn hübriidsüsteemide) ja tehismärgalapuhastite projekteerimiseks ja ehitamiseks Eesti tingimustes ning mujal nö külmas kliimas (regioon, kus keskmine ööpäevane õhutemperatuur jääb pikemaks perioodiks alla 0 ºC). Välja on pakutud sobivad lahendused reoveepuhastuseks kehtestatud nõuete täitmiseks pinnasfiltersüsteemide rakendamisel. Samuti käsitletakse pinnasfiltersüsteemide olulisemaid opereerimisküsimusi.

  Juhendis on kirjeldatud tehismärgala- ja pinnasfiltersüsteemide tüüpe, nende kombinatsioone ning erinevate süsteemide eeliseid ja puudusi. Juhend annab samuti ülevaate pinnasfiltrites ja tehismärgalades toimuvatest olulisematest puhastusprotsessidest, kasutatavatest filtermaterjalidest, filtrite taimestamisest ning soojustamise võimalustest, mis on eriti olulisel kohal Eesti kliimaoludes, kus talvised temperatuurid võivad langeda väga madalale. Samuti on esitatud kriteeriumid, mille alusel erinevat tüüpi pinnasfilter- ja tehismärgalasüsteeme ja nende kombinatsioone projekteerida ja rajada ning mille alusel määrata vajalikud puhastussüsteemide pindalad, mahud ja hinnad.

  Töö on koostatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastamisel elluviidud projekti nr EU19215 “Kombineeritud tehismärgalasüsteemid reovee puhastamiseks” raames. Projekti teostajaks on Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut ja Geograafia osakond. Projektis osalesid TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna juhataja professor Dr. Ülo Mander, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna erakorraline teadur Kaspar Nurk ning TÜ Tehnoloogiainstituudi spetsialistid Alar Noorvee, Elar Põldvere ja Martin Maddison ja Kristjan Karabelnik. OÜ Alkranel osales projektis partnerina.

  Juhendit palume kasutada informatsiooni hankimiseks ja tegevuste kavandamisel. Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamisele võiks eelneda siiski konsultatsioon, näiteks juhendi toimetaja Alar Noorveega. Märkused ja küsimused on samuti teretulnud: Alar Noorvee (toimetaja), 55 40 579, alno@hot.ee.

  Juhendit on võimalik alla laadida aadressilt: http://www.geo.ut.ee/pinnasfilter/pinnasfilter_juhend.zip

  Juhendi trükiversioon on tasuta ning seda on võimalik saada, kui kontakteerute Elar Põldverega (Elar Põldvere, TÜ Geograafia osakond, 52 89 197, anai@ut.ee).

 • Klient: Helme Sanatoorne Internaatkool

  Helme Sanatoorse Internaatkooli reoveepuhasti seisundi kontrolli teostamine

 • Klient: Kiili KVH OÜ

  Nabala reoveepuhasti reostuskoormuse määramine ja puhastusprotsessi analüüs

 • Klient: Oma Ehitaja AS

  Ekspertarvamus – vee erikasutusloa taotlus Sadama tn 30, Haapsalu

 • Klient: Kindlus AS

  AS Kindlus Kiia küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüsi teostamine ja reoveepuhasti analüüsi koostamine

  OÜ Alkranel teostab kolme ööpäevased keskmistatud reoveeproovide võtmise, hindab AS-i Kindlus Kiia küla reoveepuhastisse siseneva reovee reostuskoormuse, hindab olemaoleva puhasti mahtude vastavust siseneva reovee vooluhulgale ja reostuskoormusele, annab hinnangu optimaalse hapnikuhulga andmiseks puhastisse ja hindab erinevaid võimalusi reoveepuhastusprotsessi täiustamiseks nii, et reoveepuhastist väljuva heitvee kvaliteet vastaks kehtivatele nõuetele.

 • Klient: Pajusi Vallavalitsus

  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi hindamise II etapp

 • Klient: Merks SIA

  Riia linna kaubanduskeskuse SPICE reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs, olemasoleva reoveepuhastustehnoloogia hinnang ja täiendavad meetmed reoveepuhastusprotsessi parandamiseks

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö

  OÜ Alkranel koostab Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna tellimusel alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö.

  Töö eesmärgiks on vähendada sademevee kanalisatsiooni juhitava sajuvee hulka, parandada linna esteetilist ilmet ja mitmekesistada linna ökosüsteemi. Töö koosneb Tartu linna territooriumil asuvatel hoonetel murukatuste võimaliku kasutamise ulatuse kaardistamisest ja võimalikest tehnilistest lahendustest, toimivuse ja maksumuse hinnangust. Analüüsitakse ka kõvakattega pindade planeerimisel ja projekteerimisel kasutatavaid alternatiivseid lahendusi, nn lahtisi sademevee kanalisatsioonisüsteeme, nende võimalikke tehnilisi lahendusi, ruumivajadust ja maksumust.

 • Klient: Pajusi Vallavalitsus

  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi ja tehnilise seisukorra hindamine

  OÜ Alkranel hindab Pajusi valla territooriumil paiknevate hajaasustuse puur- ja salvkaevude vee kvaliteeti ja tehnilist seisundit. Töö käigus võetakse veeproovid kaevudest ja analüüsi tulemuste põhjal koostatakse ülevaade kaevude seisukorrast ning antakse hinnang kaevude seisundile.

 • Klient: Pekero OÜ

  Linte küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

  Töö on OÜ Pekero poolt tellitud Räpina vallas Linte külas asuva reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs. Töö eesmärk on hinnata OÜ Pekero Linte külas asuvast köögiviljade pesukeskusest tulenevast reoveest põhjustatud reostuskoormuse kasvu mõju reoveepuhasti puhastusprotsessile.

 • Klient: Ikomix OÜ

  Eksperthinnang: OÜ Ikomix poolt Valgjärve külasse rajatava pesukeskuse reovee mõju asula biopuhastile

  Eksperthinnang koostati eesmärgiga hinnata Valgjärve külasse Põlvamaal rajatavast pesukeskusest tulenevate reovete mõju Valgjärve asula biopuhasti puhastusprotsessile.

  Eksperthinnangu käigus võeti 22. septembril käesoleval aastal biotiigi seisukorra hindamiseks reovee üksikproovid biopuhasti väljavoolust ja biotiigi väljavoolust. Samuti viidi mõnede pesuainete kasutamisel tekkivate reovetega läbi laborikatseid, et selgitada nende võimalikku mõju reoveepuhasti aktiivmudaprotsessile.

 • Klient: Ökokratt MTÜ

  Osalemine keskkonnahariduslikus projektis Säästa vett ja väldi selle reostust!

  OÜ Alkranel osales MTÜ Ökokratt keskkonnahariduslikus projektis Säästa vett ja väldi selle reostust kahe ettekandega.

 • Klient: Tartu Ülikool

  Voldik Looduslähedane reoveepuhastus

  Koostööprojekti: Reoveepuhastus-tehismärgalade oskusteabe vahetamine Balti riikide maapiirkondades infovoldiku (6 lk) koostamine ja kujundamine.

 • Klient: Keskkonnateabe ja -tehnoloogia Ühing MTÜ

  Veemajanduse ja reoveekäitluse planeerimise seminar

  Eesmärk: tutvustada Tartumaa ja Harjumaa omavalitsustele ja organisatsioonidele (ettevõtetele) reoveekäitlusalaseid nõudeid, probleeme ja lahendusi.

 • Klient: Piira küla

  Väikepuhasti teostatavuse uuring

  Eesmärk: Hinnata tekkiva reovee hulki, pakkuda välja reovee puhastusvõimalused lähtuvalt õigusaktidest, maksumusest ja pinnaseomadustest, et tagada põhjaveekaitse.

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla reoveepuhastuse tehnoloogilise lahenduse tehnilis-majanduslik analüüs

  Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Eesti veemajanduse skeem

  Eesmärk: ülevaate saamine Eesti veemajanduses toimuvast

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Lõuna-Eesti (Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa ja Valgamaa) heitveepuhastite analüüs

  Eesmärk: analüüs heitvee puhastite üldise olukorra kohta

 • Klient: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

  Ülevaade prügila nõrgvee puhastusest

  Eesmärk: Tartu Aardlapalu prügila nõrgvee puhastuse organiseerimine.