Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ning reoveepuhastite projektide eksperthinnangute koostamine

OÜ Alkranel on erinevaid projektide eksperthinnanguid teostanud alates 2007. a.

Tööd (11)

 • Klient: Pandivere Vesi OÜ

  Väike-Maarja reoveepuhasti järelpuhasti korrastamise kava koostamine

 • Klient: Forestwood OÜ

  Veehaarde sanitaarkaitseala vööndi vähendamise hinnang

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  Veehaarete sanitaarkaitsealade vööndite vähendamise hinnang

 • Klient: maxit Estonia AS

  maxit Estonia AS tehase Bioclere B30 tüüpi reoveepuhasti auditi koostamine

 • Klient: Palupera vald

  Palupera valda kavandatava Hellenurme alaviku reoveepuhasti projekti analüüs

 • Klient: Sangaste Vallavalitsus

  Sangaste aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti analüüs

 • Klient: Helme Sanatoorne Internaatkool

  Helme Sanatoorse Internaatkooli reoveepuhasti seisundi kontrolli teostamine

 • Klient: Helme vald

  Helme reoveepuhasti projekti analüüs (eksperthinnang)

  Helme reoveepuhasti projekti analüüs (eksperthinnang)

 • Klient: Kindlus AS

  AS Kindlus Kiia küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüsi teostamine ja reoveepuhasti analüüsi koostamine

  OÜ Alkranel teostab kolme ööpäevased keskmistatud reoveeproovide võtmise, hindab AS-i Kindlus Kiia küla reoveepuhastisse siseneva reovee reostuskoormuse, hindab olemaoleva puhasti mahtude vastavust siseneva reovee vooluhulgale ja reostuskoormusele, annab hinnangu optimaalse hapnikuhulga andmiseks puhastisse ja hindab erinevaid võimalusi reoveepuhastusprotsessi täiustamiseks nii, et reoveepuhastist väljuva heitvee kvaliteet vastaks kehtivatele nõuetele.

 • Klient: Merks SIA

  Riia linna kaubanduskeskuse SPICE reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs, olemasoleva reoveepuhastustehnoloogia hinnang ja täiendavad meetmed reoveepuhastusprotsessi parandamiseks

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla reoveepuhastuse tehnoloogilise lahenduse tehnilis-majanduslik analüüs

  Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.