Arhiiv 01.05.2020 – 31.05.2020. a

Eesti Geoloogiateenistus avas digitaalse geoloogiafondi. Eesti Geoloogiateenistus teatas 12.05.2020. a, et nad on astunud uude ajajärku ning äsja digitaliseeritud Eesti geoloogiafond on avalik ja kõigile, kasvõi koduseinte vahelt lahkumata, kättesaadav. Eesi Geoloogiafondiga saab tutvuda fondi kodulehel https://fond.egt.ee

Eesti geoloogiafond on unikaalne digitaalne andmekogum, mis asutati 1957. a ning kuhu on kogutud Eestis läbiviidud geoloogiliste uuringute tulemused. Fondi vanimad aruanded pärinevad 1923. a. Fondi ülesandeks on läbi aastakümnete kogutud maapõuealaste aruannete säilitamine, andmebaasi pidamine ning nende avaliku kasutamise tagamine.

Digitaliseerimise projekti käigus skaneeriti vanad pabertoimikud ja -kaardid. Kokku digiteeriti üle 736 000 lehe ja 7000 ruumikuju ning arendati fondi tarkvara. Digitaliseerimise projekti rahastati läbi EL struktuurifondi vahendite ja riigi toetuse. Edaspidi kogutakse fondi materjale ainult digitaalset. Geoloogiafondi on oodatud kõik maapõuespetsialistide ja valdkonnas tegutsevate ettevõttete poolt koostatud aruanded, uuringud ning nende alusandmed. Kõik fondi materjalidega seotud ettepanekud, soovid ja küsimused on oodatud e-kirjaga fondi aadressile fond@egt.ee.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje/dokumendi alusmaterjale (sh asjakohast infokirja).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.05.2020 – 31.05.2020. a. kohta. Sisaldab infot 3 jõustunud, 6 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (12 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 5 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.05 – 31.05.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 3 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 6 tk):

Pärnu maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaminister 24.04.2020 määrus nr 23
jõustumiskuupäev 08.05.2020

Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaminister 24.04.2020 määrus nr 24
jõustumiskuupäev 08.05.2020

Tallinna linna kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmine ja selle piiranguvööndi ulatus ning kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaminister 23.04.2020 määrus nr 22
jõustumiskuupäev 08.05.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 6 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 27 tk):

Veeseadus
Riigikogu 30.01.2019 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2019

Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid
Keskkonnaminister 16.12.2016 määrus nr 71
jõustumiskuupäev 01.02.2017

Kemikaaliseadus
Riigikogu 29.10.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.2015

Taimekaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus
Keskkonnaminister 22.03.2002 määrus nr 15
jõustumiskuupäev 07.04.2002

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 3 tk):

Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks veeseaduse § 144 lõike 1 tähenduses
Keskkonnaminister 21.05.2020 määrus nr 25
jõustumiskuupäev 29.05.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 0 tk):

Esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles