Arhiiv 01.06.2019 – 30.06.2019. a

Eesti üleujutusohupiirkondade kaardid ja nende täiendav täpsustamine. Keskkonnaministeerium uuendas Eesti üleujutuspiirkondade kaarte. Üleujutusohupiirkondasid on hetkel kokku määratud 16 ning nende kohta käivad kaardid kirjeldavad mh veetasemete tõusu tõenäosusi 10, 50, 100 ja 1000 a jooksul. Üleujutusohu- ja üleujutusohuga seotud riskipiirkondade uuendatud kaardid on leitavad Maa-Ameti geoportaalist – https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua

Kaartide koostamisega seonduvat on avatud ka aruandes: „Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid“ (https://www.envir.ee/sites/default/files/aruanne_mai2019.pdf). Kuni novembrini ootab Keskkonnaministeerium ettepanekuid koostatud kaartide kohta. Ettepanekuid saab esitada veebivormi kaudu https://www.envir.ee/et/node/12360 või e-posti teel aadressile agne.aruvali@envir.ee. Keskkonnaministeerium vastab ettepanekutele hiljemalt kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist (november, 2019).

Kokkuvõtte koostamisel kasutati Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri internetilehti (https://www.envir.ee/et/uudised/avalda-arvamust-kas-ajakohastatud-uleujutusohupiirkondade-kaardid-said-korrektsed ning https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/kas-sinu-elukoht-asub-uleujutusohupiirkonna-alal).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.06.2019 – 30.06.2019. a. kohta. Sisaldab infot 0 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (10 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 1 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.06 – 30.06.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 0 tk):

Siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 3 tk):

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 4 tk):

Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimise, restaureerimise, ehitamise ja teisaldamise ehitusprojekti koostamise nõuded ja kord
Kultuuriministri 13.06.2019 määrus nr 27
jõustumiskuupäev 21.06.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 0 tk):

Siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles