Arhiiv 01.08.2018 – 31.08.2018. a

Avalikud arutelud üleujutustega seotud teemadel. Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatavate avalike arutelude (03.10.18 – Tallinnas, 11.10.18 – Tartus ja 25.10.18 Pärnus) raames tutvustatakse üleujutustega seotud riskide hindamise ajakohastamise tulemusi ning veemajanduskava, meetmeprogrammi ja üleujutusega seotud riskide maandamiskava koostamise ajagraafikut, tööplaani ja kaasamise tegevuskava. Samuti antakse ülevaate soovitustest, lahendustest ja juhistest sademevee süsteemide kavandamiseks, mis on suunatud nii kohalikele omavalitsustele kui ka üksikisikutele. Täpsemalt infot, sh registreerumise osas, vt siit – https://www.envir.ee/et/node/12568

Kokkuvõtte koostamisel kasutati mh Keskkonnaministeeriumi pressiteadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.08.2018 – 31.08.2018. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 3 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (14 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 13 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.08 – 31.08.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Varbla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 26.07.2018 määrus nr 66
jõustumiskuupäev 10.08.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 3 tk (kokku 17 tk):

Jahiseadus
Riigikogu 25.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Võru maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid
Vabariigi Valitsuse 26.11.2010 määrus nr 162
jõustumiskuupäev 10.12.2010

Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 154
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel
Keskkonnaministri 30.07.2018 määrus nr 28
jõustumiskuupäev 06.08.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku 0 tk):

Puuduvad sellel perioodil.

Tagasi üles