Arhiiv 01.08.2019 – 31.08.2019. a

Edendame ökoinnovatsiooni ja keskkonnamõjude hindamist. Selleks, et edendada ökoinnovatsiooni ja keskkonnamõjude hindamist on välja töötatud küsimustikud, milledele oodatakse erinevate huvigruppide vastuseid.

Ökoinnovatsioon – projekt Ecolabnet on koostöövõrgustik ökoinnovaatoritele. Tegu on Interreg Baltic Sea Region-i poolt rahastatava projektiga, mille eesmärk on luua ettevõtetes ökoinnovatsiooni edendamist soodustavate teenusepakkujate võrgustik. Hetkel on projekti raames käimas küsitlus ettevõtjatele, mille eesmärk on koguda informatsiooni ettevõtete kogemuste ja takistuste kohta ökoinnovatsiooni osas. Lisaks soovitakse kaardistada ettevõtete vajadusi ekspertide teenuste osas. Kõik teemast huvitatud saavad küsitlusele vastata siin – https://envir.us13.list-manage.com/track/click?u=24972199ee97321e783ba45e9&id=f693dbdca2&e=2d37cadffc

Keskkonnamõjude hindamine – Keskkonnaministeerium on tellinud uuringu, et paremini mõista keskkonnamõju hindamise (nii  KMH kui KSH) tänast praktikat ja vajadust selle muutmiseks lähtudes menetluse osapoolte vaatevinklist. Uuringu viivad läbi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja Keskkonnaõiguse Keskus. Küsitlused:

Teie valida on, kas soovite vastata mõlemale küsimustikule või ainult ühele neist. Kui osalete kas KMH või KSH menetluses mitmes rollis (nt arendaja või otsustajana), siis palun täitke iga rolli jaoks eraldi küsimustik.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati Keskkonnaministeeriumi Ressursitõhususe infokirja ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse uuringukutset.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.08.2019 – 31.08.2019. a. kohta. Sisaldab infot 0 jõustunud, 2 muutunud, 2 lisandunud ja 2 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (8 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 1 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.08 – 31.08.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 0 tk):

Siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 2 tk (kokku, koos EL aktidega 10 tk):

Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 154
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas
Vabariigi Valitsuse 28.02.2006 määrus nr 59
jõustumiskuupäev 24.03.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 2 tk (kokku, koos EL aktidega 6 tk):

Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 01.08.2019 määrus nr 70
jõustumiskuupäev 16.08.2019

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 01.08.2019 määrus nr 71
jõustumiskuupäev 16.08.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 2 tk (kokku, koos EL aktidega 2 tk):

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 24.01.2001 määrus nr 39
jõustumiskuupäev 02.02.2001

Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 06.06.1997 määrus nr 110
jõustumiskuupäev 21.06.1997

Tagasi üles