Arengukavad ja planeeringud

Alkranel OÜ on erinevate arengukavade koostamisega tegelenud alates 2002. aastast. Planeerimisprotsessides oleme osalenud alates 2005. aastast.

Alkranel OÜ spetsialistid on valmis Teid abistama erinevate arendamise kavade ja arengukavade (kohaliku omavalitsuse arengukava, jäätmekava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava) täismahulisel koostamisel (tekst, kaardid, majanduskalkulatsioonid jms) ning uuendamisel.

Samuti saame pakkuda üldplaneeringute, detailplaneeringute ja teemaplaneeringute teostamist ja analüüsimist ning erinevate kaartide koostamist ning täiendamist. Vt ka teenust – asukohavaliku analüüs.

Väljavõtteid tegevustest (121)

 • Jõulurahu ja meeleolukat uut aastat!

  Jõulurahu ja meeleolukat uut aastat! Soovib Alkranel OÜ tööpere.

 • 2022. a kokkuvõte

  2022. a nõustas Alkranel OÜ meeskond üle 100 erineva projekti.

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Teede ja tuletõrje veevõtupunktide uuring

  Tööpiirkond – Elva ja Viljandi valdade alad (Viljandi vald on ka tööde kaastellijaks). Tööd tehakse koos Ruumab OÜ-ga.

 • Klient: Metsaserv OÜ

  Kaardiandmete töötlus

 • Klient: Pärnu Linnavalitsus

  Pärnu linna jäätmekava 2019-2023

 • Klient: Rapla Vallavalitsus

  Rapla valla üldplaneeringu ettevalmistustööd – olemasolevate planeeringute andmete koondamine ühtsesse süsteemi

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  Tartu vald – Emajõe üleujutusohuriskidega alade määramine

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Jõgeva pais GIS tööd

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla jäätmekava 2019-2023

 • Klient: Kastre Vallavalitsus

  Kastre valla jäätmekava 2018-2022

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel

 • OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinesid

  6. veebruaril 2017 kanti Äriregistrisse OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinemine ning OÜ AquaProject on registrist kustutatud. Kõik OÜ AquaProject (registrikood 11408744) vara, lepingulised kohustused ja õigused on peale ühinemist üle antud OÜ-le Alkranel (registrikood 10607878). OÜ Alkranel klientidele seoses ühinemisega muutusi ei kaasne.

 • Klient: Generaator AS

  Kõrgusandmete analüüs

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 koostamine

 • Klient: Saku Maja AS

  Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kaasajastamine

 • Klient: Järve Biopuhastus OÜ

  Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2016-2027

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Koprapere OÜ

  Lüganuse valla ühe piirkonna puurkaevude veeklasside kaardistamine

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2028 koostamine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – kesklinna vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 koostamine

 • Klient: Ambla Vallavalitsus

  Ambla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 koostamine

 • Klient: Sauga Vallavalitsus, Halinga Vallavalitsus, Are Vallavalitsus

  Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekava 2016-2020 koostamine

 • Klient: Are Vallavalitsus

  Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 koostamine

 • Klient: Põlva Vallavalitsus

  Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 koostamine

 • Klient: Puka Vallavalitsus

  Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 koostamine

 • Klient: Haljala Vallavalitsus

  Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 koostamine

 • Klient: Kohtla Vallavalitsus

  Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 koostamine

 • Klient: Tabivere Vallavalitsus

  Tabivere valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

 • Klient: Meremäe Vallavalitsus

  Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 koostamine

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamine aastateks 2015-2028

 • Klient: Surju Vallavalitsus

  Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 koostamine

 • Klient: Lääne Vara OÜ

  Reimani puhkeala detailplaneering

  Kõpu Vallavolikogu 07. augusti 2014. a määrusega nr 4 kehtestati Kõpu vallas Vanaveski külas Reimani puhkeküla detailplaneering.

 • Klient: Roosna-Alliku Vallavalitsus

  Roosna-Alliku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020 korrigeerimine

 • Klient: Tarvastu Vallavalitsus

  Tarvastu puhkeala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Protsess on peatatud. Täpsem info Elar Põldverelt.

 • Klient: Mõniste Vallavalitsus

  Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020 ajakohastamine

 • Klient: Põltsamaa Varahalduse OÜ

  Põltsamaa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2014-2025

 • Klient: Laheda Vallavalitsus

  Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uuendamine aastateks 2013-2025

 • Klient: Palamuse Vallavalitsus

  Palamuse valla ühisveevärgi ja -kanalistatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2013-2025

 • Klient: Kiviõli Linnavalitsus

  Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aasateks 2013-2025

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aasateks 2013-2025

 • Klient: Generaator AS

  Eksperthinnang – paisutusala (Leevaku) ja Võhandu jõe korrastustingimused

 • Klient: Põlva Linnavalitsus

  Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamine aastateks 2013-2025

 • Klient: RevalGate Holding OÜ

  Kõrgusandmete töötlus

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe jäätmekava koostamine

 • Klient: Kiirkandur AS

  Padise vallas Audevälja külas Mõnumäe katastriüksuse (56202:002:0302) detailplaneeringu koostamine

  Objekt: Harjumaa, Padise, Audevälja, Mõnumäe (56202:002:0302).

 • Klient: Jõgeva Linnavalitsus

  Jõgeva linna jäätmekava aastateks 2013-2020 koostamine

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku valla jäätmekava koostamine aastateks 2012-2016

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Antsla valla üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-8/12/15731-2 (02.07.2012 a).

 • Klient: Laekvere Vallavalitsus

  Laekvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2024

 • Klient: Matsalu Veevärk AS

  Kehtna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2024

 • Klient: Matsalu Veevärk AS

  Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2024

 • Klient: Konguta Vallavalitsus

  Konguta valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2023

 • Klient: Matsalu Veevärk AS

  Vigala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2024

 • Klient: Kiviõli keemiatööstuse OÜ

  Eksperthinnangu koostamine ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemiseks

 • Klient: Aruvälja Kinnisvara OÜ

  Eksperthinnang kavandatava rohekoridori asupaigale

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2022 koostamine

 • Klient: Are Vesi OÜ

  Are valla ühisveevärgi ja -kanalistatsiooni arendamise kava uuendamine aastateks 2011-2022

 • Klient: Semora OÜ

  Haudamäe maaüksuse detailplaneeringu vee- ja kanalisatsioonivarustuse küsimuste konsultatsioon

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna jäätmekava ajakohastamine aastateks 2012-2016

 • Klient: Taavo Toomsalu

  Lühianalüüs – Toomu kinnistu (hoonestamine)

 • Klient: Illuka Vallavalitsus

  Konsultatsioon – Illuka valla üldplaneering

 • Klient: Vaivara Vallavalitsus

  Vaivara valla jäätmekava koostamine aastateks 2011-2015

 • Klient: Õnneratas OÜ

  Detailplaneeringu analüüs

  Objekt: Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe rannajoonega piiratud ala detailplaneering (sh Supeluse 11, Aia 29, 31, 33, 35 ja 35A).

 • Klient: Vaivara Kalmistud SA

  Vaivara valla Riigiküla kalmistu jäätmekava 2010-2015. Jäätmekäitluslahenduste tasuvusuuring

 • Klient: Kiirkandur AS

  Põltsamaa vallas Pudivere külas Lambasaare katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

  Planeering koostati Pudivere dolokivikarjääri alal.

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla jäätmekava ajakohastamine aastateks 2010-2015

 • Klient: Nissi Vallavalitsus

  Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2010-2022

 • Klient: Saverna Teenus OÜ

  Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2010-2021

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2010-2021

 • Klient: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

  Narva-Jõesuu linna jäätmekava koostamine aastateks 2010-2015

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Tori valla üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine

  Üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna jäätmekava 2010-2014 koostamine

 • Klient: Lahevesi AS

  Keila valla suvilapiirkonna (Laulasmaa-Klooga-Tuulna-Illurma) täpsustatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2020

 • Klient: Kuressaare Veevärk AS

  Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2020

 • Klient: Kolga-Jaani Vallavalitsus

  Kolga-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalistatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2020

 • Klient: Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ

  Ida-Eesti elanike jäätmeküsitlus

  Ida-Eesti jäätmehoolduskeskuse jäätmekava koostamise raames viidi elanike jäätmekäitlusharjumuste uurimiseks läbi küsitlus.

 • Klient: Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ

  Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Saare valla, Pala valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2010-2015 koostamine

 • Klient: Maardu Linnavalitsus

  Maardu linna jäätmekava uuendamine aastateks 2010-2015

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2020

 • Klient: Kunda Linnavalitsus

  Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2025

 • Klient: Are Vallavalitsus

  Are valla üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine

  Üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine

 • Klient: Koigi Vallavalitsus

  Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2021 koostamine

 • Klient: Palamuse Vallavalitsus

  Palamuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2021

 • Klient: Raasiku Vallavalitsus

  Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aasateks 2009-2021

 • Klient: Kiili Vallavalitsus

  Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ajakohastamine

 • Klient: Saue Vallavalitsus

  Saue valla jäätmekava 2008-2012 koostamine

 • Klient: Viiratsi Vallavalitsus

  Viiratsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2020

 • Klient: Jõelähtme Vallavalitsus

  Jõelähtme valla jäätmekava 2008-2012 koostamine

 • Klient: Kiviõli Linnavalitsus

  Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2020

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Eesti Veevärk Tehnika AS Kilingi-Nõmme linna kanalisatsioonitorustike TV uuringu kaardiandmete digitaliseerimine

  Teostati:
  • Käsijooniste digitaliseerimine AutoCADis.
  • Kaardile uuringupunktide numbrite kandmine – andmed koondandmete failidest.
  • Kaardile uuritud torustike diameetrite kandmine (diameeter esitletakse toru kogupikkuse, mitte iga uuringupunkti juures) – andmed koondandmete failidest.
  • AutoCAD joonise konverteerimine MapInfo verisooni.

 • Klient: Püssi Linnavalitsus

  Püssi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2020

 • Klient: Jõgeva Vallavalitsus

  Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2007-2019 koostamine

 • Klient: Surju Vallavalitsus

  Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine 2007-2019

 • Klient: Kareda Vallavalitsus

  Kareda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ajakohastamine

 • Klient: Paikuse Vallavalitsus

  Paikuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2007-2019

 • Klient: Haljala Vallavalitsus

  Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2007-2019

 • Klient: Väike-Maarja Vallavalitsus

  Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2007-2019

 • Klient: Võnnu Vallavalitsus

  Võnnu aleviku keskasula olemasoleva ÜVK ja ÜVK perspektiivskeemi koostamine

 • Klient: Sauga Vallavalitsus

  Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ajakohastamine

 • Klient: Õru Vallavalitsus

  Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Konguta Vallavalitsus

  Konguta valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Halinga Vallavalitsus

  Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Merise Arenduse OÜ

  Mustjala valla Merise küla Suure kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna jäätmekava ajakohastamine

 • Klient: Käru Vallavalitsus

  Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Kihnu Vallavalitsus

  Kihnu valla jäätmekava koostamine

  OÜ Alkranel koostas Kihnu valla jäätmekava. Jäätmekava eesmärgiks on muu hulgas jäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine Kihnu saarel ning Kihnu jäätmejaama eskiislahenduse väljapakkumine.

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku valla jäätmekava 2006 – 2010 koostamine

  Valmis Saku valla jäätmekava 2006 – 2010

 • Klient: Tahkuranna Vallavalitsus

  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühise jäätmekava 2005-2009 koostamine

  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühise jäätmekava 2005-2009 koostamine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna jäätmekava tööprojekt aastateks 2003-2007

  Eesmärk: määratleda Tartu linna jäätmehoolde alased arengusuunad järgnevateks aastateks. Koostatud jäätmekava esitab Tartu linna üldiseid andmeid, kirjeldab ning analüüsib Tartu jäätmemajanduse hetkeolukorda ja annab ülevaate jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Lisaks sellele püstitab käesolev jäätmekava Tartu jäätmehoolde eesmärgid aastateks 2003-2007 ning esitab jäätmehoolde eesmärkide teostamise tegevuskava.

 • Klient: Kiili Vallavalitsus

  Kiili valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine

  Eesmärk: valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine.

 • Klient: Viiratsi Vallavalitsus

  Viiratsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine

  Eesmärk: valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine.

 • Klient: Harku Vallavalitsus

  Harku valla jäätmekava 2005-2009 koostamine

  Eesmärk: jäätmekava koostamine

 • Klient: Räpina Vallavalitsus

  Räpina valla jäätmekava 2005-2009

  Eesmärk: Räpina valla jäätmemajanduse arendamine.

 • Klient: Sauga Vallavalitsus

  Sauga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine

  Eesmärk: valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna jäätmekava 2005-2009

  Eesmärk: Tartu linna jäätmemajanduse arendamine.

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla jäätmekava 2004-2009

  Eesmärk: Toila valla jäätmemajanduse arendamine

 • Klient: Puurmani Vallavalitsus

  Puurmani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava

  Eesmärk: valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.

 • Klient: Tallmac AS

  Maardu linna jäätmekava koosseisus pakendijäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine

  Eesmärk: Maardu linna jäätmemajanduse arendamine

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava

  Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine