Eelhindamine, eelhinnang

Alkranel OÜ on erinevate keskkonnamõju eelhindamistega ning selle alase nõustamisega tegelenud 2005. aastast alates.

Alkranel OÜ spetsialistid abistavad vajadusel otsustajaid keskkonnamõju eelhindamise läbiviimisel. Eelhindamisi teostatakse nii KMH kui ka KSH algatusotsustuse protsessi eel. Seega teostame järgmisi töid:

 • keskkonnamõju eelhindamine
 • keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamine

Eelhinnangu läbiviimisel järgime õigusnorme ja vastava valdkonna juhendmaterjale.

Tööd (138)

 • Klient: Eesti Energia AS

  Päikeseelektrijaama arenduse nõustamine

 • Klient: Stricto Project OÜ

  Silla rekonstrueerimise eelhinnang

 • Klient: Tuulekaru OÜ

  Vana-Narva mnt rekonstrueerimise eelhinnang

 • Klient: Selektor Projekt OÜ

  Viljandi jäätmejaama rekonstrueerimise projekti eelhinnang

 • Klient: Ralfi Veosed OÜ

  Tööstusala eelhinnang

 • Klient: Roadplan OÜ

  Tondi tn rekonstrueerimise eelhinnang

 • Klient: Saka Mõis OÜ

  Päikeseelektrijaama KMH eelhinnang

 • Klient: Tartu Arhidektuuribüroo OÜ

  Planeeringu eelhinnang

 • Klient: Viira Vesiveski OÜ

  Viira pais – eelhinnang

 • Klient: Kristo Kasepalu

  Elamu planeeringu kava eelhinnang

 • Klient: Disaintekstiil OÜ

  Soojuse tee 2 planeeringu kava eelhinnang

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Päikeseelektrijaama KMH eelhinnang

 • Klient: AB Artes Terrae OÜ

  Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuse asukohavalik ning planeeringu kava KSH eelhinnang

 • Klient: Adrdordan OÜ

  Hooldekodu planeeringu eelhinnang

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Riigitee nr 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama – Kõpu lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti eelhinnang

 • Klient: Meander Kinnisvara OÜ

  Kellukese tee 2 ja 4 planeeringu eelhinnang

 • Klient: Toomas Kaur

  Kindralihaua planeeringu kava eelhinnang ja selle täiendamine

 • Klient: Asset OÜ

  Kraavikopli planeeringu kava eelhinnang

 • Klient: Põltsamaa Varahalduse OÜ

  Põltsamaa reoveekogumisala veemajandusprojekti tehnilise projekti (2019) keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  Ööbiku kinnistu eelhinnang

 • Klient: Kivilõppe Puhkekeskus MTÜ

  Kivilõppe Puhkekeskus MTÜ puhkepaiga suplusala ja paadikanali projekteerimise eelhinnang

 • Mõraoja vkt 7 DP kava KSH eelhinnang

 • Klient: X-building OÜ

  Rukki tänava 2a DP kava KSH eelhinnang

 • Klient: Devalko OÜ

  Markuse ja selle lähiala detailplaneeringu kava eelhinnang

 • Klient: Riigimetsa Majandamise Keskus

  Sildade planeeringute eelhinnangud

 • Klient: Vudila Mängumaa OÜ

  Vudila – suvise kasutusega hoonete projekti eelhinnang

 • Klient: Lääne-Nigula Vallavalitsus

  Tajaali kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Undla kalapääsu eelhinnang

 • Klient: Rõuge Vallavalitsus

  Vetevana ja Alaotsa kinnistute detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Riigimetsa Majandamise Keskus

  Rumbi silla rekonstrueerimise tööprojekti (2017) keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang

 • Klient: Jõgeva Vallavalitsus

  Suur tn 38 kinnistu (Jõgeva linn, Jõgeva vald) ja selle lähiala detailplaneering – eelhinnang

 • Klient: Haljala Vallavalitsus

  Võsu sadama laienduse detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: KART Performance Trailers OÜ

  Kuusalu tee 41 kinnistule kavandatava tootmishoone keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Projekteerimistingimuste ajakohastamise taotluse KMH eelhinnang – Soojuse tee 18 puidutööstuse hoone

 • Klient: Paide Linnavalitsus

  Paide tehismaastiku terviseraja kavandamise KMH eelhinnang

 • Klient: Türi Vallavalitsus

  Türi linnas Paide tänav 1 DP keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  KSH eelhindamine – Tille kalapääs

 • Klient: Puhja Valla Arendus SA

  KSH eelhindamine – tööstusala detailplaneering

 • Klient: TT Lontova OÜ

  KSH eelhindamine – seikluspargi detailplaneering

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Saku valla Keila jõe reoveekogumisala ÜF taotluse keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Põhimaantee 7 Riia – Pihkva (E77) km 195,565-209,195 asuva Tsiiruli – Missokülä lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

  Koostati maantee rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang.

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  Äksi aleviku keskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (sh Natura eelhindamine)

 • Klient: Europolis OÜ

  Tapa ÜVK projekti eelhinnang

 • Klient: AÜ Suvesaar MTÜ

  KSH eelhindamine – suvilaühistu detailplaneering

 • Klient: Saarevaim OÜ

  Luunja vallas Väike-Kabina maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline eelhinnang

 • Klient: Lahevesi AS

  Projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Vändra Vallavalitsus

  Vändra vald, Suurejõe küla Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Aarike II paisu kalapääsu eelhinnang

 • Klient: Transteenused OÜ

  Saare maakonnas Salme vallas asuva Vallimaa kinnistu (72101:002:0302) ehituskeeluvööndi vähendamise eksperthinnang

 • Klient: Andrus Bork

  Rootsi kinnistu maatüki ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Värska Vallavalistus

  Värska sadama ja promenaadi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Illuka Vallavalitsus

  KSH eelhindamine – sadama detailplaneering

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  KMH eelhindamine – Venevere paisu kalapääs

 • Klient: Viljandi Linnavalitsus

  Huntaugu vabaaja pargi detailplaneeringule strateegilise keskkonnamõju ja Natura 2000 eelhinnangu koostamine

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna Veskijärve puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Tiigi Keskus AS

  KSH eelhindamine – Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 detailplaneering

 • Klient: Matsalu Veevärk AS

  Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise tehniline projekt. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Pärnu linna ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ning laiendamine. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Maanteeamet

  Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 198 kuni 201 ümberehituse tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Europolis OÜ

  Tõrva linna Riiska linnaosa ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Põlva ja Räpina linna ühisveevärgi ja -kanalistasiooni rekonstrueerimine ja arendamine. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Transcom Vara AS

  Pärnu linna, Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Sõmeru Vallavalitsus

  KSH eelhindamine – motospordi keskuse detailplaneering

 • Klient: Viru Rand OÜ

  KSH eelhindamine – Viru Rand tootmine

 • Klient: EA Reng AS

  E265 Tallinna ringtee Kanama-Keila (km 30,7 – 37,8) teelõigu rekonstrueerimise müralevi modelleerimine ja keskkonnamõju leevendusmeetmete koostamine (ulukitunnelite, ulukitarade ja tagasihüppekohtade asukohtade valik)

 • Klient: Projektbüroo Koda OÜ

  Eelhindamine – Ordulinnuse pais (Tarvastu jõel) kavandatavale avamisele

 • Klient: Tähtvere Vallavalitsus

  Vorbusemäe puhkeala DP KSH eelhinnang

 • Klient: EA Reng AS

  Mustvee ÜVK projekteerimise KMH eelhinnang

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 197 kuni 201 ümberehituse eelprojekti keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Pajuveski paisu kalapääsu KMH eelhinnang

 • Klient: Forest Haldus OÜ

  Paistu valla, Holstre ja Pirmastu küla Lõhmuse järvistu ja golfiväljaku DP (kavandatav, algatamata) KSH eelhinnang

  Otsustajatele töövahendiks lõplike seisukohtade andmiseks.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Kiisa-Jüri katastriüksusel asuva veehoidla rekonstrueerimine – KMH vajalikkus

 • Klient: Artstyle OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Liivaaugu ja Männimetsa – elamumaa

 • Klient: Pärnu Vesi AS

  Pärnu reoveepuhasti settekäitluse teostatavusuuringu keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Ploomi paisjärve paisu kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Haaslava kalamajandi paisu juurde kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Eesti Veeprojekt OÜ

  Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna põhjaosa detailplaneeringu agatamise eelse eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine

 • Klient: EA Reng AS

  Riigimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 46,710-66,164 Õuna-Vägeva lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Tugimaantee nr 44 Aovere-Luunja km 0,000-11,352 lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Lentsetti AS

  KSH eelhinnangu koostamine – Männituka ja Kivinurme – elamumaa

 • Klient: Balti Spoon OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Kupu – tootmismaa

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Karilatsi kalakasvanduse paisu juurde kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Kurepalu järve paisu juurde kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Lalli paisjärve kalapääsu rajamise eskiisprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Poka Veskiveski paisu kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Kehala MTÜ

  Selja jõe Päide veskipaisu KMH eelhinnang

  Tööprotsess peatatud – tellija esindaja poolt – teadmata ajaks.

 • Klient: MikuHansu OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Valli – elamumaa

 • Klient: Escado Grupp OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Kiige – tootmismaa

 • Klient: IS Systems OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Laabi 2 – tootmismaa

 • Klient: Real Kinnisvara OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Hindreku 1 – tootmismaa

 • Klient: Räpina Paberivabrik AS

  KMH eelhinnangu koostamine – tootmismaa

 • Klient: Artiston OÜ

  Projekti “Puukoore ja puidujäätmete bioloogilise käitlusmetoodika väljatöötamine” keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Tehnonord OÜ

  KMH eelhinnangu koostamine – mineraalväetise granuleerimistsehh

  Tehnonord OÜ kavandab väetise pressimise ja granuleerimise tsehhi rajamist Jõelähtme valda Uusküla külasse Muuga sadama tööstuspargi territooriumile (Klaukse tee 8, katastritunnus 24504:004:1143).

  Väetist kohapeal ei toodeta. Kogu väetise käitlemisprotsess on mehhaaniline, st toimub väetise füüsiline kokkupressimine ning seejärel kokkupressitud plaatide purustamine, mille tulemusel saadakse graanulid. Väetise kasutusalana on planeeritud Eesti ja teiste EL riikide põllumajandus.

 • Klient: Tartu Veevärk AS

  Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2025 keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Peipsi Ühendus MTÜ

  Peipsi järve äärsete sadamate ja randade (kokku 11) rekonstrueerimiseks vajaliku eksperthinnangu (KMH eelhinnangu) ning vee-erikasutusloa taotluste koostamine

 • Klient: Tera Parkett OÜ

  Süsineeme detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Toetuskeskus Meiela MTÜ

  Kodu kinnistu detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Palmers Logistika OÜ

  Madise kinnistu detailplaneeringu eelhinnang

  Harjumaal Saue valda Vatsla külas paiknevale Madise maaüksusele (katastri nr 72701:001:0639, 100% ärimaa) kavandatakse lamineeritud pindadega seonduvat tootmist, senist Palmers Logistika OÜ hoonet laiendades, kasutades maksimaalselt ka olemasolevat infrastruktuuri.

 • Klient: Albert Rakaselg

  Põrgukesa detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Suuremäe Karjäär OÜ

  Paluküla II – kaevandamisloa taotluse eelhinnang

 • Klient: Maru Ehitus AS

  Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina–Värska km 43,3-54,6 Mooste–Leevaku lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Metsatervenduse OÜ

  Kiruvere liivamaardla – kaevandamisloa taotluse eelhinnang

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Riigimaantee nr 41 Kärevere–Kärkna lõigu km 0,00-5,00 ja 11,4-12,9 remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine.

 • Klient: Arvi Kasvandik

  Haaslava vallas asuva Redeli (18501:001:0202) ja Kõivuansi (18501:001:0186) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Karimek OÜ

  Keskkonnamõju eelhinnang – Karimek OÜ

  KMH eelhinnangu koostamine, kavandatavale jäätmete purustamisele aadressil Ropka tee 29, Tartu.

 • Klient: Tartu Keskkatlamaja AS

  Keskkonnamõju eelhinnang – Tartu Keskkatlamaja AS

  Käesoleva töö objektiks oli Tartu maakonnas, Tartu linnas kavandatav tegevus „Sõpruse sillast Ropka katlamajani täiendava kaugkütte ühendustorustiku rekonstrueerimine ja rajamine“.

 • Klient: Autostop OÜ

  Keskkonnamõju eelhinnang – Autostop OÜ

 • Klient: Europolis OÜ

  Türi vallas paiknevate Särevere ja Oisu alevike ning Kabala, Türi-Alliku ja Taikse külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt, KMH eelhinnang ja projektitaotlus

  Töid teostati koostöös partnerettevõttega.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  AS Kunda Nordic Tsement paisu kalapääsude eelprojekti KMH eelhinnang

 • Klient: Innopolis Konsultatsioonid AS

  Projekti “Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Linnamäe HEJ kalapääsude eelprojekti KMH eelhinnang

  Eelhinnang koostatakse määruse “Meetme «Vooluveekogude seisundi parandamine» tingimused avatud taotlemise korral” alusel ja selle baasil kavandatavate tööde raames. Eelhinnang kooskõlastatakse vähemalt Keskkonnaametiga.

 • Klient: Sangaste Veed OÜ

  Sangaste paisu kalapääsude eelprojekti KMH eelhinnang

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Supilinna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajalikkuse eelhinnangu koostamine

  Töö teostamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest ja –normidest, juhendmaterjalidest, avalikult kasutatavates andmebaasides sisalduvast teabest, varasematest teemakohastest dokumentidest ning analoogiatest.

 • Klient: Toila Sanatoorium AS

  Toila sanatooriumi kohalikul küttel katlamaja keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: PKM Grupp OÜ

  Eksperthinnang kaugkütte katlamajades tekkiva tuha hoiustamisele ja kasutamisele väetisena

 • Klient: Klarnes Invest OÜ

  Rapla vallas Ülejõe külas asuva Laiamäe, Laiamäe I, Laiamäe II ja Laiavälja maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine

 • Klient: Vaggen AS

  Koostatud on eksperthinnang (eelhinnangu tasemel) detailplaneeringule

  Hinnanguga kaetav objekt: Alla (22901:008:0141) ja selle lähiümbrus. Hinnang koostatakse eeldatavate oluliste negatiivsete keskkonnamõjude väljaselgitamiseks või nende puudumise kirjeldamiseks. Hinnangu koostamise käigus vaadeldakse muu hulgas:
  – Detailplaneeringuga kavandatava mõju Struuga maastikukaitsealale (sh. Natura alad). Analüüsitakse ka kavandatava reoveepuhasti võimalikku asupaika ning puhasti ja sellest lähtuva heitvee mõjusid.
  – Milline on paikkonnas üleujutatavad alad ja kuidas on võimalik detailplaneeringut ellu viia, et üleujutatavate alade ning kavandatava vahel ei tekiks olulisi negatiivseid mõjusid.

 • Klient: Minnoli OÜ

  Tapa jäätmejaama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnangu/eksperthinnangu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnatingimuste seadmine

  Tapa jäätmejaama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnangu/eksperthinnangu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnatingimuste seadmine. Töövõtja teostab Lepingu objektiga seotud tööd vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud korrale ja töö lähteülesannet kirjeldavale dokumendile – lihtmenetlusega riigihange „Jäätmejaama detailplaneeringu koostamine ja eksperthinnang“.

 • Klient: Krüüdneri Karjäär OÜ

  Neeruti II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

  Eksperthinnangu vajaduse Neeruti kruusamaardlas kruusa kaevandamise keskkonnamõjude kohta tingis Palupera Vallavolikogu kiri nr 9-4.1.1/707 (26.10.2009; lisa 1), milles esitati Keskkonnaameti Põlva–Valga–Võru regioonile Palupera Vallavolikogu seisukoht Neeruti Karjäär OÜ-le Neeruti II kruusakarjääri avamiseks maavara kaevandamise loa väljaandmise kohta.

 • Klient: JaRe Invest OÜ

  Rapla vallas asuva Kanguri kinnistu (66904:001:0123) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Ecocleaner Sillamäe OÜ

  Sillamäe prügila sulgemise tööprojekti keskkonnaalane eksperthinnang

 • Klient: Narva Gate OÜ

  Joala tn 21, 23a, 23b, 23c ja 23d maa-alade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

  Käesolev töö andis eelhinnangu Narva linnas asuvate Joala tn 21, 23a, 23b, 23c ja 23d maa-alade detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Töö on koostatud Narva Gate OÜ ja Alkranel OÜ vahel 15.10.09. a sõlmitud kokkuleppe alusel.

  Detailsem teave OÜ-lt Alkranel (Elar Põldvere).

 • Klient: Tartu linn

  Tartu linna Turu 49 kavandatud jäätmejaama keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Võru valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse kooseisus

 • Klient: Viiratsi Vallavalitsus

  Viiratsi valla Viiratsi aleviku, Vana-Võidu, Uusna, Tänassilma ning Valma külade veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine Ühtekuuluvusfondi veemeetme II vooru rahastustaotluse kooseisus

 • Klient: Henkel Balti OÜ

  Henkel Balti OÜ ehitussegude tootmise tehase (Klaasi tn 9, Tartu) keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames Paide linnas kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhindamine

 • Klient: Aivar Kõiv

  Saadjärve külas asuvate Lingukivi ja Mõisatalli maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

  Käesolev töö annab eelhinnangu Tartumaal Tartu vallas Saadjärve külas asuvate Lingukivi ja Mõisatalli maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Töö on koostatud hr. Aivar Kõiv ja OÜ Alkranel vahel sõlmitud kokkuleppe (e – kiri 01.04.09) alusel.

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Roosna-Alliku aleviku Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine” raames Roosna-Alliku aleviku kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Valerii Mesi

  Harjumaa, Jõelähtme vald, Neeme küla Männineeme kinnistu (24505:001:0540) detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Keskkonnamõju hindamise eelhindamise metoodika täpsustamine

  Eelhindamine on protsess, mille käigus analüüsitakse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (edaspidi: KeHJS) § 6 lõikes 3 käsitletud kriteeriumite alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju olulisust, et otsustada selle põhjal keskkonnamõju hindamise (edaspidi: KMH) algatamise vajadus. KeHJS § 11 lõike 4 kohaselt peab otsustaja lisama KMH algatamise või algatamata jätmise otsuse juurde eelhindamise tulemused kõikide KeHJS § 6 lõikes 3 loetletud kriteeriumite ulatuses, välistades põhjendamatute KMH-de algatamise ning samuti põhjendamatult KMH-de algatamata jätmise.

  Vastavalt sellele oli eesmärgiks tagada läbi eelhindamise juriidiliselt korrektsed ning sisuliselt asjakohased KMH algatamise või algatamata jätmise otsused. Töös on välja pakutud küsimustiku kujul kriteeriumid, mis aitavad eelhindamist läbi viia ning mida saab arvestada KMH algatamise või algatamata jätmise otsuste tegemisel.

 • Klient: Põllumees OÜ

  Eelhinnang Kõhi katastriüksuse tiigi ehitusprojektile

  Eelhinnang antakse Kõhi katastriüksuse tiigi ehitusprojektile. Eelhinnangu koostamise nõue lähtub Raplamaa Keskkonnateenistuse seisukohast (kiri nr. 39-6-1/39045-2, 10.09.2008). Eelhinnangut teostatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud korrale ja Euroopa Komisjoni juhendile “Guidance on EIA, Screening”.

 • Klient: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet

  Keskkonnamõju eelhinnang projektile “Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas aadressil: Jõe tn 3, Narva”

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames projekti piirkonna asulate (Sh Jõgeva, Põltsamaa, Koeru jt) keskkonnamõju eelhinnangute koostamine

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Matsalu, Läänesaarte ja Emajõe-Võhandu veemajandusalaste ühtekuuluvusfondi (ÜF) projektide võimaliku mõju hinnang Natura 2000 aladele (KMH eelhinnang)