Heit- ja reoveeuuringud ning –seire (sh reostuskoormuse analüüside koostamine)

Alkranel OÜ on erinevaid heit- ja reoveeuuringuid ning –seiret (sh. reostuskoormuse analüüsid) teostanud alates 2003. aastast. Meie töötaja Kristjan Karabelnik on atesteeritud veeuuringuid teostava isikuna.

Tööd (14)

  • Klient: K&H AS

    Valga Peetri tn avariiväljavoolu (VA614) ja Pedeli jõe (VEE1012100) seire

    Veeproovide võtmine – ajutine vee erikasutusluba nr L.VV/319330 (Valga Vesi AS). Tööd toimusid 04.10-05.10 ja 18.10.2010. a.

  • Klient: Kiili KVH OÜ

    Nabala reoveepuhasti reostuskoormuse määramine ja puhastusprotsessi analüüs

  • Klient: Kindlus AS

    AS Kindlus Kiia küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüsi teostamine ja reoveepuhasti analüüsi koostamine

    OÜ Alkranel teostab kolme ööpäevased keskmistatud reoveeproovide võtmise, hindab AS-i Kindlus Kiia küla reoveepuhastisse siseneva reovee reostuskoormuse, hindab olemaoleva puhasti mahtude vastavust siseneva reovee vooluhulgale ja reostuskoormusele, annab hinnangu optimaalse hapnikuhulga andmiseks puhastisse ja hindab erinevaid võimalusi reoveepuhastusprotsessi täiustamiseks nii, et reoveepuhastist väljuva heitvee kvaliteet vastaks kehtivatele nõuetele.

  • Klient: Pekero OÜ

    OÜ Pekero Linte külas asuva köögiviljade töötlustsehhi reovee eelpuhastamisseadme eelprojekti koostamine

    OÜ Pekero Linte külas asuva köögiviljade töötlustsehhi reovee eelpuhastamisseadme eelprojekti koostamine

  • Klient: Merks SIA

    Riia linna kaubanduskeskuse SPICE reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs, olemasoleva reoveepuhastustehnoloogia hinnang ja täiendavad meetmed reoveepuhastusprotsessi parandamiseks

  • Klient: Pekero OÜ

    Linte küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

    Töö on OÜ Pekero poolt tellitud Räpina vallas Linte külas asuva reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs. Töö eesmärk on hinnata OÜ Pekero Linte külas asuvast köögiviljade pesukeskusest tulenevast reoveest põhjustatud reostuskoormuse kasvu mõju reoveepuhasti puhastusprotsessile.

  • Klient: Ikomix OÜ

    Eksperthinnang: OÜ Ikomix poolt Valgjärve külasse rajatava pesukeskuse reovee mõju asula biopuhastile

    Eksperthinnang koostati eesmärgiga hinnata Valgjärve külasse Põlvamaal rajatavast pesukeskusest tulenevate reovete mõju Valgjärve asula biopuhasti puhastusprotsessile.

    Eksperthinnangu käigus võeti 22. septembril käesoleval aastal biotiigi seisukorra hindamiseks reovee üksikproovid biopuhasti väljavoolust ja biotiigi väljavoolust. Samuti viidi mõnede pesuainete kasutamisel tekkivate reovetega läbi laborikatseid, et selgitada nende võimalikku mõju reoveepuhasti aktiivmudaprotsessile.

  • Klient: Võru Juust AS

    AS Võru Juust reovee vooluhulkade ja reostuskoormuse analüüs ning AS Võru Juust reoveepuhasti rekonstrueerimiskava

    Töö käigus teostati AS Võru Juust reovee vooluhulkade ja reostuskoormuse analüüs ning koostati AS Võru Juust reoveepuhasti rekonstrueerimiskava

  • Klient: Ragn-Sells AS

    Paldiski prügila keskkonnamõju hindamise raames prügila seirekaevudest proovide võtmine

    Paldiski prügila keskkonnamõju hindamise raames prügila seirekaevudest proovide võtmine

  • Klient: Ragn-Sells AS

    Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamisel võetud proovid

    Eesmärk: analüüsida prügila nõrgvett. Võeti üldanalüüsi, raskemetallide ja elavhõbeda proov.

  • Klient: Vastemõisa Vallavalitsus

    Vastemõisa prügila keskkonnamõju hindamisel võetud proovid

    Eesmärk: analüüsida prügila nõrgvett. Võeti üldanalüüsi, raskemetallide ja elavhõbeda proov.

  • Klient: Viru Õlu AS

    Haljala reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

    Haljala reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

  • Klient: Viiratsi Vallavalitsus

    Viiratsi reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

    Viiratsi reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs

  • Klient: OG Elektra AS

    Lepna tapamaja puhasti reostuskoormuse määramine ja hinnang

    Eesmärk: hinnata tekkivaid reovee hulki ja reostuskoormust (kolme päeva keskmistatud proovide alusel).