Jäätmeloa ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

Alkranel OÜ abistab Teid jäätmeloa ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamisel ja taotluse koostamiseks ning edasiseks menetlemiseks vajalike uuringute, analüüside, eksperthinnangute, mõju hindamise jms läbiviimisel. Jäätmelubade ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga seonduvate tegevuste läbiviimisel lähtume kehtivast õiguskorrast ning erinevatest vastava valdkonna juhendmaterjalidest.

Alkranel OÜ on jäätmeloa ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluste koostamisega ning selle alase nõustamisega tegelenud 2005. aastast alates.

Jäätmeloa taotlus ja jäätmeloa vorm on kehtestatud keskkonnaministri 26.04.2004 määrusega nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm“.

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määruse nr 121 “Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” § 10 lõike 1 kohane taotlus.

Tööd (18)

 • Klient: Värska Sanatoorium AS

  Jäätmeloa taotlus – ravimuda

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  Otepää Veevärk AS vee erikasutusloa taotluse ja jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Rauaspets OÜ

  Rauaspets OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

 • Klient: Kat Metal Estonia OÜ

  Kat Metal Estonia OÜ jäätmeloa taotluse koostamine

  Koostati Kat Metal Estonia OÜ jäätmeloa taotlus ja konsulteeriti loa taotlejat taotluse menetluse ajal ning aidati vastata Keskkonnaameti täiendavatele küsimustele.

 • Klient: Problem Solver Agency OÜ

  Jäätmeloa taotluse vormistamine – Problem Solver Agency OÜ

 • Klient: Re Metal OÜ

  Re Metal OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeloa muutmise taotluse koostamine

 • Klient: Baltic Deal OÜ

  Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

 • Klient: Jäätmetöötlus OÜ

  Jäätmetöötlus OÜ jäätmeloa taotluse ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

 • Klient: Plastics Trade OÜ

  Jäätmeloa taotluse koostamine – Plastics Trade OÜ

  Projekt nö külmutatud (staadium: loa taotlus oli menetluses), kuivõrd Plastics Trade OÜ esindajatega puudub kontakt!

 • Klient: Juurviljaait OÜ

  Jäätmeloa taotluse alane konsultatsioon

 • Klient: Ekvi Soojus OÜ

  Ekvi Soojus OÜ jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Kallaste, Roiu ja Elva reoveepuhasti kompostimisväljakute jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Trans Chemicals OÜ

  Jäätmeloa taotluse koostamine – Trans Chemicals OÜ

  Teostada kilematerjalide tootmise tarbeks jäätmeloa taotlus.

 • Klient: Tolliteenused OÜ

  Tolliteenused OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (vanaõlide põletamiseks) ja jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Timar Auto OÜ

  OÜ Timar Auto ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse ja jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Timar Auto OÜ

  Timar Auto OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

 • Klient: Timar Auto OÜ

  Timar Auto OÜ jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Põlva Vesi AS

  AS Põlva Vesi Põlva reoveepuhasti jäätmeloa taotluse koostamine