Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis

Alkranel OÜ on erinevate keskkonnamõju hindamiste ning selle alase nõustamisega tegelenud 2003. aastast alates. Keskkonnamõju hindamiste läbiviimisel ja selle alastel konsultatsioonidel järgime õigusnorme ja vastava valdkonna juhendmaterjale. Muuhulgas saame pakkuda:

 • Keskkonnamõju hindamine (KMH)
 • Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
 • Majanduslike, sotsiaalsete, sotsiaal-majanduslike ja sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamine.
 • Natura hindamine.

Alkranel OÜ litsentseeritud keskkonnamõju hindamise (KMH) spetsialistiks on Alar Noorvee (KMH0098) ja Tanel Esperk (KMH0157). Vajadusel kaasatakse KMH läbiviimise protsessi ka lisaeksperte, kes aitavad hinnata spetsiifilisi valdkondi (nt. dendroloogilised hinnangud jms).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) töörühma juhtidena tegutsevad Alkranel OÜ-s Alar Noorvee ja Tanel Esperk. Vajadusel kaasatakse KSH läbiviimise protsessi ka lisaeksperte, kes aitavad hinnata spetsiifilisi valdkondi (nt. dendroloogilised hinnangud jms).

Alkranel OÜ spetsialistid abistavad vajadusel otsustajaid ka eelhindamise läbiviimisel. Eelhindamisi teostatakse nii KMH kui ka KSH algatusotsustuse protsessi eel.

Keskkonnamõju eelhindamisele, planeeringu koostamisele vms protsessidele võib eelneda tegevusest huvitatud isikule koostatav ekspertiis, mille käigus selgitavad Alkranel OÜ spetsialistid välja maakasutuslikud vmt kitsendused. Nimetatud töö eesmärgiks on anda tegevusest huvitatud isikule ülevaade võimalikest piirangutest, mille alusel saab töö tellija otsustada edasiste tegevuste jätkamise üle. Vt nt teenust – asukohavaliku analüüs.

Väljavõtteid tegevustest (377)

 • Klient: World7 OÜ

  Allika keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Valminud on Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

  Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu tööversiooni ja KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 25. juuni kuni 22. august 2013 Tallinna linna kodulehel, OÜ Alkranel kodulehel (KSH aruanne, KSH lisad ja üldplaneeringu tööversioon) ning Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine tn 2).

  Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta saab esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 21. augustini 2013.

  KSH aruannet ja üldplaneeringu tööversiooni tutvustav avalik arutelu toimub 22. augustil 2013 kell 16 Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine tn 2).

  Üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine sidustatuna linna üldiste arengusuundadega. Üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega nr 1286-k. Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Kadri Vaher, tel 6404509, e-post Kadri.Vaher@tallinnlv.ee). Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

  Üldplaneeringu KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1273-k. Üldplaneeringu KSH korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (kontaktisik Ülle Luiks, tel 6404767, e-post Ylle.Luiks@tallinnlv.ee). KSH aruande koostaja on OÜ Alkranel (kontaktisik Alar Noorvee, tel 7366676, e-post alar@alkranel.ee).

  Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

 • Klient: Generaator AS

  Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ teatavad, et valminud on Põlva maakonnas, Põlva vallas, Taevaskoja külas Saesaare Elektrijaama kinnistu (kü: 61901:001:1342) ja Põlva maakonnas, Vastse-Kuuste vallas, Kiidjärve külas asuva Saesaare Elektrijaama kinnistu (kü: 87202:002:1072) detailplaneeringu (DP) eskiisi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu.

  DP koostamise aluseks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. märtsi 2012.a otsus nr. 7 ning Põlva Vallavalitsuse 24. juuli 2012.a korraldus nr 182-k. KSH algatati Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 2. aprilli 2012.a korraldusega nr 46.

  DP eesmärgiks on Saesaare paisul, vahetult peale liigveelasu voolurahustit sanitaarvooluhulga tagamiseks vajalike ehitiste rajamise võimaluste selgitamine, ehitusõiguse, hoonestustingimuste, tehnovõrkude asukoha ja servituutide vajaduse määramine ning kalapääsu rajamise võimaluste tulenevalt kehtivatest vee erikasutuslubadest ja Veeseaduse §401 lõikest 13. Tegevusega võib kaasneda mõju peamiselt Ahja jõele ja ürgoru maastikukaitsealale ning Natura 2000 loodusalale. Riigipiiriülese mõju esinemist ette näha ei ole.
  DP-st huvitatud isikuks on AS Generaator (J. Niilo, 525 02982, jan.niilo@mail.ee), DP koostajaks Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ (T. Veensalu, 569 26036, terko@ibun.ee). DP tellijaks on Vastse-Kuuste Vallavalitsus ja Põlva Vallavalitsus, KSH tellijaks on Vastse-Kuuste Vallavalitsus. DP kehtestajaks Põlva Vallavolikogu ning Vastse-Kuuste Vallavolikogu.

  KSH teostab OÜ Alkranel (E. Põldvere, 52 89 197, elar@alkranel.ee) ning järelevalvet korraldab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon.

  KSH aruande eelnõu ja DP eskiisiga on võimalik tutvuda:
  Põlva Vallavalitsuse ruumides (Põlva Vallavalitsus, Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, 63211 Põlvamaa; tööaegadel) ajavahemikul 1. september – 15. september 2013 a.

  Vastse-Kuuste Vallavalitsuse ruumides (Vastse-Kuuste Vallavalitsus, Vastse-Kuuste, 63601, Põlva maakond) ajavahemikul 1. september – 15. september 2013 a.

  Dokumente saab elektrooniliselt alla laadida Internetist www.alkranel.ee. Fail – www.alkranel.ee/andmed/saesaare/aruanne_24_08_13.zip

  KSH aruande eelnõu ja DP eskiisi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ-le (Tähe 106, 51013 Tartu; terko@ibun.ee) kuni 16. septembrini 2013 a.

  KSH programmi eelnõu avalik arutelu ja DP eskiisi tutvustamine toimub 16. september 2013. a kell 16.00 Taevaskoja külakeskuses (Taevaskoja küla, 63229, Põlvamaa, raamatukogu II korrus).

 • Klient: Roadplan OÜ

  Maantee (nr 4, Kernu-Päädeva) rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Fausto Capital OÜ

  Kõrghoone KSH

 • Jõulurahu ja meeleolukat uut aastat!

  Jõulurahu ja meeleolukat uut aastat! Soovib Alkranel OÜ tööpere.

 • Klient: Paju Arendus OÜ

  Idaringtee tn 21 DP kava KSH eelhinnang

 • Klient: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  Astangu tn 76 DP kava KSH eelhinnang

 • 2022. a kokkuvõte

  2022. a nõustas Alkranel OÜ meeskond üle 100 erineva projekti.

 • Klient: Võru Vallavalitsus

  Võru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  ÜP vastu võetud 16.11.2022 Võru vallavolikogu otsusega nr 70.

  Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 • Klient: Vinni Vallavalitsus

  Vinni valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  ÜP vastu võetud  27. oktoober 2022 Vinni vallavolikogu otsusega nr 18.

  Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 • Klient: Mulgi Vallavalitsus

  Mulgi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  ÜP vastu võetud 25. oktoober 2022 Mulgi vallavolikogu otsusega nr 80.

  Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 • Klient: Roadplan OÜ

  Maantee rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

  Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti keskkonnamõju hindamine.

  KMH vastavaks tunnistatud – Transpordiameti otsus 14.10.2022. a nr 1.1-2/22/149.

 • Klient: Järva Vallavalitsus

  Järva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  ÜP vastu võetud 31.08.2022 Järva vallavolikogu otsusega nr 56.

  Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Elva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  ÜP vastu võetud 22. august 2022 Elva vallavolikogu otsusega nr 51.

  Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 • Klient: Kivikandur OÜ

  Kobra karjääri keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Selektor Projekt OÜ

  Maantee rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

  Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,2-78,8 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine.

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  ÜP vastu võetud 30. märts 2022 Toila Vallavolikogu otsusega nr 16.

  Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 • Klient: Eesti Energia AS

  Päikeseelektrijaama arenduse nõustamine

 • Klient: Lääne-Nigula Vallavalitsus

  Lääne-Nigula valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Lääne-Nigula Vallavolikogu 28.06.2021 otsus nr 29 Lääne-Nigula valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine.

  ÜP kehtestatud Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.08.2022 aasta otsusega nr 1-3/22-36.

 • Klient: Tartu linn

  Tartu linna üldplaneeringu aastani 2040 keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Tartu linna üldplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tartu Linnavolikogu
  01.04.2021 otsusega nr 321.

  ÜP kehtestatud Tartu Linnavolikogu 07. oktoobri 2021. a otsus nr 373

 • Klient: Teesiht OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Aigren OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Parem Puhastus OÜ

  Rohevõrgustiku analüüs

 • Klient: Stricto Project OÜ

  Silla rekonstrueerimise eelhinnang

 • Klient: Tuulekaru OÜ

  Vana-Narva mnt rekonstrueerimise eelhinnang

 • Klient: Kiirkandur AS

  Kaopalu III karjäär – KMH läbiviimine

  Aruanne heaks kiidetud 09.10.2020. a kirjaga nr 6-3/20/15113-3

 • Klient: Selektor Projekt OÜ

  Viljandi jäätmejaama rekonstrueerimise projekti eelhinnang

 • Klient: Eesti Killustik OÜ

  Potsepa karjäär – KMH läbiviimine

  Aruanne nõuetele vastavaks tunnistatud 23.10.2020. a kirjaga nr 6-3/20/2425-25

 • Klient: Ralfi Veosed OÜ

  Tööstusala eelhinnang

 • Klient: Kiirkandur AS

  Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Järve Biopuhastus OÜ

  OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse KMH aruande koostamine

  Töö teostamine peatatud ja koostöö vastava töö puhul töö tellijaga lõpetatud. Täpsem info (vajadusel) – Elar Põldverelt.

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Verevi rannaala detailplaneeringu ja strateegilise mõju hindamise teostamine

 • Klient: Roadplan OÜ

  Tondi tn rekonstrueerimise eelhinnang

 • Klient: Saka Mõis OÜ

  Päikeseelektrijaama KMH eelhinnang

 • Klient: Tartu Arhidektuuribüroo OÜ

  Planeeringu eelhinnang

 • Klient: Viira Vesiveski OÜ

  Viira pais – eelhinnang

 • Klient: Mustvee Vallavalitsus

  Sademevee ja maaparanduse ning üleujutusprobleemide kaardistamine

 • Klient: Kristo Kasepalu

  Elamu planeeringu kava eelhinnang

 • Klient: Disaintekstiil OÜ

  Soojuse tee 2 planeeringu kava eelhinnang

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Päikeseelektrijaama KMH eelhinnang

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Töö edastatud DP kehtestamismenetlusse.

 • Klient: Forest Haldus OÜ

  Lõhmuse järvistu ja golfiraja DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Tööd peatunud. Lisainfo Elar Põldvere (52 89 197).

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Kiirgusohutuse riikliku arengukava aastateks 2018-2027, Radooni riikliku tegevuskava ja Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku tegevuskava“ keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Kogu Eestit katnud töö.

 • Klient: AB Artes Terrae OÜ

  Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuse asukohavalik ning planeeringu kava KSH eelhinnang

 • Klient: Adrdordan OÜ

  Hooldekodu planeeringu eelhinnang

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Riigitee nr 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama – Kõpu lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti eelhinnang

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Detailplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

 • Klient: Põlva Vallavalitsus

  Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 ja Soesaare külas Pärnaveere katastriüksuse, Tedre katastriüksuse osa ja lähialade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Meander Kinnisvara OÜ

  Kellukese tee 2 ja 4 planeeringu eelhinnang

 • Klient: Sokkel holding OÜ

  Nepste liivamaardla Nepste II ja Nepste III liivakarjääride kaevandamise loa taotluste keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Taimestiku analüüs – Verevi rand

 • Klient: Toomas Kaur

  Kindralihaua planeeringu kava eelhinnang ja selle täiendamine

 • Klient: Asset OÜ

  Kraavikopli planeeringu kava eelhinnang

 • Klient: Põltsamaa Varahalduse OÜ

  Põltsamaa reoveekogumisala veemajandusprojekti tehnilise projekti (2019) keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  Ööbiku kinnistu eelhinnang

 • Klient: Kivilõppe Puhkekeskus MTÜ

  Kivilõppe Puhkekeskus MTÜ puhkepaiga suplusala ja paadikanali projekteerimise eelhinnang

 • Mõraoja vkt 7 DP kava KSH eelhinnang

 • Klient: X-building OÜ

  Rukki tänava 2a DP kava KSH eelhinnang

 • Klient: Dikapro OÜ

  Maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeeringut

 • Klient: Nikamol OÜ

  Maardu linnas asuva Rööpa IA (44603:002:0126) kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  KSH heaks kiidetud 14.09.18. a kirjaga nr 6-5/18/2685-8

 • Klient: Devalko OÜ

  Markuse ja selle lähiala detailplaneeringu kava eelhinnang

 • Klient: Dikapro OÜ

  Taimestiku ja linnustiku inventuur

 • Klient: Riigimetsa Majandamise Keskus

  Sildade planeeringute eelhinnangud

 • Elamu projekteerimistingimuste taotlemine

 • Klient: Väo Paas OÜ

  Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande ajakohastamine

  Heaks kiidetud 03.07.2018. a Keskkonnaameti kirjaga nr 6-3/18/4404-9

 • Klient: Vudila Mängumaa OÜ

  Vudila – suvise kasutusega hoonete projekti eelhinnang

 • Klient: Lääne-Nigula Vallavalitsus

  Tajaali kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Kaltsiumkarbonaat OÜ

  Lüganuse lubjakivikarjäär – keskkonnauuringute koordineerimine

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Undla kalapääsu eelhinnang

 • Klient: Morrison Invest AS

  Lühianalüüs – keskkonnapiirangute määramine enne planeerimist

 • Klient: Kivikandur OÜ

  Müra leviku modelleerimine dolokivi kaevandamisel Tarva dolokivikarjääris ning Natura 2000 alade teemaline analüüs

 • Klient: Tarmeko KV OÜ

  Tarmeko tootmise ümberkorralduse analüüs, õhk ja müra

 • Klient: Kiikri Ehitus OÜ

  Kiikri tn 2 pinnasereostuse ohtlikkuse lühianalüüs ja edasiste võimalike tegevuste suunised

 • Klient: Rõuge Vallavalitsus

  Vetevana ja Alaotsa kinnistute detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Riigimetsa Majandamise Keskus

  Rumbi silla rekonstrueerimise tööprojekti (2017) keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang

 • Klient: Jõgeva Vallavalitsus

  Suur tn 38 kinnistu (Jõgeva linn, Jõgeva vald) ja selle lähiala detailplaneering – eelhinnang

 • Klient: Haljala Vallavalitsus

  Võsu sadama laienduse detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Peedu (60501:001:0206) maaüksus ja sellel olev laagriplats – analüüsid

 • Klient: Estover OÜ

  Paneeli 2a ümbruskonna analüüs

 • Taimestiku inventuur ja analüüs

 • Klient: K.U. Mell AS

  Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnaamet teatas, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 06.09.2017 kirjaga nr 6-3/17/2059-21 Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

 • Klient: Eesti Roheline Liikumine MTÜ

  Eksperthinnang – Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala

 • Klient: Tähtvere Vallavalitsus

  Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu KSH

  KSH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga – 01.08.2017. a nr 6-5/17/2998-5.

 • Klient: Generaator AS

  Infopäev 20.07.17, Saesaare paisjärv – kokkuvõte.

  Infopäev 20.07.17, Saesaare paisjärv – kokkuvõte – täname, osales 28 inimest. Ettekanded:

  1. Saesaare hüdroelektrijaamast ja selle paisust. Jan Niilo.
  2. Edasise päevakava tutvustus, paikkonna huvigruppide kaardistamisest, teadaolevate variantide tutvustus ning kruvipääsust (sh video) ning sissejuhatus järgnevale ettekandele. Elar Põldvere.
  3. Saesaare paisu vee-erikasutuse ökoloogilis-majanduslik analüüs. Aija Kosk.

  Küsimused-vastused: protokoll ja lindistus.

  Infopäeva eelne info, sh kutse infopäevale 20.07.17: Saesaare paisjärv – kuidas planeerida selle sobivat tulevikku?

  Kutsume Teid infopäevale (20.07.2017. a), kus tulevad jutuks Saesaare paisjärve võimalikud tulevikuperspektiivid. NB! Käesolev infopäev on mõeldud eelkõige paikkonna kogukondade esindajatele. Infopäeva saali mahub ca 50 inimest, seega erinevate ja laiemate huvigruppidel, kes soovivad kuulama tulla, palume osalemiseks määrata ühe esindaja. Lisaks – tulevikus tuleb teadaolevalt veel infopäevi ja/või avalikustamisi, laiemale üldsusele.

  Alates 2012. a on vaagitud vastava detailplaneeringu (DP) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsessi raames võimalusi varustada Saesaare pais kalapääsuga ning ökoloogilise vooluhulga tagamise lahendiga. Vastav protsess oli vahepeal peatatud, tulenevalt paisu likvideerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) ja selle juurde kuulunud uuringute tõttu. Nüüd on DP ja selle KSH protsess taas avatud.

  Käesoleval ajal on teada neli võimalikku arenguteed, seonduvalt Saesaare paisu ja paisjärvega. Paisu ja järve pikemaajalist säilimist võiksid aidata tagada kas innovaatiline kruvikalapääs või looduslähedane kalapääs. Ca 3 kuni 6 a jooksul võib kõne alla tulla ka lahendus, kus paisust allavoolu on tagatud vaid ökoloogiline veehulk, ilma täiendava kalapääsuta. Viimaseks kaalutavaks võimaluseks on ka paisutuse likvideerimine, tuginedes 2016. a lõppenud KMH protsessile.

  Kavandataval infopäeval pakutaksegi ülevaadet eelpool kirjeldatud lahendustest ning tutvustatakse ka eraldi läbiviidava ökoloogilis-majanduslik analüüsi olemust ja uuringus osalemisvõimalusi. Infopäevale on seega oodatud kõik kohalikud inimesed ja huvigrupid, kelledel on soov paisjärvega seonduva osas kaasa rääkida ning panustada ka ökoloogilis-majanduslik analüüsi valmimisse, leidmaks seeläbi parimaid võimlikke arengusuundi edasiseks.

  Infopäeval osalejatelt oodatakse ka infot võimalike täiendavate küsimuste/märkuste või huvitatud isikute osas (nt kellel võib olla küsimusi kaevuvee tagatavuse teemal), keda siis nt järgnevatest sarnastest avalikustamistest teavitada ja/või kellega protsessi käigus vajadusel täiendavaid kontakte luua.

  Infopäeva toimumisaeg: 20.07.2017. a kell 17.00 (kestvus kuni 4 tundi).

  Infopäeva toimumiskoht: Taevaskoja Salamaa – http://salamaa.eu/ – Taevaskoja tee 32, Taevaskoja küla, Põlva vald, Põlva maakond.

  Infopäeva korraldab: Generaator AS, koos koostööpartneritega. Infopäeva kohase lisateabe saamiseks palume pöörduda Alkranel OÜ (www.alkranel.ee) poole. Teid abistab Elar Põldvere (52 89 197, elar@alkranel.ee). Alkranel OÜ postiaadress – Riia 15b, 51010, Tartu.

  Infopäeva kohast lisa- ja taustinfot: saab lugeda hiljemalt alates 03.07.2017. a internetist Alkranel OÜ (www.alkranel.ee) koduleheküljelt Uudiste alamrubriigist. Taustinfo:

  Kes ei saa infopäeval osaleda, kuid soovivad kaasatud siiski olla, palume sellest teatada (hiljemalt 19.07.2017. a) – Elar Põldvere (52 89 197, elar@alkranel.ee). Alkranel OÜ postiaadress – Riia 15b, 51010, Tartu.

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Järveküla kool – müra temaatika analüüs

 • Maakasutuskitsenduste selgitamine

 • Klient: KART Performance Trailers OÜ

  Kuusalu tee 41 kinnistule kavandatava tootmishoone keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang

 • Klient: Lahevesi AS

  Projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ keskkonnamõju hindamine (KMH)

  Kavandatava tegevuse eesmärk on leida Keila vallas Laulasmaa, Kloogaranna, Tuulna külades tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt parim lahendus projektiala ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni lahendamiseks, sealhulgas reoveepuhastuse nõuetekohaseks lahendamiseks. Kaalumisel on olemasoleva Türisalu reoveepuhasti (edaspidi RVP) laiendamine, Klooga RVP laiendamine või uue RVP rajamine Kloogaranna külla. Olemasoleva Türisalu RVP asukoht on kinnistu katastrinumbriga 29501:007:1714 (Reovee puhasti); Türisalu RVP maa-ala ümbritseb kinnistu katastrinumbriga 29501:007:0198 (Keila metskond 31). Olemasoleva Klooga RVP asukoht on kinnistu katastrinumbriga 29501:009:0407 (Järve tee 7, Klooga alevik). Kloogaranna külas kaaluti uue reoveepuhasti üheks võimalikuks asukohaks esialgu Liiva tee 12 kinnistut (29501:007:1512), mis on erakinnistu. Täiendavalt on võimalikeks uue puhasti asukohtadeks ka kinnistu Keila metskond 37 (29501:007:0204) Kloogaranna külas või reformimata riigimaa Liiva tee 12 kinnistust lõunas Kloogaranna külas, mis piirneb põhjast kinnistutega Liiva tee 17 (29501:007:0667), Liiva tee 15 (29501:007:3910), Liiva tee 13 (29501:007:2040).

 • Klient: Alajõe Vallavalitsus

  Paadisadama kinnistu detailplaneeringu KSH

  KSH aruanne heakskiidetud (25.05.2017. a).

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Projekteerimistingimuste ajakohastamise taotluse KMH eelhinnang – Soojuse tee 18 puidutööstuse hoone

 • Klient: Paide Linnavalitsus

  Paide tehismaastiku terviseraja kavandamise KMH eelhinnang

 • Klient: Lapavira OÜ

  Rutikvere kalakasvatuse detailplaneeringu KSH

  KSH aruanne heaks kiidetud 06.04.2017. a.

 • Klient: Türi Vallavalitsus

  Türi linnas Paide tänav 1 DP keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  KSH eelhindamine – Tille kalapääs

 • OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinesid

  6. veebruaril 2017 kanti Äriregistrisse OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinemine ning OÜ AquaProject on registrist kustutatud. Kõik OÜ AquaProject (registrikood 11408744) vara, lepingulised kohustused ja õigused on peale ühinemist üle antud OÜ-le Alkranel (registrikood 10607878). OÜ Alkranel klientidele seoses ühinemisega muutusi ei kaasne.

 • Klient: Puhja Valla Arendus SA

  KSH eelhindamine – tööstusala detailplaneering

 • Klient: IMG Energy OÜ

  IMG Energy OÜ hüdroelektrijaama KMH

  Töö teostamine peatatud ja lõpetatud. Lisainfot saab vajadusel küsida tööga seotud osapooltelt.

 • Klient: TT Lontova OÜ

  KSH eelhindamine – seikluspargi detailplaneering

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Saku valla Keila jõe reoveekogumisala ÜF taotluse keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Viljandi Linnavalitsus

  Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

  Lõpetatud osapoolte kokkuleppel. Täpsem info – Alar Noorvee (vt Kontaktide rubriik).

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Põhimaantee 7 Riia – Pihkva (E77) km 195,565-209,195 asuva Tsiiruli – Missokülä lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

  Koostati maantee rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang.

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  Äksi aleviku keskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (sh Natura eelhindamine)

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Europolis OÜ

  Tapa ÜVK projekti eelhinnang

 • Klient: Eesti Ühistuenergia OÜ

  Tuulikute kavandamine – eksperthinnang

 • Klient: AÜ Suvesaar MTÜ

  KSH eelhindamine – suvilaühistu detailplaneering

 • Aasa kinnistu – maakasutuspiirangute kaardistamine

 • Klient: Varbla Puhkeküla AS

  Ännikse karjäär – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: FAMA Invest OÜ

  A. Puškini tn 23a detailplaneeringu KSH

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-5/16/142-3 (03.06.2016. a).

 • Klient: Leevi HPP OÜ

  Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimise KMH

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-3/16/1223-10 (01.06.2016. a).

 • Klient: Saarevaim OÜ

  Luunja vallas Väike-Kabina maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline eelhinnang

 • Klient: Lahevesi AS

  Projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Vändra Vallavalitsus

  Vändra vald, Suurejõe küla Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Aarike II paisu kalapääsu eelhinnang

 • Klient: Transteenused OÜ

  Saare maakonnas Salme vallas asuva Vallimaa kinnistu (72101:002:0302) ehituskeeluvööndi vähendamise eksperthinnang

 • Klient: Andrus Bork

  Rootsi kinnistu maatüki ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine

  Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks.

 • Klient: Värska Vallavalistus

  Värska sadama ja promenaadi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – kesklinna vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Illuka Vallavalitsus

  KSH eelhindamine – sadama detailplaneering

 • Klient: Elva Linnavalitsus

  Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  KMH eelhindamine – Venevere paisu kalapääs

 • Klient: Tera Parkett OÜ

  Süsineeme detailplaneeringu KSH

  Tööd peatunud. Lisainfo Elar Põldvere (52 89 197).

 • Klient: Viljandi Linnavalitsus

  Huntaugu vabaaja pargi detailplaneeringule strateegilise keskkonnamõju ja Natura 2000 eelhinnangu koostamine

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna Veskijärve puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamine

  Projekti eesmärgiks on töötada välja lahendus Kukruse jäätmehoidla (aherainemäe) ala keskkonnasäästlikuks korrastamiseks, välistades aherainemäe taassüttimise ohu ning täiendava õhu, pinnase ja põhjavee saastamise. 

 • Klient: Tiigi Keskus AS

  KSH eelhindamine – Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 detailplaneering

 • Klient: Matsalu Veevärk AS

  Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise tehniline projekt. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Tallinna Tehnikaülikool

  Tallinn, Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr HJR 6-5/15/30131-11 (30.10.2015 a).

 • Klient: Põlva Vallavalitsus

  Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-5/15/2524-5 (19.10.2015. a).

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Pärnu linna ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ning laiendamine. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Pihkva tn 48a ja 48b detailplaneeringu KSH

  KSH aruanne heakskiidetud 25.09.2015.a Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni kirjaga nr JT 6-8/15/18377-8.

 • Klient: Maanteeamet

  Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 198 kuni 201 ümberehituse tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Europolis OÜ

  Tõrva linna Riiska linnaosa ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Kaitseliit

  Kaitseliidu Jõgeva Maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr JT 6-7/15/24339-14 (14.07.2015 a).

 • Klient: Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ

  Papsaare külas Kaubasadama tee 17 kinnistu ning selle lähiala DP (Audru vald) – terviseriskide analüüsi koordineerimine

 • Klient: Soojusekspert OÜ

  Valduri kinnistu ja selle lähiala DP analüüs

 • Klient: Põltsamaa Vallavalitsus

  Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: VMT Ehitus AS

  Veiselauda planeeringu KSH

  Heaks kiidetud 05.06.2015. a Keskkonnaameti kirjaga nr PV 6-8/15/11217-2.

 • Klient: Tabivere Vallavalitsus

  Tabivere valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

 • Klient: Paju Arendus OÜ

  Tartu linn, Paju tn 1a ehituskeeluvööndi vähendamise eksperthinnang

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Põlva ja Räpina linna ühisveevärgi ja -kanalistasiooni rekonstrueerimine ja arendamine. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Transcom Vara AS

  Pärnu linna, Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

 • Klient: Abja Farmid OÜ

  OÜ Abja Farmid Kamara veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Kamara veisefarmi rekonstrueerimine ja laiendamine. 

 • Klient: Perevara AS

  Perevara AS Mammu veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Mammu veisefarmi rekonstrueerimine ja laiendamine. Peamiseks eesmärgiks on veisefarmi laiendamine, loomadele paremate pidamistingimuste tagamine ja kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt.

 • Klient: Priit Tammeorg

  Kiisa-Jüri katastriüksusel asuva veehoidla rekonstrueerimine KMH

  KMH aruanne heaks kiidetud 17.02.2015. a.

 • Klient: Muuga PM OÜ

  Muuga PM OÜ Muuga Suurfarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse seoses ettevõttele kuuluvas Muuga Suurfarmis (katastriüksuse tunnus 38101:002:0266) loomade arvu suurendamisega. Loa muutmise taotluse kohaselt soovib käitaja lõpetada seakasvatuse ja suurendada käitises ülesseatud tootmisvõimsust veiste intensiivkasvatuses 545 lüpsilehmani (piimatoodanguga kuni 5500 t/a) ning lisaks on käitises kohti 440 mullikale, 110 vasikale.

 • Klient: Sõmeru Vallavalitsus

  KSH eelhindamine – motospordi keskuse detailplaneering

 • Klient: Hiiu Maavalitsus

  Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Planeeringu eesmärgiks on määrata avaliku planeerimisprotsessi käigus Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused.

 • Klient: Viru Rand OÜ

  KSH eelhindamine – Viru Rand tootmine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/14/20811-2 (09.10.2014. a).

 • Klient: EA Reng AS

  E265 Tallinna ringtee Kanama-Keila (km 30,7 – 37,8) teelõigu rekonstrueerimise müralevi modelleerimine ja keskkonnamõju leevendusmeetmete koostamine (ulukitunnelite, ulukitarade ja tagasihüppekohtade asukohtade valik)

 • Klient: Lääne Vara OÜ

  Reimani puhkeala detailplaneering

  Kõpu Vallavolikogu 07. augusti 2014. a määrusega nr 4 kehtestati Kõpu vallas Vanaveski külas Reimani puhkeküla detailplaneering.

 • Klient: Projektbüroo Koda OÜ

  Eelhindamine – Ordulinnuse pais (Tarvastu jõel) kavandatavale avamisele

 • Klient: Turvas AS

  Natura andmevormide täitmine

 • Klient: Tähtvere Vallavalitsus

  Vorbusemäe puhkeala DP KSH eelhinnang

 • Klient: Erksaar OÜ

  Rummu lubjakivikarjääri mäeeraldiselt maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine

  KMH aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti kirjaga 06.05.2014. a nr HJR 6-7/14/21977-18.

 • Klient: Comex Invest OÜ

  Tammissaare (91804:001:0370) ja Tamulaääre (91804:001:0244) maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  DP üldeesmärk: Tammisaare ja Tamulaääre kinnistutele väikeelamute rajamise võimaluse selgitamine. Ette ei ole näha riigipiiriülest mõju.

 • Klient: EA Reng AS

  Mustvee ÜVK projekteerimise KMH eelhinnang

 • Klient: Peipsi Kalamees AS

  Kolkja puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  KSH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga – 09.04.2014. a nr JT 6-8/13/29166-6.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Pombre karjäär – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Helmi-Aakre maardla – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Tarvastu Vallavalitsus

  Tarvastu puhkeala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Protsess on peatatud. Täpsem info Elar Põldverelt.

 • Klient: Ühinenud Farmid AS

  Ühinenud Farmid AS Anne farmi laiendamise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Anne veisefarmi rekonstrueerimine.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale trammidepoo, jäätmejaama ning tervikliku ärikvartali rajamine.

 • Klient: Valdereks OÜ

  Triigi Sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Triigi sigala rekonstrueerimine.

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 197 kuni 201 ümberehituse eelprojekti keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Freda OÜ

  Maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Pajuveski paisu kalapääsu KMH eelhinnang

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Kurtna paisjärvede KMH

  KMH heaks kiidetud Keskkonnaameti 28.10.2013. a kirjaga nr HJR 6-7 /13/32467-9.

 • Klient: Tusti Külaselts MTÜ

  Tusti mõisapargi paisjärve projekti keskkonnamõju hindamine

  KMH aruanne heakskiidetud – 23.09.2013. a nr PV 6-7/13/32488-12.

 • Klient: Kallaste Linnavalitsus

  Analüüs – KSH vajalikkus

 • Klient: Forest Haldus OÜ

  Paistu valla, Holstre ja Pirmastu küla Lõhmuse järvistu ja golfiväljaku DP (kavandatav, algatamata) KSH eelhinnang

  Otsustajatele töövahendiks lõplike seisukohtade andmiseks.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Kiisa-Jüri katastriüksusel asuva veehoidla rekonstrueerimine – KMH vajalikkus

 • Klient: Kivilõppe Puhkekeskus MTÜ

  Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksustele paadikanali ja suplusala kavandamise KMH

  KMH vajadus raugenud. Lisainfo Elar Põldvere (52 89 197).

 • Klient: RevalGate Holding OÜ

  Hipodroom ja ratsaspordikeskus KSH

  KSH menetlus on lõppenud, kuna kohalik omavalitsus lõpetas planeeringu menetluse 2022. a.

 • Klient: Võhandu Põllumajanduse OÜ

  Võhandu Põllumajanduse OÜ Palo loomafarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  KMH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-7/13/12033-2 (04.06.2013 a).

 • Klient: Marko Milius

  Ranna pst 36 keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Aruanne heaks kiidetud.

 • Klient: Generaator AS

  Eksperthinnang – paisutusala (Leevaku) ja Võhandu jõe korrastustingimused

 • Klient: Generaator AS

  Kunda HEJ (vee erikasutus ja kalapääs) keskkonnamõju hindamine

  Töö teostamine peatatud. Lisainfot saab vajadusel küsida tööga seotud osapooltelt.

 • Klient: Artstyle OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Liivaaugu ja Männimetsa – elamumaa

 • Klient: Rain Tobreluts

  Viira paisu keskkonnamõju hindamine

  KMH aruanne heakskiidetud (18.01.2013. a).

 • Klient: Pärnu Vesi AS

  Pärnu reoveepuhasti settekäitluse teostatavusuuringu keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Ploomi paisjärve paisu kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Haaslava kalamajandi paisu juurde kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Eesti Energia kaevandused AS

  Narva karjääri kaevandamise lubade KMIN-073, KMIN-074 ja KMIN-087 muutmise keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Eesti Veeprojekt OÜ

  Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna põhjaosa detailplaneeringu agatamise eelse eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine

 • Klient: Narva Vesi AS

  Vaivara vallas Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/12/20745-15 (14.11.2012 a).

 • Klient: EA Reng AS

  Riigimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 46,710-66,164 Õuna-Vägeva lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Tugimaantee nr 44 Aovere-Luunja km 0,000-11,352 lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Antsla valla üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-8/12/15731-2 (02.07.2012 a).

 • Klient: Lentsetti AS

  KSH eelhinnangu koostamine – Männituka ja Kivinurme – elamumaa

 • Klient: Balti Spoon OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Kupu – tootmismaa

 • Klient: Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ

  Kobratu IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Aruanne heakskiidetud.

 • Klient: Tähtvere Vallavalitsus

  Kardla küla Liisu, Sirli, Andre, Näki tee, Allikavärava ning Simmu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Lõpetatud osapoolte kokkuleppel. Täpsem info – Elar Põldvere (vt Kontaktide rubriik).

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Karilatsi kalakasvanduse paisu juurde kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Kurepalu järve paisu juurde kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Lalli paisjärve kalapääsu rajamise eskiisprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Piiber Projekt OÜ

  Poka Veskiveski paisu kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Kehala MTÜ

  Selja jõe Päide veskipaisu KMH eelhinnang

  Tööprotsess peatatud – tellija esindaja poolt – teadmata ajaks.

 • Klient: K&H AS

  Järva, Jõgeva ja Tartu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu „E263 trassi asukoha täpsustamine“ keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-8/11/30426-8 (23.02.2012 a).

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Kallaste laevaremondidoki detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Aruanne heaks kiidetud.

 • Klient: aqua consult baltic OÜ

  Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr HJR 6-7/11/31874-4 (11.01.2012 a).

 • Klient: Lootvina Kodukant MTÜ

  Lootvina Pikkjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-4/11/9637-13 (19.12.2011 a).

 • Klient: MikuHansu OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Valli – elamumaa

 • Klient: Escado Grupp OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Kiige – tootmismaa

 • Klient: Kiviõli keemiatööstuse OÜ

  Eksperthinnangu koostamine ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemiseks

 • Klient: IS Systems OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Laabi 2 – tootmismaa

 • Klient: Real Kinnisvara OÜ

  KSH eelhinnangu koostamine – Hindreku 1 – tootmismaa

 • Klient: Räpina Paberivabrik AS

  KMH eelhinnangu koostamine – tootmismaa

 • Klient: Artiston OÜ

  Projekti “Puukoore ja puidujäätmete bioloogilise käitlusmetoodika väljatöötamine” keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Tehnonord OÜ

  KMH eelhinnangu koostamine – mineraalväetise granuleerimistsehh

  Tehnonord OÜ kavandab väetise pressimise ja granuleerimise tsehhi rajamist Jõelähtme valda Uusküla külasse Muuga sadama tööstuspargi territooriumile (Klaukse tee 8, katastritunnus 24504:004:1143).

  Väetist kohapeal ei toodeta. Kogu väetise käitlemisprotsess on mehhaaniline, st toimub väetise füüsiline kokkupressimine ning seejärel kokkupressitud plaatide purustamine, mille tulemusel saadakse graanulid. Väetise kasutusalana on planeeritud Eesti ja teiste EL riikide põllumajandus.

 • Klient: Tartu Veevärk AS

  Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2025 keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Nikamol OÜ

  Rööpa IA (44603:002:0126) õhusaaste modelleerimine

  Töö koostatakse sama detailplaneeringu KSH raames.

 • Klient: Peipsi Ühendus MTÜ

  Peipsi järve äärsete sadamate ja randade (kokku 11) rekonstrueerimiseks vajaliku eksperthinnangu (KMH eelhinnangu) ning vee-erikasutusloa taotluste koostamine

 • Klient: Eesti Energia kaevandused AS

  Aidu III mäeeraldiselt põlevkivi kaevandamise keskkonnamõju hindamine

  Eesti Energia Kaevandused AS (äriregistri kood 10032389) esitas Keskkonnaministeeriumile maavara kaevandamise loa taotluse põlevkivi kaevandamiseks Ida‑Virumaal Eesti põlevkivimaardlas Aidu kaeveväljal Aidu III mäeeraldisel. Taotleti: mäeeraldise teenindusmaa pindala 204,57 ha; mäeeraldise pindala 236,68 ha; maavara kaevandamise keskmine aastamäär 500 tuh t; loa kehtivusaeg 12 aastat; maavara kasutusala on energeetikatööstuse kütus ja keemiatööstuse tooraine. Põlevkivi varu väljatakse allmaakaevandamise teel.

 • Klient: TREF AS

  Kukemetsa maardlas, Kukemetsa ja Kukemetsa IV kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne on heakskiidetud.

 • Klient: Aruvälja Kinnisvara OÜ

  Eksperthinnang kavandatava rohekoridori asupaigale

 • Klient: Tera Parkett OÜ

  Süsineeme detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: PM Kaubandusgrupp OÜ

  Koonga vallas Tamme dolokivi kaeveloa taotluse ja KMH eelnõu teemaline konsultatsioon

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine

  Aruanne on heakskiidetud.

 • Klient: Semora OÜ

  Haudamäe maaüksuse detailplaneeringu vee- ja kanalisatsioonivarustuse küsimuste konsultatsioon

 • Klient: Toetuskeskus Meiela MTÜ

  Kodu kinnistu detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Palmers Logistika OÜ

  Madise kinnistu detailplaneeringu eelhinnang

  Harjumaal Saue valda Vatsla külas paiknevale Madise maaüksusele (katastri nr 72701:001:0639, 100% ärimaa) kavandatakse lamineeritud pindadega seonduvat tootmist, senist Palmers Logistika OÜ hoonet laiendades, kasutades maksimaalselt ka olemasolevat infrastruktuuri.

 • Klient: Ust-Narva Investeeringud OÜ

  Narva-Jõesuu linnas paikneva Lydia Koidula 19c kinnistu (51301:011:0006) ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/11/13561-15 (20.05.2011 a).

 • Klient: Albert Rakaselg

  Põrgukesa detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Suuremäe Karjäär OÜ

  Paluküla II – kaevandamisloa taotluse eelhinnang

 • Klient: Raju AS

  Sindi paisu teemaline eksperthinnang

 • Klient: Maru Ehitus AS

  Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneeringu eelhinnang

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina–Värska km 43,3-54,6 Mooste–Leevaku lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Metsatervenduse OÜ

  Kiruvere liivamaardla – kaevandamisloa taotluse eelhinnang

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Riigimaantee nr 41 Kärevere–Kärkna lõigu km 0,00-5,00 ja 11,4-12,9 remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine.

 • Klient: Taavo Toomsalu

  Lühianalüüs – Toomu kinnistu (hoonestamine)

 • Klient: Eesti Energia kaevandused AS

  Estonia Lõuna-Ahtme mäeeraldise keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise aruanne on heakskiidetud.

 • Klient: Illuka Vallavalitsus

  Konsultatsioon – Illuka valla üldplaneering

 • Klient: Andy Viljandi OÜ

  Müralevi ja õhusaaste modelleerimine ning vibratsioon – Tehnika tn 91

 • Klient: Arvi Kasvandik

  Haaslava vallas asuva Redeli (18501:001:0202) ja Kõivuansi (18501:001:0186) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Karimek OÜ

  Keskkonnamõju eelhinnang – Karimek OÜ

  KMH eelhinnangu koostamine, kavandatavale jäätmete purustamisele aadressil Ropka tee 29, Tartu.

 • Klient: Vaivara Kalmistud SA

  Riigiküla kalmistu jäätmekava KSH aruande eelnõu

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/11/25255-6 (24.11.2010 a).

 • Klient: GPP OÜ

  Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  KSH aruanne on heakskiidetud.

 • Klient: Õnneratas OÜ

  Detailplaneeringu analüüs

  Objekt: Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe rannajoonega piiratud ala detailplaneering (sh Supeluse 11, Aia 29, 31, 33, 35 ja 35A).

 • Klient: Tartu Keskkatlamaja AS

  Keskkonnamõju eelhinnang – Tartu Keskkatlamaja AS

  Käesoleva töö objektiks oli Tartu maakonnas, Tartu linnas kavandatav tegevus „Sõpruse sillast Ropka katlamajani täiendava kaugkütte ühendustorustiku rekonstrueerimine ja rajamine“.

 • Klient: Autostop OÜ

  Keskkonnamõju eelhinnang – Autostop OÜ

 • Klient: Europolis OÜ

  Türi vallas paiknevate Särevere ja Oisu alevike ning Kabala, Türi-Alliku ja Taikse külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt, KMH eelhinnang ja projektitaotlus

  Töid teostati koostöös partnerettevõttega.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  AS Kunda Nordic Tsement paisu kalapääsude eelprojekti KMH eelhinnang

 • Klient: Innopolis Konsultatsioonid AS

  Projekti “Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Linnamäe HEJ kalapääsude eelprojekti KMH eelhinnang

  Eelhinnang koostatakse määruse “Meetme «Vooluveekogude seisundi parandamine» tingimused avatud taotlemise korral” alusel ja selle baasil kavandatavate tööde raames. Eelhinnang kooskõlastatakse vähemalt Keskkonnaametiga.

 • Klient: Sangaste Veed OÜ

  Sangaste paisu kalapääsude eelprojekti KMH eelhinnang

 • Klient: Paide Vallavalitsus

  Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise KMH

  Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruanne on kiidetud heaks.

 • Klient: Kiirkandur AS

  Eksperthinnang Tatramäe kruusakarjääri mõjude kohta tulevikus lähedusse jäävate elamute ja puhkealade suhtes

  Eksperthinnangu koostamise vajadus tulenes Terviseameti Põhja talituse otsusest 9.3-1/306 (27.07.2010. a), mis muuhulgas sätestas: „Esitatud projektmaterjali koosseisus puudub hinnang Tatramäe kruusakarjääri mõjude kohta tulevikus lähedusse jäävate elamu ja puhkealade suhtes“. Projektmaterjali all peeti silmas Mõnumäe kinnistu detailplaneeringut (Audevälja küla, Padise vald, Harju maakond; Alkranel OÜ ja Geobaltika OÜ 2010 (juuli)).

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Supilinna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajalikkuse eelhinnangu koostamine

  Töö teostamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest ja –normidest, juhendmaterjalidest, avalikult kasutatavates andmebaasides sisalduvast teabest, varasematest teemakohastest dokumentidest ning analoogiatest.

 • Klient: Toila Sanatoorium AS

  Toila sanatooriumi kohalikul küttel katlamaja keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Mustajõe Kolm SÜ

  Suvilaühistu Mustajõe Kolm maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Horizon Tselluloosi ja Paberi AS

  Horizon Tselluloosi ja Paberi AS veekulu ja reoveepuhasti eksperthinnangu koostamine

 • Klient: PKM Grupp OÜ

  Eksperthinnang kaugkütte katlamajades tekkiva tuha hoiustamisele ja kasutamisele väetisena

 • Klient: Latvera OÜ

  Lageda kinnistu (51301:013:0023) ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Narva-Jõesuu linna territooriumile jäävate Lageda (51301:013:0023), Lalli (51301:013:0027), Lepa (51301:013:0026), Laane (51301:013:0028), Liini (51301:013:0025) ning nendega piirnevatele, riigi omandis olevatele katastrisse kandmata maadele (riigi reservmaa piiriettepanekud nr AT 0603010018 ja AT 0307299067) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Illuka Vallavalitsus

  Illuka valla üldplaneeringu KSH

  Illuka Vallavalitsus teatab, et on valminud Illuka valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Metsatervenduse OÜ

  Soomukse II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

  Kadrina Vallavalitsuse korralduse nr 196 (12.05.2010) ja Keskkonnaameti Viru regiooni kirja nr V 10-5/22428-2 (19.05.2010) alusel teostati Soomukse II kruusakarjääri kaeveloa taotlusele täiendav ekspertarvamus, mis muuhulgas käsitles järgnevaid aspekte:

  1. Keskkonnaseisundi hinnang, keskendudes geoloogilisele ja hüdrogeoloogilisele olukorrale, Soomukse II kruusakarjääri piirkonnas.
  2. Kaevetööde meetodid ja tootmisprotsess.
  3. Eeldatava keskkonnamõju ulatus, olulisus ja riskitegurid rohelise võrgustiku, maastiku ning põhja- ja pinnavee seisukohast.
  4. Eeldatava negatiivse mõju leevendamise võimalused ja meetmed.
  5. Koond- ehk lõppjäreldused (sh soovitused).

 • Klient: Eesti Kompost OÜ

  Lääne-Virumaa Sõmeru valla Papiaru lauda (77004:001:0027) maaüksuse osa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Cleancity Co OÜ

  OÜ Cleancity Co kavandatava õlijäätmete ümbertöötlemistehase strateegilise keskkonnamõju hindamine

  Detailplaneering algatati Kohtla-Järve Linnavolikogu 28.06.06. a otsusega nr 84 ja KSH Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.10.06. a otsusega nr 114.

 • Klient: Klarnes Invest OÜ

  Rapla vallas Ülejõe külas asuva Laiamäe, Laiamäe I, Laiamäe II ja Laiavälja maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine

 • Klient: Suuremäe Karjäär OÜ

  Ekspertarvamus – Kõnnu II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Kasepõllu maaüksuste (katastri numbrid 43201:002:0037 ja 43201:002:0038) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Luunja vallas Sirgu külas paiknevate Kasepõllu maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 • Klient: Vaggen AS

  Koostatud on eksperthinnang (eelhinnangu tasemel) detailplaneeringule

  Hinnanguga kaetav objekt: Alla (22901:008:0141) ja selle lähiümbrus. Hinnang koostatakse eeldatavate oluliste negatiivsete keskkonnamõjude väljaselgitamiseks või nende puudumise kirjeldamiseks. Hinnangu koostamise käigus vaadeldakse muu hulgas:
  – Detailplaneeringuga kavandatava mõju Struuga maastikukaitsealale (sh. Natura alad). Analüüsitakse ka kavandatava reoveepuhasti võimalikku asupaika ning puhasti ja sellest lähtuva heitvee mõjusid.
  – Milline on paikkonnas üleujutatavad alad ja kuidas on võimalik detailplaneeringut ellu viia, et üleujutatavate alade ning kavandatava vahel ei tekiks olulisi negatiivseid mõjusid.

 • Klient: Paikuse Vallavalitsus

  Reiu külalissadama keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) eesmärgiks oli detailplaneeringuga sadama ehitamisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine.

 • Klient: Minnoli OÜ

  Tapa jäätmejaama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnangu/eksperthinnangu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnatingimuste seadmine

  Tapa jäätmejaama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnangu/eksperthinnangu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnatingimuste seadmine. Töövõtja teostab Lepingu objektiga seotud tööd vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud korrale ja töö lähteülesannet kirjeldavale dokumendile – lihtmenetlusega riigihange „Jäätmejaama detailplaneeringu koostamine ja eksperthinnang“.

 • Klient: Krüüdneri Karjäär OÜ

  Neeruti II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

  Eksperthinnangu vajaduse Neeruti kruusamaardlas kruusa kaevandamise keskkonnamõjude kohta tingis Palupera Vallavolikogu kiri nr 9-4.1.1/707 (26.10.2009; lisa 1), milles esitati Keskkonnaameti Põlva–Valga–Võru regioonile Palupera Vallavolikogu seisukoht Neeruti Karjäär OÜ-le Neeruti II kruusakarjääri avamiseks maavara kaevandamise loa väljaandmise kohta.

 • Klient: Set Point OÜ

  Müralevi modelleerimine ja detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude eksperthinnang

  Objekt: Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistute detailplaneering.

 • Klient: JaRe Invest OÜ

  Rapla vallas asuva Kanguri kinnistu (66904:001:0123) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 • Klient: Raul Oja

  Tartu maakonnas Tähtvere vallas Kardla külas Johannese kinnistule kavandatavad tegevused. Keskkonnaalane eksperthinnang

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Vana-Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne

  KSH-d saab küsida OÜ-lt Alkranel.

 • Klient: Est-Paas OÜ

  Maavara kaevandusloaga seonduvate transpordiküsimuste analüüsimine

  Objekt: Vasalemma II lubjakivikarjäär

 • Klient: Ecocleaner Sillamäe OÜ

  Sillamäe prügila sulgemise tööprojekti keskkonnaalane eksperthinnang

 • Klient: Narva Gate OÜ

  Joala tn 21, 23a, 23b, 23c ja 23d maa-alade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

  Käesolev töö andis eelhinnangu Narva linnas asuvate Joala tn 21, 23a, 23b, 23c ja 23d maa-alade detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Töö on koostatud Narva Gate OÜ ja Alkranel OÜ vahel 15.10.09. a sõlmitud kokkuleppe alusel.

  Detailsem teave OÜ-lt Alkranel (Elar Põldvere).

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudus

  Õppe- ja rekreatsioonikeskus „Meele vald“ väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Valminud on Harjumaal Jõelähtme vallas Jõelähtme külas asuva õppe- ja rekreatsioonikeskuse „Meele vald“ väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

  Jõelähtme Vallavolikogu on algatanud (30.06.09.a otsus nr 520) „Jõelähtme kirikumõisa hoonete ja maade baasil „Õppe- ja rekreatsioonikeskuse Meele Vald“ rajamise ettevalmistamine” väljaarendamise kava ja selle KSH. Arengukava eesmärgiks on rajatava keskuse energiamajanduse, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kontseptuaalsete lähtekohtade koostamine, rekreatsioonikeskuse väljaarendamine. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

 • Klient: Võru Linnavalitsus

  Võru linnas ja Võru vallas Roosisaare külas paikneva Tamula ja Vagula järvedevahelise kanali (Vahejõgi) korrastamise vee-erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  KMH algatati lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17, kuna süvendatava pinnase maht on üle 500 m³.

 • Klient: Tartu linn

  Tartu linna Turu 49 kavandatud jäätmejaama keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Rakvere Vesi AS

  Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on võimaldada Rakvere linnal ning Sõmeru valla Roodevälja, Näpi ja Sõmeru asulatel, mis kokku moodustavad Rakvere linna reoveekogumisala, saavutada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Eesmärgi saavutamiseks on ette nähtud Sõmeru valla Roodevälja, Näpi ja Sõmeru asulate liitmine Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi, mis suurendab veevõttu Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevudest. Samuti nähakse ette Rakvere vallas Tõrremäe külas paikneva Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimine (sh settekäitlus).

 • Klient: K&H AS

  Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Võru valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse kooseisus

 • Klient: Rakvere linn

  Rakvere üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Rakvere üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamine koostöös OÜ-ga GeoBaltica

 • Klient: Viiratsi Vallavalitsus

  Viiratsi valla Viiratsi aleviku, Vana-Võidu, Uusna, Tänassilma ning Valma külade veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine Ühtekuuluvusfondi veemeetme II vooru rahastustaotluse kooseisus

 • Klient: Henkel Balti OÜ

  Henkel Balti OÜ ehitussegude tootmise tehase (Klaasi tn 9, Tartu) keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames Paide linnas kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhindamine

 • Klient: Arvo Aedla

  Vähikasvatuse sobilikkuse analüüs

  Uue-Taadi katastriüksusel (29203:001:0702). Analüüsi koostamise aluseks oli ka Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjas 28.04.2009 nr HJR 6-5/4702-2 toodu („Kindlasti tuleb analüüsida vähikasvatuse sobilikust.“).

 • Klient: Aivar Kõiv

  Saadjärve külas asuvate Lingukivi ja Mõisatalli maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

  Käesolev töö annab eelhinnangu Tartumaal Tartu vallas Saadjärve külas asuvate Lingukivi ja Mõisatalli maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Töö on koostatud hr. Aivar Kõiv ja OÜ Alkranel vahel sõlmitud kokkuleppe (e – kiri 01.04.09) alusel.

 • Klient: Moodul Projekt OÜ

  Müralevi ja õhusaaste modelleerimine

  Eksperthinnangu eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kuidas kavandatav tegevus mõjutab naabruskonda e. kas esineb kehtivaid norme ületavat müra ja/või õhusaastet või mitte. Eksperthinnang käsitleb vajadusel ka leevendavaid meetmeid, millega on võimalik tagada kehtivate normide täitmist.

  Tööde raames viiakse läbi aluskaardi digitaliseerimine (kaardile paigutatakse hooned, haljastus jms) ning analüüsitakse kavandatavat tegevust ja hinnatavaid parameetreid. Teotatakse modelleerimised, mille tulemid dokumenteeritakse aruandena, kus esitatakse ülevaade teostatud analüüsist (sh. müralevi ja õhusaaste modelleerimise graafilised ning tabelites olevad tulemused) ning vajalike leevendavate meetmete rakendamise kokkuvõte, juhul kui modelleerimiste tulemusel ilmneb kehtestatud normatiivide ületamisi.

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Roosna-Alliku aleviku Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine” raames Roosna-Alliku aleviku kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang

 • Klient: Innopolis Insenerid OÜ

  Keskkonnamõju hinnang-ekspertarvamus: Ülenurme vallas Külitse külas Puru (94901:005:0413) kinnistu kasutatavus elamualana

  Käesolev töö annab keskkonnamõju hinnang-ekspertarvamuse Ülenurme vallas Külitse külas asuva Puru (94901:005:0413) maaüksuse elamualana kasutatavuse kohta.Käesolev hinnang-ekspertarvamus on täienduseks Ülenurme valla üldplaneeringu KSH-le. Hinnang antakse olemasolevate uuringute- ja analüüside ning strateegiliste dokumentide baasil. Hinnang sisaldab muuhulgas liiklusmüra– ja ehitusgeoloogilisel uuringutel tuginevaid järeldusi (alusandmetena kasutatakse OÜ Hendrikson & Ko 2008. a. ning OÜ Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo 2009. a. analüüse ja uuringuid, vastavalt siis Puru kinnistute detailplaneeringu mürahinnang ja Puru maaüksuse ehitusgeoloogilised eeluuringud). Samuti vaadeldakse põhja- ja pinnaveest ((sh. üleujutusoht)) lähtuvaid tingimusi.

 • Klient: Emajõe Lodjaselts MTÜ

  MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise aluseks oli MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotlus (24.10.2008), millele Tartumaa Keskkonnateenistus algatas keskkonnamõju hindamise 29.10.2008 (kiri nr 41-6-4/48975-2). MTÜ Emajõe Lodjaselts taotles luba Tartu linnas Ujula tn 98 kinnistul (kat. tunnus 79514:002:0014) asuva jõega ühenduses oleva basseini süvendamiseks ja jõega ühendustee loomiseks. Tegevuse eesmärgiks on ajalooliste laevade ja paatide sildumisvõimaluse loomine (st sadama rajamine) planeeritava Lodjapargi juurde. Keskkonnamõju hindamine hõlmab ka ehitusloa ja/või mõne muu tegevusloa väljastamise kaalumiseks või strateegiliste arengudokumentide algatamise otsustamiseks vajalikku teavet (KeHJS mõistes).

  Detailsem teave OÜ-lt Alkranel (Elar Põldvere).

 • Klient: Lunaata OÜ

  Unimudila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneering algatati Luunja Vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr 13-5 ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Luunja Vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr 13-6. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala reserveerimine puhkemaja ja selleks vajaliku infrastruktuuri (teed, parkla, puurkaev, reoveepuhasti, mänguplatsid) rajamiseks. Olulise piiriülese keskkonnamõju esinemist ette näha ei ole. Samuti pole ette näha olulise mõju esinemist Natura 2000 võrgustikule ja inimeste heaolule ning tervisele.

 • Klient: SW Soojus OÜ

  SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi KMH aruanne

  Valminud on SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse KMH aruanne.

 • Klient: Hoog Kinnisvara AS

  Tööprojekti „Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu küla tehnopargi drenaažvee, sadevee, lumesulamisvee eelvoolusüsteem“ ja selle kaudu mõjutatavate vooluveekogude keskkonnaalane eksperthinnang

  Käesolev töö on koostatud tööprojektile „Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu küla, tehnopargi sadevee, drenaažvee ja lumesulamisvee eelvoolusüsteem“ (OÜ Ostwind Grupp, 2008) ja selle kaudu mõjutatavate vooluveekogude keskkonnaalase eksperthinnangu andmiseks.

 • Klient: Cleanaway AS

  Tartu Aardlapalu prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamine

  KMH algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lg 1 p 24 ja 11 lg 3. KMH aruanne on heaks kiidetud 08.04.2009.

 • Klient: Astri-Narva AS

  Rootsilõvi kinnistu ja lähiala detailplaneering (Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa). Teetrassi läbi Narva linna vana prügila viimine. Eksperthinnang

  Töö eesmärgiks oli hinnata suletud Narva linna vana prügila keskkonnaohtlikkust seoses kavandatud teetrassiga läbi prügila maa-ala ning vajadusel välja pakkuda meetmeid keskkonnamõjude leevendamiseks, millega on vaja arvestada tee projekteerimisel ja rajamisel.

  Töö käigus teostati prügila maa-ala visuaalne ülevaatus, vanast prügikehast proovide võtmine ning vana prügila maa-alal gammakiirguse mõõtmine.

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Valminud on Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Oldekop OÜ

  Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

  Detailplaneering ja selle KSH algatati Kuusalu Vallavalitsuse 23.03.2006.a korraldusega nr 268. Detailplaneeringu eesmärkideks on: hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine Mäeveeru ja Mõisaääre kinnistutele lamba- või hobusekasvatustalu rajamiseks; juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine; heakorrastuse ja haljastuse lahendamine; kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

 • Klient: Ecocleaner OÜ

  Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tavajäätmete biomehhaaniline töötlemine DOME meetodil kuni 25 000 tonni põlevjäätmete ja kuni 30 000 tonni rekultiveerimismaterjali tootmiseks.

 • Klient: Valerii Mesi

  Harjumaa, Jõelähtme vald, Neeme küla Männineeme kinnistu (24505:001:0540) detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise eelhinnang

 • Klient: Swecon AS

  Sillaotsa 3 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju streteegiline hindamine

  Valminud on Saue vallas Jõgisoo külas asuvale Sillaotsa 3 maaüksusele (72703:002:0189) koostatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

  Narva linnas asuva Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine

  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine olemasoleva väikepaatide sadama ümberkorraldamiseks. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

 • Klient: Vasalemma Vallavalitsus

  Vasalemma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Virduka Golf OÜ

  Vidruka Golfiväljaku maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneering ja selle KSH algatati Taebla Vallavolikogu 16.11.2006. a otsusega nr 68. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on maa-ala reserveerimine väikeelamute ning golfiväljaku rajamiseks. Olulise piiriülese keskkonnamõju esinemist ette näha ei ole.

 • Klient: MKT Holding OÜ

  MKT Holding OÜ keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse otsusega 25.04.2008 nr 32-10-1/17661-2 algatati MKT Holding OÜ keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine.

  Keskkonnamõju hindamise objektiks on MTK Holdingule kuuluv puitkiudplaadi tootmiskompleks asukohaga Ida-Viru maakonda Püssi linna Männiku tn 16. Tootmiskompleksi arendajaks on MKT Holding OÜ, kes taotleb keskkonnakompleksluba märgtehnoloogial põhineva puitkiudplaadi tootmiskompleksile. Kavandatava puitkiudplaadi tootmiskompleksi planeeritud tootmismahuks on 20 000 tonni toodangut aastas. Püssi puitkiudplaadi tehase tootmisprotsess seisneb märgtehnoloogilises protsessis.

  KMH aruanne on heaks kiidetud 29.01.2009

 • Klient: VMT Ehitus AS

  Perevara AS uue lüpsilauda rajamise keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Sanva OÜ

  OÜ Sanva ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse raudteeliiprite põletamiseks keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Set Point OÜ

  Eksperthinnang: Hinnu seafarmi mõju Kuusalu vallas Allika külas Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistutele planeeritavale elamualale

  Käesolev keskkonnaalane eksperthinnang on koostatud OÜ Set Point tellimusel OÜ Alkranel poolt. Hinnati Hinnu seafarmi mõju Kuusalu vallas Allika külas Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistutele planeeritavale elamualale.

  Keskkonnaalase eksperthinnangu koostasid OÜ Alkranel keskkonnaekspert Elar Põldvere (litsents nr KMH 0118) ja keskkonnaspetsialist Meelis Mark. Eksperthinnangu koostamisel kasutati OÜ Casa Projekt poolt koostatud detailplaneeringu materjale.

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Keskkonnamõju hindamise eelhindamise metoodika täpsustamine

  Eelhindamine on protsess, mille käigus analüüsitakse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (edaspidi: KeHJS) § 6 lõikes 3 käsitletud kriteeriumite alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju olulisust, et otsustada selle põhjal keskkonnamõju hindamise (edaspidi: KMH) algatamise vajadus. KeHJS § 11 lõike 4 kohaselt peab otsustaja lisama KMH algatamise või algatamata jätmise otsuse juurde eelhindamise tulemused kõikide KeHJS § 6 lõikes 3 loetletud kriteeriumite ulatuses, välistades põhjendamatute KMH-de algatamise ning samuti põhjendamatult KMH-de algatamata jätmise.

  Vastavalt sellele oli eesmärgiks tagada läbi eelhindamise juriidiliselt korrektsed ning sisuliselt asjakohased KMH algatamise või algatamata jätmise otsused. Töös on välja pakutud küsimustiku kujul kriteeriumid, mis aitavad eelhindamist läbi viia ning mida saab arvestada KMH algatamise või algatamata jätmise otsuste tegemisel.

 • Klient: Baltichouse Kinnisvara OÜ

  Tartumaal Nõo vallas Järiste külas asuvate Terkari (52801:001:0094) ja Lalli (52801:001:0023) kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 • Klient: Peipsiveere Arengu Sihtasutus

  Võnnu valla üldplaneerigu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Konguta Vallavalitsus

  Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne

  Valminud on Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Karpo OÜ

  Vardja farmi maaüksusel (katastriüksuse tunnus 79703:003:1360) asuva veisefarmi kompleksi keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Põllumees OÜ

  Eelhinnang Kõhi katastriüksuse tiigi ehitusprojektile

  Eelhinnang antakse Kõhi katastriüksuse tiigi ehitusprojektile. Eelhinnangu koostamise nõue lähtub Raplamaa Keskkonnateenistuse seisukohast (kiri nr. 39-6-1/39045-2, 10.09.2008). Eelhinnangut teostatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud korrale ja Euroopa Komisjoni juhendile “Guidance on EIA, Screening”.

 • Klient: Latvera OÜ

  Mudajärve ja Mädajärve kinnistute kasutamise lühianalüüs

  Läbiviidud töö „Mudajärve ja Mädajärve kinnistute kasutamise lühianalüüs“ eesmärk oli olemasoleva kaardimaterjali põhjal hinnata töö pealkirjas mainitud kinnistute kasutusvõimalusi elamuehituse eesmärkidel.

 • Klient: Tehnonord OÜ

  Ammooniumsulfaadi (mineraalväetise) granuleerimistsehhi rajamise keskkonnaalane eksperthinnang

  Objekt: Viimsi vallas, Muuga külas, Muuga sadamas asuv kinnistu Koorma tn 13B, millele kavandatakse rajada ammooniumsulfaadi (mineraalväetise) granuleerimistsehhi.

  Keskkonnaalase ekspertarvamuse eesmärgiks oli anda ülevaade:
  • kas kavandatav tegevus klassifitseerib suurõnnetuse ohuga tegevuste hulka.
  • asukoha sobivusest ja tehnorajatiste kasutamisest.
  • milliseid keskkonnalubasid tuleb taotleda.
  • võimalikest keskkonnamõjufaktoritest ja parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamisega seonduvatest asjaoludest.
  • kas tuleb läbi viia eelhindamine ja keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju strateegiline hindamine ning milliseid mõjuvaldkondi sellisel juhul käsitleda tuleb.

 • Klient: Puhja Vallavalitsus

  Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Üldplaneeringu koostamise aluseks on Puhja Vallavolikogu 25. november 2003. a otsus nr 36. Üldplaneering hõlmab Puhja valla haldusterritooriumit. Üldplaneeringu koostamise põhi-eesmärgiks on Puhja valla ruumilise planeerimiskontseptsiooni loomine ja sellest lähtuva planeerimislahenduse väljatöötamine ning piirkonna arenguks vajalike maa-alade ja nende kasutusfunktsioonide määramine. Täpsemad eesmärgid tulenevad Planeerimisseaduse (jõustunud 1.01.2003) paragrahvist 8.

 • Klient: Viimsi Vallavalitsus

  Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet

  Keskkonnamõju eelhinnang projektile “Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas aadressil: Jõe tn 3, Narva”

 • Klient: Eravere Grupp OÜ

  Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla territooriumile jäävate Tikmani maaüksuste (51301:013:0018 ja 85101:002:0099) ja reformimata riigimaa detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

 • Klient: Tallinna Tehnikaülikool

  Harjumaa, Anija valla, Pillapalu küla, TTÜ Aegviidu Spordibaasi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  TTÜ Aegviidu Spordibaasi maaüksuse lõunaosale detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus koolitus- ja spordikompleksi rajamiseks ning lahendada selleks vajaliku heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Koopsi paisjärvede saneerimisel kaasnevad keskkonnamõjud. Ekspertarvamus

 • Klient: Are Vallavalitsus

  Are valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Are valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

  Narva-Jõesuu rannaala väljaarendamise projekti keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Võhandu Põllumajanduse OÜ

  Võhandu POÜ keskkonnakompleksloa keskkonnamõju hindamine

 • Klient: MKT Holding OÜ

  MKT Holding OÜ puitkiudplaadi tootmiskompleksi veevõtu keskkonnaalase eksperthinnang

  Eksperthinnang andis hinnangu:

  1) Puurkaevude rajamise ja põhjaveehaaretega seoses (lähtuvalt võetava vee kogusest ja mõjudest piirkonna põhjaveevarudele)
  2) Purtse jõest veevõtule (lähtuvalt võetava vee kogustest, selle mõjust jõe vooluhulgale ja jõe ökosüsteemile)

 • Klient: Valjala Vallavalitsus

  Valjala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: VMT Ehitus AS

  Rauni POÜ kavandatud lüpsilauda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Eesti Era OÜ

  Ida-Virumaa, Lüganuse, Aa küla, Kruusa ja Kruusiaugu kinnistute detailplaneeringu KSH

  Detailplaneeringu eesmärkideks on: maakasutuse sihtotstarbe muutmine; planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine (kuni 32 elamukrunti); kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine; tänavate maa-alade, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja –rajatiste määramine; olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ja servituutide vajaduse määramine. Piiriülest keskkonnamõju ega mõju Natura 2000 võrgustiku aladele (ca 840 m kirdes) ei kaasne.

 • Klient: Innopolis Insenerid OÜ

  Anija vallas, Pillapalu külas Oja, Ojaallika ja Ojamäe I katastriüksusele detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

  Detailplaneeringu eesmärkideks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine, tänavate ja juurdepääsuteede maa-alade, liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ning -rajatiste asukohtade määramine, olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ja servituutide vajaduse määramine, kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine.

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames projekti piirkonna asulate (Sh Jõgeva, Põltsamaa, Koeru jt) keskkonnamõju eelhinnangute koostamine

 • Klient: Narva Linnavalitsus

  Narva Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneeringu eesmärkideks on tervisekompleksi ehitamine; terviseradade rajamine; maa-ala kruntideks jagamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine ning heitveekäitluse lahendamine.

 • Klient: Valgjärve Vallavalitsus

  Valgjärve valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: GEPA Maa- ja Ehituskorraldus OÜ

  Mäksa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Peipsiääre Vallavalitsus

  Peipsiääre valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  KSH objektiks on Peipsiääre valla üldplaneering, mida koostab Peipsiääre Vallavalitus koostöös OÜ GEPA Maa- ja Ehituskorraldus konsultantidega.

 • Klient: Sonda Vallavalitsus

  Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri kaevandatud kaeveväljale kavandatava Sonda auto-motoraja ja selle keskuse arendamise detailplaneeringu KSH

  Detailplaneeringu eesmärgiks on: krundi ehitusõiguse määramine; krundi hoonestusala piiritlemine; kavandatava auto-motoraja maa-ala ja liikluskorralduse määramine; kujade määramine; tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine; ettepaneku tegemine kehtiva Sonda valla üldplaneeringu osaliseks muutmiseks; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks.

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Rae valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Ecocleaner Sillamäe OÜ

  Ecocleaner Sillamäe OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Viimsi Vallavalitsus

  Viimsi valla Lubja küla klindiastangu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Märjamaa Vallavalitsus

  Märjamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: K-Projekt AS

  Haapsalu Sadama tn 30 (18301:002:0350) katastriüksusele koostatavale detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata moodustuvale krundile ehitusõigus kahe 3-korruselise mitme korteriga elamu rajamiseks. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus hinnatati detailplaneeringu rakendamisega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid. KSH ruumilise ulatuses hõlmati nii planeeritav kui ka seda ümbritsev ala, hinnates sh. erinevate mõjude ruumilist ulatust ning nende olulisust. Piiriülest keskkonnamõju ei esine.

 • Klient: Uikala Prügila AS

  Uikala prügila keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: K&M Projektbüroo OÜ

  Helme vallas Linna külas Kalda maaüksusel detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Oma Ehitaja AS

  Ekspertarvamus – vee erikasutusloa taotlus Sadama tn 30, Haapsalu

 • Klient: Arning OÜ

  Kinnistute keskkonnaseisundi ülavaatus ja võimaliku jääkreostuse väljaselgitamine

  Laki 36, 38, 40, 40a, 40b, 42 kinnistute keskkonnaseisundi ülavaatus ja võimaliku jääkreostuse väljaselgitamine

 • Klient: Baltreal Invest OÜ

  Põllu-Sandri kinnistu (44001:001:0059; Saaremaa, Lümanda, Eeriksaare küla) detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Sadala Agro OÜ

  Jõgevamaal Torma vallas Kodismaa külas Farmi I ja Farmi II kinnistule kavandatud lüpsilauda keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärgiks oli Vabaduse autosilla rajamine ning seoses uue autosilla rajamisega lähiümbruse tänavavõrgustiku kavandamine ja liikluskorralduse määramine.

 • Klient: Tartu Ülikool

  Tartu Ülikooli uue keemiahoone keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Uikala Prügila AS

  Kotinuka prügila sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Kotinuka prügila sulgemislahenduse muutmine.

  Kotinuka prügila paikneb Jõhvi vallas Kotinuka külas, Jõhvi linna vahetus läheduses. Jäätmete ladestamine prügilasse lõpetati seoses Uikala prügila avamisega 2002. aastal.

  Kotinuka prügimäe sulgemise üldplaneering koostati 1996. aastal Viatek Group Ltd poolt. Nimetatud planeeringu keskkonnamõju hindamine on läbi viidud AS Maves poolt 2002. aastal. 2003. aastal koostati AS Tallmac poolt Kotinuka prügila sulgemisprojekt, mis käsitleb prügila sulgemiseks uut lahendust aeroobse töötluse põhimõttel ning Kotinuka prügila sulgemisprojekt. Lisakõide: teine variant, mis käsitleb prügila sulgemist vana lahenduse kohaselt (vastavalt AS Maves poolt läbi viidud üldplaneeringu keskkonnamõju hindamises toodud esimesele alternatiivile). Sulgemisprojekti uut lahendust on täiendatud AS Kommunaalprojekt poolt 2005. aastal.

 • Klient: Toompuu OÜ

  Pae kinnistule ja Lukka katastriüksustele koostatava detailplaneeringu KSH

  Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine kruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsu ning liikluskorralduse põhimõtete määramine.

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Kilingi-Nõmme prügila sulgemise KMH ja sulgemiskava koostamine

  OÜ Alkranel viis läbi Kilingi-Nõmme prügila sulgemise keskkonnamõju hindamist. Koostöös OÜ-ga Inseneribüroo Urmas Nugin teostati prügila sulgemisprojekt ja sulgemiskava.

 • Klient: Põlevkivi Kaevandamise AS

  Viru kaevanduse tuhahoidla sulgemise keskkonnamõju hindamine

  OÜ Alkranel viis läbi Viru kaevanduse tuhahoidla sulgemise keskkonnamõju hindamise.

 • Klient: Amello Grupp OÜ

  OÜ Amello grupp tegevuse keskkonnaalane eksperthinnang

 • Klient: Orava Vallavalitsus

  Piusa koobaste külastuskeskuse detailplaneeringu ja külastuskeskuse keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Kivi Grupp OÜ

  OÜ Kivi Grupp Harku karjääri paekivisõelmete pesemise tehase keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise käigus hinnati OÜ Kivi Grupp Harku karjääri paekivisõelmete pesemise tehase rajamise ja käigus hoidmisega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Keeni prügila keskkonnaalane eksperthinnang

  keskkonnaalane eksperthinnang koostati Valgamaal, Sangaste vallas asuva Keeni prügila keskkonnamõjude määratlemiseks.

  Keskkonnaalase eksperthinnangu ruumiline ulatus hõlmas Keeni prügila ala keskkonnamõjusid ja prügilast lähtuvaid mõjusid prügilat ümbritsevale alale.

  Mõjude hindamisel pöörati põhitähelepanu järgmistele aspektidele:
  • Ladestatud jäätmed (Jäätmete lagunemisaste ja ohtlikkus);
  • Põhjavee ja pinnavee saastumise oht;
  • Prügila nõrgvee puhastamise vajalikkus;
  • Prügilademe katmine;
  • Prügilagaasi teke, kogumise ja eemaldamise vajalikkus;

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Matsalu, Läänesaarte ja Emajõe-Võhandu veemajandusalaste ühtekuuluvusfondi (ÜF) projektide võimaliku mõju hinnang Natura 2000 aladele (KMH eelhinnang)

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Paldiski prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine

  Valminud on Paldiski prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine, mille põhjal koostatakse Paldiski prügila sulgemiskava.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Keskkonnaalane eksperthinnang projektile Tartu linn, Kartuli tn ja Kroonuaia silla vahelise kaldakindlustuse rekonstrueerimine

  Keskkonnaalane eksperthinnang projektile Tartu linn, Kartuli tn ja Kroonuaia silla vahelise kaldakindlustuse rekonstrueerimine

 • Klient: Peipus OÜ

  Ida – Virumaa Alajõe vald Vasknarva küla OÜ Peipus keskkonnakaitse tingimuste määramine

  Sisu: OÜ Peipus vähitiikide rajamise ehitusprojektile keskkonnakaitse tingimuste määramine

 • Klient: Valga Linnavalitsus

  Valga linna Väike-Laatsi tööstuspiirkonna detailplaneeringu eskiislahenduse keskkonnatingimuste seadmine

  Sisu: planeerimiprotsessi käigus tööstusala keskkonnamõjude määratlemine ja keskkonnatingimuste seadmine.

 • Voika küla kinnistu põhjaveekaitstuse hinnang

  Eesmärk: selgitada kinnistu sobivus reoveepuhastamiseks imbväljaga põhjaveekaitsuse seisukohalt.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna keskkonnajaama (Jaama 72) keskkonnamõju hindamine

  Sisu: Tartu linna keskkonnajaama (Jaama 72) keskkonnamõju hindamine.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Pullapää prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel viis läbi keskkonnamõju hindamise, et hinnata Pullapää prügila sulgemise keskkonnamõjusid.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Põltsamaa jäätmejaama asukohavaliku keskkonnahinnang

  OÜ Alkranel teostas Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ teostatud töö “Põltsamaa jäätmejaama rajamise teostatavusuuring” koosseisus jäätmejaama asukohaalternatiivide võrdluse keskkonnakriteeriumitest lähtuvalt ja pakkus keskkonnahinnangu alusel välja sobivaima asukoha Põltsamaa jäätmejaama rajamiseks.

 • Klient: Kehtna Vallavalitsus

  Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel viis läbi keskkonnamõju hindamise, et hinnata Paluküla Hiiemäele kavandatava puhke- ja spordikeskuse keskkonnamõjusid

 • Klient: Kraver AS

  Soosaare I, Soosaare II, Soosaare III , Soosaare IV turbamaardla keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel viib läbi keskkonnamõju hindamise, et hinnata Soosaare turbamaardla laiendamisest tulenevaid keskkonnamõjusid ja pakkuda välja leevendavad meetmed negatiivsete keskkonnamõjude minimiseerimiseks.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Vastemõisa prügila keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel keskkonnakonsultant Alar Noorvee osales litsentseeritud ekspert Raivo Markovi juhitud Vasemõisa prügila keskkonnamõju hindamise ekspertgrupis.

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  MTÜ Tartu Kalevi Jahtklubi sadama rekonstrueerimise ja Saadjärve Kukulinna kaldajoone korrigeerimise keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel viib läbi keskkonnamõju hindamise Tartu valla tellimusel , et hinnata Jahtklubi rekonstrueerimise ning Kukulinna kaldaala korrastamise keskkonnamõju.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel keskkonnakonsultant osaleb Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamise ekspertgrupis.

 • Klient: Tartu Sadam AS

  Piirissaare lõunakanali ja akvatooriumi puhastamise ja Laaksaare sildumisala akvatooriumi puhastamise ja süvendamise keskkonnamõju hindamine

  OÜ Alkranel keskkonnakonsultant Alar Noorvee osales litsentseeritud ekspert Raivo Markovi juhtimisel läbiviidud “Piirissaare lõunakanali ja akvatooriumi puhastamise ja Laaksaare sildumisala akvatooriumi puhastamise ja süvendamise” keskkonnamõju hindamises