Keskkonnamõju hindamine (KMH)

Alkranel OÜ on keskkonnamõju hindamise ning selle alase nõustamisega tegelenud 2003. aastast alates.

Keskkonnamõju hindamise (KMH) eesmärgiks on selgitada, hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse ja selle kõigi reaalsete alternatiivsete tegevusvariantide eeldatavat mõju keskkonnale, analüüsida selle mõju vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks. Muuhulgas saame pakkuda:

 • Majanduslike, sotsiaalsete, sotsiaal-majanduslike ja sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamist.
 • Natura hindamist.

Alkranel OÜ litsentseeritud keskkonnamõju hindamise (KMH) spetsialistiks on Alar Noorvee (KMH0098) ja Tanel Esperk (KMH0157). Mõju hindamiste läbiviimisel ja selle alastel konsultatsioonidel järgime õigusnorme ja vastava valdkonna juhendmaterjale. Vajadusel kaasame täiendavaid spetsialiste.

Tööd (68)

 • Klient: Roadplan OÜ

  Maantee rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

  KMH vastavaks tunnistatud – Transpordiameti otsus 14.10.2022. a nr 1.1-2/22/149.

 • Klient: Kivikandur OÜ

  Kobra karjääri keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Selektor Projekt OÜ

  Maantee rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Kiirkandur AS

  Kaopalu III karjäär – KMH läbiviimine

  Aruanne heaks kiidetud 09.10.2020. a kirjaga nr 6-3/20/15113-3

 • Klient: Eesti Killustik OÜ

  Potsepa karjäär – KMH läbiviimine

  Aruanne nõuetele vastavaks tunnistatud 23.10.2020. a kirjaga nr 6-3/20/2425-25

 • Klient: Kiirkandur AS

  Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Järve Biopuhastus OÜ

  OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse KMH aruande koostamine

  Töö teostamine peatatud ja koostöö vastava töö puhul töö tellijaga lõpetatud. Täpsem info (vajadusel) – Elar Põldverelt.

 • Klient: Sokkel holding OÜ

  Nepste liivamaardla Nepste II ja Nepste III liivakarjääride kaevandamise loa taotluste keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Väo Paas OÜ

  Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande ajakohastamine

  Heaks kiidetud 03.07.2018. a Keskkonnaameti kirjaga nr 6-3/18/4404-9

 • Klient: K.U. Mell AS

  Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnaamet teatas, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 06.09.2017 kirjaga nr 6-3/17/2059-21 Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

 • Klient: Lahevesi AS

  Projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ keskkonnamõju hindamine (KMH)

  Kavandatava tegevuse eesmärk on leida Keila vallas Laulasmaa, Kloogaranna, Tuulna külades tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt parim lahendus projektiala ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni lahendamiseks, sealhulgas reoveepuhastuse nõuetekohaseks lahendamiseks. Kaalumisel on olemasoleva Türisalu reoveepuhasti (edaspidi RVP) laiendamine, Klooga RVP laiendamine või uue RVP rajamine Kloogaranna külla. Olemasoleva Türisalu RVP asukoht on kinnistu katastrinumbriga 29501:007:1714 (Reovee puhasti); Türisalu RVP maa-ala ümbritseb kinnistu katastrinumbriga 29501:007:0198 (Keila metskond 31). Olemasoleva Klooga RVP asukoht on kinnistu katastrinumbriga 29501:009:0407 (Järve tee 7, Klooga alevik). Kloogaranna külas kaaluti uue reoveepuhasti üheks võimalikuks asukohaks esialgu Liiva tee 12 kinnistut (29501:007:1512), mis on erakinnistu. Täiendavalt on võimalikeks uue puhasti asukohtadeks ka kinnistu Keila metskond 37 (29501:007:0204) Kloogaranna külas või reformimata riigimaa Liiva tee 12 kinnistust lõunas Kloogaranna külas, mis piirneb põhjast kinnistutega Liiva tee 17 (29501:007:0667), Liiva tee 15 (29501:007:3910), Liiva tee 13 (29501:007:2040).

 • Klient: IMG Energy OÜ

  IMG Energy OÜ hüdroelektrijaama KMH

  Töö teostamine peatatud ja lõpetatud. Lisainfot saab vajadusel küsida tööga seotud osapooltelt.

 • Klient: Leevi HPP OÜ

  Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimise KMH

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-3/16/1223-10 (01.06.2016. a).

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamine

  Projekti eesmärgiks on töötada välja lahendus Kukruse jäätmehoidla (aherainemäe) ala keskkonnasäästlikuks korrastamiseks, välistades aherainemäe taassüttimise ohu ning täiendava õhu, pinnase ja põhjavee saastamise. 

 • Klient: Kaitseliit

  Kaitseliidu Jõgeva Maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr JT 6-7/15/24339-14 (14.07.2015 a).

 • Klient: Abja Farmid OÜ

  OÜ Abja Farmid Kamara veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Kamara veisefarmi rekonstrueerimine ja laiendamine. 

 • Klient: Perevara AS

  Perevara AS Mammu veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Mammu veisefarmi rekonstrueerimine ja laiendamine. Peamiseks eesmärgiks on veisefarmi laiendamine, loomadele paremate pidamistingimuste tagamine ja kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt.

 • Klient: Priit Tammeorg

  Kiisa-Jüri katastriüksusel asuva veehoidla rekonstrueerimine KMH

  KMH aruanne heaks kiidetud 17.02.2015. a.

 • Klient: Muuga PM OÜ

  Muuga PM OÜ Muuga Suurfarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse seoses ettevõttele kuuluvas Muuga Suurfarmis (katastriüksuse tunnus 38101:002:0266) loomade arvu suurendamisega. Loa muutmise taotluse kohaselt soovib käitaja lõpetada seakasvatuse ja suurendada käitises ülesseatud tootmisvõimsust veiste intensiivkasvatuses 545 lüpsilehmani (piimatoodanguga kuni 5500 t/a) ning lisaks on käitises kohti 440 mullikale, 110 vasikale.

 • Klient: Erksaar OÜ

  Rummu lubjakivikarjääri mäeeraldiselt maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine

  KMH aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti kirjaga 06.05.2014. a nr HJR 6-7/14/21977-18.

 • Klient: Ühinenud Farmid AS

  Ühinenud Farmid AS Anne farmi laiendamise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Anne veisefarmi rekonstrueerimine.

 • Klient: Valdereks OÜ

  Triigi Sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Triigi sigala rekonstrueerimine.

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Kurtna paisjärvede KMH

  KMH heaks kiidetud Keskkonnaameti 28.10.2013. a kirjaga nr HJR 6-7 /13/32467-9.

 • Klient: Tusti Külaselts MTÜ

  Tusti mõisapargi paisjärve projekti keskkonnamõju hindamine

  KMH aruanne heakskiidetud – 23.09.2013. a nr PV 6-7/13/32488-12.

 • Klient: Kivilõppe Puhkekeskus MTÜ

  Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksustele paadikanali ja suplusala kavandamise KMH

  KMH vajadus raugenud. Lisainfo Elar Põldvere (52 89 197).

 • Klient: Võhandu Põllumajanduse OÜ

  Võhandu Põllumajanduse OÜ Palo loomafarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  KMH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-7/13/12033-2 (04.06.2013 a).

 • Klient: Generaator AS

  Kunda HEJ (vee erikasutus ja kalapääs) keskkonnamõju hindamine

  Töö teostamine peatatud. Lisainfot saab vajadusel küsida tööga seotud osapooltelt.

 • Klient: Rain Tobreluts

  Viira paisu keskkonnamõju hindamine

  KMH aruanne heakskiidetud (18.01.2013. a).

 • Klient: Eesti Energia kaevandused AS

  Narva karjääri kaevandamise lubade KMIN-073, KMIN-074 ja KMIN-087 muutmise keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ

  Kobratu IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Aruanne heakskiidetud.

 • Klient: aqua consult baltic OÜ

  Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr HJR 6-7/11/31874-4 (11.01.2012 a).

 • Klient: Lootvina Kodukant MTÜ

  Lootvina Pikkjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-4/11/9637-13 (19.12.2011 a).

 • Klient: Eesti Energia kaevandused AS

  Aidu III mäeeraldiselt põlevkivi kaevandamise keskkonnamõju hindamine

  Eesti Energia Kaevandused AS (äriregistri kood 10032389) esitas Keskkonnaministeeriumile maavara kaevandamise loa taotluse põlevkivi kaevandamiseks Ida‑Virumaal Eesti põlevkivimaardlas Aidu kaeveväljal Aidu III mäeeraldisel. Taotleti: mäeeraldise teenindusmaa pindala 204,57 ha; mäeeraldise pindala 236,68 ha; maavara kaevandamise keskmine aastamäär 500 tuh t; loa kehtivusaeg 12 aastat; maavara kasutusala on energeetikatööstuse kütus ja keemiatööstuse tooraine. Põlevkivi varu väljatakse allmaakaevandamise teel.

 • Klient: TREF AS

  Kukemetsa maardlas, Kukemetsa ja Kukemetsa IV kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne on heakskiidetud.

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine

  Aruanne on heakskiidetud.

 • Klient: Eesti Energia kaevandused AS

  Estonia Lõuna-Ahtme mäeeraldise keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise aruanne on heakskiidetud.

 • Klient: Paide Vallavalitsus

  Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise KMH

  Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruanne on kiidetud heaks.

 • Klient: Võru Linnavalitsus

  Võru linnas ja Võru vallas Roosisaare külas paikneva Tamula ja Vagula järvedevahelise kanali (Vahejõgi) korrastamise vee-erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  KMH algatati lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17, kuna süvendatava pinnase maht on üle 500 m³.

 • Klient: Rakvere Vesi AS

  Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärk on võimaldada Rakvere linnal ning Sõmeru valla Roodevälja, Näpi ja Sõmeru asulatel, mis kokku moodustavad Rakvere linna reoveekogumisala, saavutada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Eesmärgi saavutamiseks on ette nähtud Sõmeru valla Roodevälja, Näpi ja Sõmeru asulate liitmine Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi, mis suurendab veevõttu Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevudest. Samuti nähakse ette Rakvere vallas Tõrremäe külas paikneva Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimine (sh settekäitlus).

 • Klient: Emajõe Lodjaselts MTÜ

  MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise aluseks oli MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotlus (24.10.2008), millele Tartumaa Keskkonnateenistus algatas keskkonnamõju hindamise 29.10.2008 (kiri nr 41-6-4/48975-2). MTÜ Emajõe Lodjaselts taotles luba Tartu linnas Ujula tn 98 kinnistul (kat. tunnus 79514:002:0014) asuva jõega ühenduses oleva basseini süvendamiseks ja jõega ühendustee loomiseks. Tegevuse eesmärgiks on ajalooliste laevade ja paatide sildumisvõimaluse loomine (st sadama rajamine) planeeritava Lodjapargi juurde. Keskkonnamõju hindamine hõlmab ka ehitusloa ja/või mõne muu tegevusloa väljastamise kaalumiseks või strateegiliste arengudokumentide algatamise otsustamiseks vajalikku teavet (KeHJS mõistes).

  Detailsem teave OÜ-lt Alkranel (Elar Põldvere).

 • Klient: SW Soojus OÜ

  SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi KMH aruanne

  Valminud on SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse KMH aruanne.

 • Klient: Cleanaway AS

  Tartu Aardlapalu prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamine

  KMH algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lg 1 p 24 ja 11 lg 3. KMH aruanne on heaks kiidetud 08.04.2009.

 • Klient: Ecocleaner OÜ

  Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tavajäätmete biomehhaaniline töötlemine DOME meetodil kuni 25 000 tonni põlevjäätmete ja kuni 30 000 tonni rekultiveerimismaterjali tootmiseks.

 • Klient: MKT Holding OÜ

  MKT Holding OÜ keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse otsusega 25.04.2008 nr 32-10-1/17661-2 algatati MKT Holding OÜ keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine.

  Keskkonnamõju hindamise objektiks on MTK Holdingule kuuluv puitkiudplaadi tootmiskompleks asukohaga Ida-Viru maakonda Püssi linna Männiku tn 16. Tootmiskompleksi arendajaks on MKT Holding OÜ, kes taotleb keskkonnakompleksluba märgtehnoloogial põhineva puitkiudplaadi tootmiskompleksile. Kavandatava puitkiudplaadi tootmiskompleksi planeeritud tootmismahuks on 20 000 tonni toodangut aastas. Püssi puitkiudplaadi tehase tootmisprotsess seisneb märgtehnoloogilises protsessis.

  KMH aruanne on heaks kiidetud 29.01.2009

 • Klient: VMT Ehitus AS

  Perevara AS uue lüpsilauda rajamise keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Sanva OÜ

  OÜ Sanva ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse raudteeliiprite põletamiseks keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Karpo OÜ

  Vardja farmi maaüksusel (katastriüksuse tunnus 79703:003:1360) asuva veisefarmi kompleksi keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

  Narva-Jõesuu rannaala väljaarendamise projekti keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Võhandu Põllumajanduse OÜ

  Võhandu POÜ keskkonnakompleksloa keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Ecocleaner Sillamäe OÜ

  Ecocleaner Sillamäe OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Uikala Prügila AS

  Uikala prügila keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Baltreal Invest OÜ

  Põllu-Sandri kinnistu (44001:001:0059; Saaremaa, Lümanda, Eeriksaare küla) detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Sadala Agro OÜ

  Jõgevamaal Torma vallas Kodismaa külas Farmi I ja Farmi II kinnistule kavandatud lüpsilauda keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärgiks oli Vabaduse autosilla rajamine ning seoses uue autosilla rajamisega lähiümbruse tänavavõrgustiku kavandamine ja liikluskorralduse määramine.

 • Klient: Tartu Ülikool

  Tartu Ülikooli uue keemiahoone keskkonnamõju hindamine

 • Klient: Uikala Prügila AS

  Kotinuka prügila sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Kotinuka prügila sulgemislahenduse muutmine.

  Kotinuka prügila paikneb Jõhvi vallas Kotinuka külas, Jõhvi linna vahetus läheduses. Jäätmete ladestamine prügilasse lõpetati seoses Uikala prügila avamisega 2002. aastal.

  Kotinuka prügimäe sulgemise üldplaneering koostati 1996. aastal Viatek Group Ltd poolt. Nimetatud planeeringu keskkonnamõju hindamine on läbi viidud AS Maves poolt 2002. aastal. 2003. aastal koostati AS Tallmac poolt Kotinuka prügila sulgemisprojekt, mis käsitleb prügila sulgemiseks uut lahendust aeroobse töötluse põhimõttel ning Kotinuka prügila sulgemisprojekt. Lisakõide: teine variant, mis käsitleb prügila sulgemist vana lahenduse kohaselt (vastavalt AS Maves poolt läbi viidud üldplaneeringu keskkonnamõju hindamises toodud esimesele alternatiivile). Sulgemisprojekti uut lahendust on täiendatud AS Kommunaalprojekt poolt 2005. aastal.

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Kilingi-Nõmme prügila sulgemise KMH ja sulgemiskava koostamine

  OÜ Alkranel viis läbi Kilingi-Nõmme prügila sulgemise keskkonnamõju hindamist. Koostöös OÜ-ga Inseneribüroo Urmas Nugin teostati prügila sulgemisprojekt ja sulgemiskava.

 • Klient: Põlevkivi Kaevandamise AS

  Viru kaevanduse tuhahoidla sulgemise keskkonnamõju hindamine

  OÜ Alkranel viis läbi Viru kaevanduse tuhahoidla sulgemise keskkonnamõju hindamise.

 • Klient: Kivi Grupp OÜ

  OÜ Kivi Grupp Harku karjääri paekivisõelmete pesemise tehase keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise käigus hinnati OÜ Kivi Grupp Harku karjääri paekivisõelmete pesemise tehase rajamise ja käigus hoidmisega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Paldiski prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine

  Valminud on Paldiski prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine, mille põhjal koostatakse Paldiski prügila sulgemiskava.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna keskkonnajaama (Jaama 72) keskkonnamõju hindamine

  Sisu: Tartu linna keskkonnajaama (Jaama 72) keskkonnamõju hindamine.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Pullapää prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel viis läbi keskkonnamõju hindamise, et hinnata Pullapää prügila sulgemise keskkonnamõjusid.

 • Klient: Kehtna Vallavalitsus

  Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel viis läbi keskkonnamõju hindamise, et hinnata Paluküla Hiiemäele kavandatava puhke- ja spordikeskuse keskkonnamõjusid

 • Klient: Kraver AS

  Soosaare I, Soosaare II, Soosaare III , Soosaare IV turbamaardla keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel viib läbi keskkonnamõju hindamise, et hinnata Soosaare turbamaardla laiendamisest tulenevaid keskkonnamõjusid ja pakkuda välja leevendavad meetmed negatiivsete keskkonnamõjude minimiseerimiseks.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Vastemõisa prügila keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel keskkonnakonsultant Alar Noorvee osales litsentseeritud ekspert Raivo Markovi juhitud Vasemõisa prügila keskkonnamõju hindamise ekspertgrupis.

 • Klient: Tartu Vallavalitsus

  MTÜ Tartu Kalevi Jahtklubi sadama rekonstrueerimise ja Saadjärve Kukulinna kaldajoone korrigeerimise keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel viib läbi keskkonnamõju hindamise Tartu valla tellimusel , et hinnata Jahtklubi rekonstrueerimise ning Kukulinna kaldaala korrastamise keskkonnamõju.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamine

  Sisu: OÜ Alkranel keskkonnakonsultant osaleb Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamise ekspertgrupis.

 • Klient: Tartu Sadam AS

  Piirissaare lõunakanali ja akvatooriumi puhastamise ja Laaksaare sildumisala akvatooriumi puhastamise ja süvendamise keskkonnamõju hindamine

  OÜ Alkranel keskkonnakonsultant Alar Noorvee osales litsentseeritud ekspert Raivo Markovi juhtimisel läbiviidud “Piirissaare lõunakanali ja akvatooriumi puhastamise ja Laaksaare sildumisala akvatooriumi puhastamise ja süvendamise” keskkonnamõju hindamises