Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Alkranel OÜ on keskkonnamõju strateegilise hindamise ning selle alase nõustamisega tegelenud 2005. aastast alates.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on keskkonnakaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel. KSH läbiviimisel mõistetakse keskkonda laiemalt kui ainult looduskeskkond, st. mõju hinnatakse loodus-, sotsiaal-, majandus- ja kultuurilise keskkonnaaspektide seisukohast. Muuhulgas saame pakkuda:

 • Majanduslike, sotsiaalsete, sotsiaal-majanduslike ja sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamist.
 • Natura hindamist.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) töörühma juhtidena tegutsevad Alkranel OÜ-s Alar Noorvee ja Tanel Esperk. Vajadusel kaasatakse KSH läbiviimise protsessi ka lisaeksperte, kes aitavad hinnata spetsiifilisi valdkondi (nt. dendroloogilised hinnangud jms).

KSH läbiviimisel ja selle alastel konsultatsioonidel järgime õigusnorme ja vastava valdkonna juhendmaterjale.

Tööd (86)

 • Klient: Fausto Capital OÜ

  Kõrghoone KSH

 • Klient: World7 OÜ

  Allika keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Verevi rannaala detailplaneeringu ja strateegilise mõju hindamise teostamine

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Töö edastatud DP kehtestamismenetlusse.

 • Klient: Forest Haldus OÜ

  Lõhmuse järvistu ja golfiraja DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Tööd peatunud. Lisainfo Elar Põldvere (52 89 197).

 • Klient: Keskkonnaministeerium

  Kiirgusohutuse riikliku arengukava aastateks 2018-2027, Radooni riikliku tegevuskava ja Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku tegevuskava“ keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Kogu Eestit katnud töö.

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Detailplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

 • Klient: Põlva Vallavalitsus

  Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 ja Soesaare külas Pärnaveere katastriüksuse, Tedre katastriüksuse osa ja lähialade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Nikamol OÜ

  Maardu linnas asuva Rööpa IA (44603:002:0126) kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  KSH heaks kiidetud 14.09.18. a kirjaga nr 6-5/18/2685-8

 • Klient: Tähtvere Vallavalitsus

  Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu KSH

  KSH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga – 01.08.2017. a nr 6-5/17/2998-5.

 • Klient: Generaator AS

  Infopäev 20.07.17, Saesaare paisjärv – kokkuvõte.

  Infopäev 20.07.17, Saesaare paisjärv – kokkuvõte – täname, osales 28 inimest. Ettekanded:

  1. Saesaare hüdroelektrijaamast ja selle paisust. Jan Niilo.
  2. Edasise päevakava tutvustus, paikkonna huvigruppide kaardistamisest, teadaolevate variantide tutvustus ning kruvipääsust (sh video) ning sissejuhatus järgnevale ettekandele. Elar Põldvere.
  3. Saesaare paisu vee-erikasutuse ökoloogilis-majanduslik analüüs. Aija Kosk.

  Küsimused-vastused: protokoll ja lindistus.

  Infopäeva eelne info, sh kutse infopäevale 20.07.17: Saesaare paisjärv – kuidas planeerida selle sobivat tulevikku?

  Kutsume Teid infopäevale (20.07.2017. a), kus tulevad jutuks Saesaare paisjärve võimalikud tulevikuperspektiivid. NB! Käesolev infopäev on mõeldud eelkõige paikkonna kogukondade esindajatele. Infopäeva saali mahub ca 50 inimest, seega erinevate ja laiemate huvigruppidel, kes soovivad kuulama tulla, palume osalemiseks määrata ühe esindaja. Lisaks – tulevikus tuleb teadaolevalt veel infopäevi ja/või avalikustamisi, laiemale üldsusele.

  Alates 2012. a on vaagitud vastava detailplaneeringu (DP) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsessi raames võimalusi varustada Saesaare pais kalapääsuga ning ökoloogilise vooluhulga tagamise lahendiga. Vastav protsess oli vahepeal peatatud, tulenevalt paisu likvideerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) ja selle juurde kuulunud uuringute tõttu. Nüüd on DP ja selle KSH protsess taas avatud.

  Käesoleval ajal on teada neli võimalikku arenguteed, seonduvalt Saesaare paisu ja paisjärvega. Paisu ja järve pikemaajalist säilimist võiksid aidata tagada kas innovaatiline kruvikalapääs või looduslähedane kalapääs. Ca 3 kuni 6 a jooksul võib kõne alla tulla ka lahendus, kus paisust allavoolu on tagatud vaid ökoloogiline veehulk, ilma täiendava kalapääsuta. Viimaseks kaalutavaks võimaluseks on ka paisutuse likvideerimine, tuginedes 2016. a lõppenud KMH protsessile.

  Kavandataval infopäeval pakutaksegi ülevaadet eelpool kirjeldatud lahendustest ning tutvustatakse ka eraldi läbiviidava ökoloogilis-majanduslik analüüsi olemust ja uuringus osalemisvõimalusi. Infopäevale on seega oodatud kõik kohalikud inimesed ja huvigrupid, kelledel on soov paisjärvega seonduva osas kaasa rääkida ning panustada ka ökoloogilis-majanduslik analüüsi valmimisse, leidmaks seeläbi parimaid võimlikke arengusuundi edasiseks.

  Infopäeval osalejatelt oodatakse ka infot võimalike täiendavate küsimuste/märkuste või huvitatud isikute osas (nt kellel võib olla küsimusi kaevuvee tagatavuse teemal), keda siis nt järgnevatest sarnastest avalikustamistest teavitada ja/või kellega protsessi käigus vajadusel täiendavaid kontakte luua.

  Infopäeva toimumisaeg: 20.07.2017. a kell 17.00 (kestvus kuni 4 tundi).

  Infopäeva toimumiskoht: Taevaskoja Salamaa – http://salamaa.eu/ – Taevaskoja tee 32, Taevaskoja küla, Põlva vald, Põlva maakond.

  Infopäeva korraldab: Generaator AS, koos koostööpartneritega. Infopäeva kohase lisateabe saamiseks palume pöörduda Alkranel OÜ (www.alkranel.ee) poole. Teid abistab Elar Põldvere (52 89 197, elar@alkranel.ee). Alkranel OÜ postiaadress – Riia 15b, 51010, Tartu.

  Infopäeva kohast lisa- ja taustinfot: saab lugeda hiljemalt alates 03.07.2017. a internetist Alkranel OÜ (www.alkranel.ee) koduleheküljelt Uudiste alamrubriigist. Taustinfo:

  Kes ei saa infopäeval osaleda, kuid soovivad kaasatud siiski olla, palume sellest teatada (hiljemalt 19.07.2017. a) – Elar Põldvere (52 89 197, elar@alkranel.ee). Alkranel OÜ postiaadress – Riia 15b, 51010, Tartu.

 • Klient: Alajõe Vallavalitsus

  Paadisadama kinnistu detailplaneeringu KSH

  KSH aruanne heakskiidetud (25.05.2017. a).

 • Klient: Lapavira OÜ

  Rutikvere kalakasvatuse detailplaneeringu KSH

  KSH aruanne heaks kiidetud 06.04.2017. a.

 • Klient: Viljandi Linnavalitsus

  Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

  Lõpetatud osapoolte kokkuleppel. Täpsem info – Alar Noorvee (vt Kontaktide rubriik).

 • Klient: FAMA Invest OÜ

  A. Puškini tn 23a detailplaneeringu KSH

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-5/16/142-3 (03.06.2016. a).

 • Klient: Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine

  Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks.

 • Klient: Elva Linnavalitsus

  Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Tera Parkett OÜ

  Süsineeme detailplaneeringu KSH

  Tööd peatunud. Lisainfo Elar Põldvere (52 89 197).

 • Klient: Põlva Vallavalitsus

  Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-5/15/2524-5 (19.10.2015. a).

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Pihkva tn 48a ja 48b detailplaneeringu KSH

  KSH aruanne heakskiidetud 25.09.2015.a Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni kirjaga nr JT 6-8/15/18377-8.

 • Klient: Põltsamaa Vallavalitsus

  Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: VMT Ehitus AS

  Veiselauda planeeringu KSH

  Heaks kiidetud 05.06.2015. a Keskkonnaameti kirjaga nr PV 6-8/15/11217-2.

 • Klient: Tabivere Vallavalitsus

  Tabivere valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Valminud on Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

  Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu tööversiooni ja KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 25. juuni kuni 22. august 2013 Tallinna linna kodulehel, OÜ Alkranel kodulehel (KSH aruanne, KSH lisad ja üldplaneeringu tööversioon) ning Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine tn 2).

  Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta saab esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 21. augustini 2013.

  KSH aruannet ja üldplaneeringu tööversiooni tutvustav avalik arutelu toimub 22. augustil 2013 kell 16 Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine tn 2).

  Üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine sidustatuna linna üldiste arengusuundadega. Üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega nr 1286-k. Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Kadri Vaher, tel 6404509, e-post Kadri.Vaher@tallinnlv.ee). Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

  Üldplaneeringu KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1273-k. Üldplaneeringu KSH korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (kontaktisik Ülle Luiks, tel 6404767, e-post Ylle.Luiks@tallinnlv.ee). KSH aruande koostaja on OÜ Alkranel (kontaktisik Alar Noorvee, tel 7366676, e-post alar@alkranel.ee).

  Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

 • Klient: Hiiu Maavalitsus

  Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Planeeringu eesmärgiks on määrata avaliku planeerimisprotsessi käigus Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused.

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/14/20811-2 (09.10.2014. a).

 • Klient: Comex Invest OÜ

  Tammissaare (91804:001:0370) ja Tamulaääre (91804:001:0244) maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  DP üldeesmärk: Tammisaare ja Tamulaääre kinnistutele väikeelamute rajamise võimaluse selgitamine. Ette ei ole näha riigipiiriülest mõju.

 • Klient: Peipsi Kalamees AS

  Kolkja puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  KSH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga – 09.04.2014. a nr JT 6-8/13/29166-6.

 • Klient: Tarvastu Vallavalitsus

  Tarvastu puhkeala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Protsess on peatatud. Täpsem info Elar Põldverelt.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale trammidepoo, jäätmejaama ning tervikliku ärikvartali rajamine.

 • Klient: Generaator AS

  Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ teatavad, et valminud on Põlva maakonnas, Põlva vallas, Taevaskoja külas Saesaare Elektrijaama kinnistu (kü: 61901:001:1342) ja Põlva maakonnas, Vastse-Kuuste vallas, Kiidjärve külas asuva Saesaare Elektrijaama kinnistu (kü: 87202:002:1072) detailplaneeringu (DP) eskiisi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu.

  DP koostamise aluseks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. märtsi 2012.a otsus nr. 7 ning Põlva Vallavalitsuse 24. juuli 2012.a korraldus nr 182-k. KSH algatati Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 2. aprilli 2012.a korraldusega nr 46.

  DP eesmärgiks on Saesaare paisul, vahetult peale liigveelasu voolurahustit sanitaarvooluhulga tagamiseks vajalike ehitiste rajamise võimaluste selgitamine, ehitusõiguse, hoonestustingimuste, tehnovõrkude asukoha ja servituutide vajaduse määramine ning kalapääsu rajamise võimaluste tulenevalt kehtivatest vee erikasutuslubadest ja Veeseaduse §401 lõikest 13. Tegevusega võib kaasneda mõju peamiselt Ahja jõele ja ürgoru maastikukaitsealale ning Natura 2000 loodusalale. Riigipiiriülese mõju esinemist ette näha ei ole.
  DP-st huvitatud isikuks on AS Generaator (J. Niilo, 525 02982, jan.niilo@mail.ee), DP koostajaks Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ (T. Veensalu, 569 26036, terko@ibun.ee). DP tellijaks on Vastse-Kuuste Vallavalitsus ja Põlva Vallavalitsus, KSH tellijaks on Vastse-Kuuste Vallavalitsus. DP kehtestajaks Põlva Vallavolikogu ning Vastse-Kuuste Vallavolikogu.

  KSH teostab OÜ Alkranel (E. Põldvere, 52 89 197, elar@alkranel.ee) ning järelevalvet korraldab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon.

  KSH aruande eelnõu ja DP eskiisiga on võimalik tutvuda:
  Põlva Vallavalitsuse ruumides (Põlva Vallavalitsus, Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, 63211 Põlvamaa; tööaegadel) ajavahemikul 1. september – 15. september 2013 a.

  Vastse-Kuuste Vallavalitsuse ruumides (Vastse-Kuuste Vallavalitsus, Vastse-Kuuste, 63601, Põlva maakond) ajavahemikul 1. september – 15. september 2013 a.

  Dokumente saab elektrooniliselt alla laadida Internetist www.alkranel.ee. Fail – www.alkranel.ee/andmed/saesaare/aruanne_24_08_13.zip

  KSH aruande eelnõu ja DP eskiisi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ-le (Tähe 106, 51013 Tartu; terko@ibun.ee) kuni 16. septembrini 2013 a.

  KSH programmi eelnõu avalik arutelu ja DP eskiisi tutvustamine toimub 16. september 2013. a kell 16.00 Taevaskoja külakeskuses (Taevaskoja küla, 63229, Põlvamaa, raamatukogu II korrus).

 • Klient: RevalGate Holding OÜ

  Hipodroom ja ratsaspordikeskus KSH

  KSH menetlus on lõppenud, kuna kohalik omavalitsus lõpetas planeeringu menetluse 2022. a.

 • Klient: Marko Milius

  Ranna pst 36 keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Aruanne heaks kiidetud.

 • Klient: Narva Vesi AS

  Vaivara vallas Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/12/20745-15 (14.11.2012 a).

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Antsla valla üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-8/12/15731-2 (02.07.2012 a).

 • Klient: Tähtvere Vallavalitsus

  Kardla küla Liisu, Sirli, Andre, Näki tee, Allikavärava ning Simmu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Lõpetatud osapoolte kokkuleppel. Täpsem info – Elar Põldvere (vt Kontaktide rubriik).

 • Klient: K&H AS

  Järva, Jõgeva ja Tartu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu „E263 trassi asukoha täpsustamine“ keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-8/11/30426-8 (23.02.2012 a).

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Kallaste laevaremondidoki detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Aruanne heaks kiidetud.

 • Klient: Ust-Narva Investeeringud OÜ

  Narva-Jõesuu linnas paikneva Lydia Koidula 19c kinnistu (51301:011:0006) ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/11/13561-15 (20.05.2011 a).

 • Klient: Illuka Vallavalitsus

  Konsultatsioon – Illuka valla üldplaneering

 • Klient: Vaivara Kalmistud SA

  Riigiküla kalmistu jäätmekava KSH aruande eelnõu

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/11/25255-6 (24.11.2010 a).

 • Klient: GPP OÜ

  Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  KSH aruanne on heakskiidetud.

 • Klient: Mustajõe Kolm SÜ

  Suvilaühistu Mustajõe Kolm maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Latvera OÜ

  Lageda kinnistu (51301:013:0023) ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Narva-Jõesuu linna territooriumile jäävate Lageda (51301:013:0023), Lalli (51301:013:0027), Lepa (51301:013:0026), Laane (51301:013:0028), Liini (51301:013:0025) ning nendega piirnevatele, riigi omandis olevatele katastrisse kandmata maadele (riigi reservmaa piiriettepanekud nr AT 0603010018 ja AT 0307299067) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Illuka Vallavalitsus

  Illuka valla üldplaneeringu KSH

  Illuka Vallavalitsus teatab, et on valminud Illuka valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Eesti Kompost OÜ

  Lääne-Virumaa Sõmeru valla Papiaru lauda (77004:001:0027) maaüksuse osa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Cleancity Co OÜ

  OÜ Cleancity Co kavandatava õlijäätmete ümbertöötlemistehase strateegilise keskkonnamõju hindamine

  Detailplaneering algatati Kohtla-Järve Linnavolikogu 28.06.06. a otsusega nr 84 ja KSH Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.10.06. a otsusega nr 114.

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Kasepõllu maaüksuste (katastri numbrid 43201:002:0037 ja 43201:002:0038) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Luunja vallas Sirgu külas paiknevate Kasepõllu maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 • Klient: Paikuse Vallavalitsus

  Reiu külalissadama keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) eesmärgiks oli detailplaneeringuga sadama ehitamisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine.

 • Klient: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

  Vana-Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne

  KSH-d saab küsida OÜ-lt Alkranel.

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudus

  Õppe- ja rekreatsioonikeskus „Meele vald“ väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Valminud on Harjumaal Jõelähtme vallas Jõelähtme külas asuva õppe- ja rekreatsioonikeskuse „Meele vald“ väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

  Jõelähtme Vallavolikogu on algatanud (30.06.09.a otsus nr 520) „Jõelähtme kirikumõisa hoonete ja maade baasil „Õppe- ja rekreatsioonikeskuse Meele Vald“ rajamise ettevalmistamine” väljaarendamise kava ja selle KSH. Arengukava eesmärgiks on rajatava keskuse energiamajanduse, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kontseptuaalsete lähtekohtade koostamine, rekreatsioonikeskuse väljaarendamine. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

 • Klient: Rakvere linn

  Rakvere üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Rakvere üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamine koostöös OÜ-ga GeoBaltica

 • Klient: Lunaata OÜ

  Unimudila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneering algatati Luunja Vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr 13-5 ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Luunja Vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr 13-6. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala reserveerimine puhkemaja ja selleks vajaliku infrastruktuuri (teed, parkla, puurkaev, reoveepuhasti, mänguplatsid) rajamiseks. Olulise piiriülese keskkonnamõju esinemist ette näha ei ole. Samuti pole ette näha olulise mõju esinemist Natura 2000 võrgustikule ja inimeste heaolule ning tervisele.

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Valminud on Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Oldekop OÜ

  Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

  Detailplaneering ja selle KSH algatati Kuusalu Vallavalitsuse 23.03.2006.a korraldusega nr 268. Detailplaneeringu eesmärkideks on: hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine Mäeveeru ja Mõisaääre kinnistutele lamba- või hobusekasvatustalu rajamiseks; juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine; heakorrastuse ja haljastuse lahendamine; kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

 • Klient: Swecon AS

  Sillaotsa 3 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju streteegiline hindamine

  Valminud on Saue vallas Jõgisoo külas asuvale Sillaotsa 3 maaüksusele (72703:002:0189) koostatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

  Narva linnas asuva Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine

  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine olemasoleva väikepaatide sadama ümberkorraldamiseks. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

 • Klient: Vasalemma Vallavalitsus

  Vasalemma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Virduka Golf OÜ

  Vidruka Golfiväljaku maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneering ja selle KSH algatati Taebla Vallavolikogu 16.11.2006. a otsusega nr 68. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on maa-ala reserveerimine väikeelamute ning golfiväljaku rajamiseks. Olulise piiriülese keskkonnamõju esinemist ette näha ei ole.

 • Klient: Baltichouse Kinnisvara OÜ

  Tartumaal Nõo vallas Järiste külas asuvate Terkari (52801:001:0094) ja Lalli (52801:001:0023) kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 • Klient: Peipsiveere Arengu Sihtasutus

  Võnnu valla üldplaneerigu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Konguta Vallavalitsus

  Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne

  Valminud on Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Puhja Vallavalitsus

  Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Üldplaneeringu koostamise aluseks on Puhja Vallavolikogu 25. november 2003. a otsus nr 36. Üldplaneering hõlmab Puhja valla haldusterritooriumit. Üldplaneeringu koostamise põhi-eesmärgiks on Puhja valla ruumilise planeerimiskontseptsiooni loomine ja sellest lähtuva planeerimislahenduse väljatöötamine ning piirkonna arenguks vajalike maa-alade ja nende kasutusfunktsioonide määramine. Täpsemad eesmärgid tulenevad Planeerimisseaduse (jõustunud 1.01.2003) paragrahvist 8.

 • Klient: Viimsi Vallavalitsus

  Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Eravere Grupp OÜ

  Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla territooriumile jäävate Tikmani maaüksuste (51301:013:0018 ja 85101:002:0099) ja reformimata riigimaa detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

 • Klient: Tallinna Tehnikaülikool

  Harjumaa, Anija valla, Pillapalu küla, TTÜ Aegviidu Spordibaasi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  TTÜ Aegviidu Spordibaasi maaüksuse lõunaosale detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus koolitus- ja spordikompleksi rajamiseks ning lahendada selleks vajaliku heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

 • Klient: Are Vallavalitsus

  Are valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  OÜ Alkranel teatab, et on valminud Are valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 • Klient: Valjala Vallavalitsus

  Valjala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: VMT Ehitus AS

  Rauni POÜ kavandatud lüpsilauda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Eesti Era OÜ

  Ida-Virumaa, Lüganuse, Aa küla, Kruusa ja Kruusiaugu kinnistute detailplaneeringu KSH

  Detailplaneeringu eesmärkideks on: maakasutuse sihtotstarbe muutmine; planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine (kuni 32 elamukrunti); kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine; tänavate maa-alade, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja –rajatiste määramine; olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ja servituutide vajaduse määramine. Piiriülest keskkonnamõju ega mõju Natura 2000 võrgustiku aladele (ca 840 m kirdes) ei kaasne.

 • Klient: Innopolis Insenerid OÜ

  Anija vallas, Pillapalu külas Oja, Ojaallika ja Ojamäe I katastriüksusele detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

  Detailplaneeringu eesmärkideks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine, tänavate ja juurdepääsuteede maa-alade, liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ning -rajatiste asukohtade määramine, olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ja servituutide vajaduse määramine, kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine.

 • Klient: Narva Linnavalitsus

  Narva Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneeringu eesmärkideks on tervisekompleksi ehitamine; terviseradade rajamine; maa-ala kruntideks jagamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine ning heitveekäitluse lahendamine.

 • Klient: Valgjärve Vallavalitsus

  Valgjärve valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: GEPA Maa- ja Ehituskorraldus OÜ

  Mäksa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Peipsiääre Vallavalitsus

  Peipsiääre valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  KSH objektiks on Peipsiääre valla üldplaneering, mida koostab Peipsiääre Vallavalitus koostöös OÜ GEPA Maa- ja Ehituskorraldus konsultantidega.

 • Klient: Sonda Vallavalitsus

  Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri kaevandatud kaeveväljale kavandatava Sonda auto-motoraja ja selle keskuse arendamise detailplaneeringu KSH

  Detailplaneeringu eesmärgiks on: krundi ehitusõiguse määramine; krundi hoonestusala piiritlemine; kavandatava auto-motoraja maa-ala ja liikluskorralduse määramine; kujade määramine; tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine; ettepaneku tegemine kehtiva Sonda valla üldplaneeringu osaliseks muutmiseks; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks.

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Rae valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Viimsi Vallavalitsus

  Viimsi valla Lubja küla klindiastangu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Märjamaa Vallavalitsus

  Märjamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: K-Projekt AS

  Haapsalu Sadama tn 30 (18301:002:0350) katastriüksusele koostatavale detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata moodustuvale krundile ehitusõigus kahe 3-korruselise mitme korteriga elamu rajamiseks. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus hinnatati detailplaneeringu rakendamisega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid. KSH ruumilise ulatuses hõlmati nii planeeritav kui ka seda ümbritsev ala, hinnates sh. erinevate mõjude ruumilist ulatust ning nende olulisust. Piiriülest keskkonnamõju ei esine.

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: K&M Projektbüroo OÜ

  Helme vallas Linna külas Kalda maaüksusel detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Toompuu OÜ

  Pae kinnistule ja Lukka katastriüksustele koostatava detailplaneeringu KSH

  Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine kruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsu ning liikluskorralduse põhimõtete määramine.

 • Klient: Orava Vallavalitsus

  Piusa koobaste külastuskeskuse detailplaneeringu ja külastuskeskuse keskkonnamõju strateegiline hindamine