Õhukvaliteedi arvutuslik hindamine ja lõhnaainete hajumise modelleerimine

Kasutame õhukvaliteedi ja lõhnaainete hajumisarvutuste teostamiseks (modelleerimiseks) Gaussi saastelehviku kontseptsioonil baseeruva mudeliga AEROPOL, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis.

Mudeliga Aeropol koostame õhukvaliteedi hajumisarvutuste koostamiseks keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord“ kohased hajumiskaardid. Lõhnaainete hajumise modelleerimisel lähtume keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed“ ja seal viidatud standardist EVS 886-1 „Lõhnaainete hajumine atmosfääris. Osa 1: Põhialused”.

Tööd (3)

  • Klient: Tarmeko KV OÜ

    Tarmeko tootmise ümberkorralduse analüüs, õhk ja müra

  • Klient: Heat Consult OÜ

    Kunda biometaanijaama arvutusliku saastatuse taseme ja lõhna hindamine (modelleerimine)

  • Klient: Luunja Vallavalitsus

    Tarmeko OÜ tootmisterritooriumi lõhnaainete hajumise modelleerimine