Projekteerimine

Alkranel OÜ spetsialistid omavad projekteerimise alast kogemust alates 2003. a ning ettevõttel on ka erialase tegevuse vastutuskindlustus, et pakkuda suuremat kindlust ja garantiid oma klientidele.

Majandustegevuse registris (MTR) omab Alkranel OÜ järgmisi registreeringuid:

 • EEP000870 – Projekteerimine
  • hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine;
  • hüdrotehniliste ehitiste (tammid, paisud ja muud siseveekogude ehitised vms) projekteerimine;
  • ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) projekteerimine).
 • EEO001021 – Omanikujärelvalve
  • veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine.

Alkranel OÜ omab ka maaparandussüsteemide projekteerimise registreeringut (MP0291-00).

Vajadusel saame aidata Teid ka projektijuhtimisel, projekteerimistingimuste taotlemisel, geodeetiliste mõõdistuste ja ehitusgeoloogiliste uuringute teostamisel. Samuti taotleme projekteerimise jaoks vajalikud load ja kooskõlastused ning saame Teid abistada ka ehituslubade taotlemisel.

Projekteerimistöödel teeme ka koostööd erinevate partnerettevõtetega ja organisatsioonidega (n. Tartu Ülikool), mis tagab vajadusel täiendava oskusteabe kasutamise võimaluse. Lisaks saame pakkuda projekteerimise tarbeks tehtavaid uuringuid, analüüse, eksperthinnanguid, ekspertiise, rahastustaotluste koostamist, keskkonnamõju hindamise, eelhinnangute jms läbiviimist (vt. ka meie teisi teenuseid).

Pakume järgnevat

Väljavõtteid tegevustest (108)

 • 2022. a kokkuvõte

  2022. a nõustas Alkranel OÜ meeskond üle 100 erineva projekti.

 • Klient: Kohila Vineer OÜ

  OÜ Kohila Vineer nõustamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Ülenurme valla, Räni küla, Lehe ja Okka tänavate arenduspiirkondade ja Jaani tee vahelise vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd

 • Klient: Klaasplast OÜ

  Kaiesauna kinnistu reovee omapuhasti ja sellega seotud väliskanalisatsiooni projekteerimistööd

 • Klient: MSM OÜ

  Muuga sadama kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise I ja II etapi projekteerimistööd

 • Klient: Enefit Kaevandused AS

  Talu veevarustussüsteemi rajamise projekteerimine ja kooskõlastamine

 • Klient: MSM OÜ

  Paldiski lõunasadama veetorustiku rekonstrueerimise projekteerimistööd

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Leevi küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koostamine

 • Klient: Põltsamaa Vallavara OÜ

  Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimise uuringud ning projekteerimine tehnoloogilise projekti (SA KIK Keskkonnaprogrammi tingimuste) mahus

 • OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinesid

  6. veebruaril 2017 kanti Äriregistrisse OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinemine ning OÜ AquaProject on registrist kustutatud. Kõik OÜ AquaProject (registrikood 11408744) vara, lepingulised kohustused ja õigused on peale ühinemist üle antud OÜ-le Alkranel (registrikood 10607878). OÜ Alkranel klientidele seoses ühinemisega muutusi ei kaasne.

 • Klient: Paide Vallavalitsus

  Viraksaare reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamine. Tehnoloogiline eelprojekt

 • Klient: Sõmeru Vallavalitsus

  Nastiku ja Vesiliku tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt

 • Klient: Abja Elamu OÜ

  Abja-Paluoja linna vee- ja kanalisatsioonitorustikud. III etapp. Tööprojekt

 • Tuule tn 16, Tuule tn 18 ning Veski tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt

 • Tartu Kesakanni tn 42 kinnistu vee- ja kanalisatsiooni välitorustikud. Tööprojekt

 • Klient: Valga Vesi AS

  Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Pootsi küla ühiskanalisatsiooni (torustik, reoveepuhasti) rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Tõhela küla ÜVK torustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Valga Vesi AS

  Taheva valla Hargla kooli reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Nõo valla Vissi küla endise suvilapiirkonna ÜVK süsteemide rajamise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Lagedi biotiikide likvideerimisprojekti koostamine

 • Klient: Are Vesi OÜ

  Are valla Niidu küla ühisveevärgi joogivee tagamise tehnoloogilise projekti koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Haaslava valla Aardla küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ja SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Pandivere Vesi OÜ

  Väike-Maarja reoveepuhasti järelpuhasti korrastamise kava koostamine

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Nõlva kraavi avaveeline tehismärgalasüsteem (puhastuslodud). Ehitusprojekt.

  Projekti eesmärk on Nõlva kraavile Uhti külas, Ülenurme vallas, Tartumaal (Maaparandussüsteemi kood: 2104440030010, ehitise kood: 002) ehitusprojekti koostamine avaveelise tehismärgalasüsteemi (puhastuslodude) rajamiseks.

  Avaveelise tehismärgalasüsteemi (puhastuslodude) eesmärk on vähendada põllumajandusliku hajureostuse mõjusid ja vähendada kraavi vees orgaanilist reostust, heljuvainete reostust ja taimetoitainete sisaldust enne kraavi suubumist Porijõkke, aidates sellega kaasa Porijõe eutrofeerumise vähendamisele.

 • Klient: Keskkond & Partnerid OÜ

  Sõmeru valla Ubja küla ÜVK torustike projekteerimistööd tööprojekti mahus

 • Klient: Tartu Lumepark OÜ

  Tartus Narva mnt 171 kinnistule planeeritava lumepargi reoveekanalisatsiooni ja veevarustuse kinnistusiseste välitorustike projekteerimine

 • Klient: Abja Elamu OÜ

  Abja-Paluoja vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise II etapi põhiprojekti koostamine

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Kasevälja kraavile Läänemaal (veekogu kood: 1118700) kraavi looduslikkuse taastamise põhiprojekti koostamine

 • Klient: Puurmani Vallavalitsus

  Eelprojekti koostamise korraldamine – Puurmani paisjärve kalapääs

 • Klient: Maaelu Edendamise SA

  Viraito Kuningamäe farmi sademeveepuhasti (tehismärgalasüsteem). Põhiprojekt

 • Tartu, Puiestee 95E eramu reoveekanalisatsiooni välitorustike projekteerimine

 • Tartumaal Ülenurmel Silmapiiri põik 2 kinnistu reoveekanalisatsiooni ning veevarustuse kinnistusiseste välitorustike projekteerimine

 • Klient: Hoolekandeteenused AS

  Põltsamaa vallas, Võisiku külas, Võisiku biopuhasti kinnistul asuva reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

 • Klient: Kuusalu Vallavalitsus

  Kuusalu vallas, Viinistu külas, Ranna kinnistul asuva reveepuhasti ja sellega ühendatud ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueermimise eelprojekti koostamine

 • Klient: Mateci Valduse OÜ

  Ringtee 6, Tartu kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ümberpaigutamise projekteerimine põhiprojekti staadiumis

 • Klient: Tartu Ülikool

  Rõka FAHM laborihoone reoveepuhasti (pinnasfiltersüsteem). Põhiprojekt

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Türisalu reoveepuhasti tehnoloogiaprojekti jooniste ja seletuskirja koostamine

 • Klient: Pareva Grupp OÜ

  Tartu linnas Soinaste 8d kinnistu sademeveekanalisatsiooni projekteerimine põhiprojekti staadiumis

 • Tartus Kesakanni 24 kinnistu reoveekanalisatsiooni ning veevarustuse kinnistusiseste välitorustike projekteerimine

 • Klient: Haanja Vallavalitsus

  Ruusmäe küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine põhiprojekti staadiumis

 • Klient: Vensen AS

  Maidla valla Savala küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

 • Klient: Puurmani Vallavalitsus

  Eelprojekti koostamine – Puurmani paisjärve kalapääs

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Mustvee linna 5 kompaktreoveepumpla projekteerimine

 • Klient: Põlva Vesi AS

  Ahja reoveepuhastile jõudvate sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee asukoha väljaselgitamine ning lahendusele projekti koostamine põhiprojekti staadiumis

 • Klient: Vesiehitus OÜ

  Tartumaa, Nõo vald, Tõravere, Observatooriumi 1. Tartu Observatooriumi peahoone rekonstrueerimine ja juurdeehitus. VK-välisvõrgud. Tööprojekt

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Veriora aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprojekti koostamine

 • Klient: Vesiehitus OÜ

  Lääne-Virumaa, Kadrina vald, Hulja aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine III etapp. Põhiprojekt

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Maidla küla ja Aidu-Liiva küla vahelise veetorustiku eelprojekti koostamine

 • Klient: Forestwood OÜ

  Veehaarde sanitaarkaitseala vööndi vähendamise hinnang

 • Klient: Lapavira OÜ

  Järvamaale Koigi valda Rutikvere külla planeeritavas forelli intensiivkasvatuses tekkiva reovee puhastamise tehnoloogia projekteerimine

 • Klient: EL Konsult OÜ

  Harku valla Muraste küla reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: MPM Lahendused OÜ

  Tartumaale Tartu valda Vahi külla planeeritavas forelli intensiivkasvatuses tekkiva reovee puhastamise tehnoloogia projekteerimine

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo küla reoveepuhasti (kombineeritud pinnasfilter-tehismärgalapuhasti) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

  Koostöös OÜ-ga AquaProject koostati Kõo küla reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekt. Projekti käigus täiustati puhasti tehnilist lahendust (lisati septik, fosfori keemilise sadestamise võimalus ja vee ringluse võimalus puhasti siseselt).

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  Veehaarete sanitaarkaitsealade vööndite vähendamise hinnang

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Savala ja Maidla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise II etapi eelprojekti koostamine

 • Klient: Laekvere Vallavalitsus

  Laekvere valla Muuga küla reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekt

 • Klient: Inotex Grupp OÜ

  Vilsandi küla, Murdlaine kinnistu (30101:003:0363) Vilsandi tuletorni teenijate elamuvahi maja reoveepuhasti (pinnasfilter-imbsüsteem) tööprojekt

  Tööprojekt koostati koostöös OÜ-ga AquaProject.

 • Klient: Pandivere Vesi OÜ

  Eksperthinnangu andmine Väike-Maarja aleviku reoveepuhasti tööle ja ettepanekute tegemine puhastusprotsessi tõhusaks toimimiseks

 • Klient: Laekvere Vallavalitsus

  Laekvere valla Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Savala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise ning reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: Latvera OÜ

  Tikmani maaüksuste (51301:013:0018 ja 85101:002:0099) ja reformimata riigimaa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla põhiprojekti koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Võru valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse” raames Puiga küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Roosna-Alliku aleviku Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine” raames Roosna-Alliku aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Mooste Vallavalitsus

  Mooste aleviku reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Rakke aleviku Ühtekuuluvusfondi (ÜF) rahastustaotluse koostamine ” raames reoveepuhastite tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Aardlapalu prügila sulgemiskava koostamine ja sulgemismaksumuse hindamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Kilingi-Nõmme linna, Saarde küla ja Järve kooperatiivi veemajandusalane eelprojekt

 • Klient: Linnaehitus AS

  Tartu Lõunakeskuse laienduse sadeveetiigi projekti muudatuse koostamine

 • Klient: Järve Biopuhastus OÜ

  Kohtla-Järve Lõuna veehaarde puhtaveereservuaarid, reservuaaride ja II-astme pumpla vaheline torustik ning vedelkloori doseerimisseadmed. EELPROJEKTi koostamine

 • Klient: Projektide Agentuur OÜ

  Tartu Lõunakeskuse sadevee immutuskraavi projekteerimine

 • Klient: Konguta Vallavalitsus

  Konguta valla Kobilu küla reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: maxit Estonia AS

  maxit Estonia AS tehase Bioclere B30 tüüpi reoveepuhasti auditi koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Kadrina linna reoveepuhasti tööle hinnangu andmine ning reoveepuhasti rekonstrueerimise/laiendamise eskiislahenduse koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Kohila alevi reoveepuhasti alternatiivsete lahenduste hindamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Haljala aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide kirjeldamine ja nende tehnilis-majanduslik võrdlus

 • Klient: Geobaltica OÜ

  Emajõe maaüksuse detailplaneeringu kanalisatsioonitorustiku pikiprofiili kavandamine

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Kilingi-Nõmme linna vee- ja kanalisatsioonitorustike eelprojekt (osa linnast)

  Vee- ja kanalisatsioonitorustike eelprojekt (osa linnast). Eelprojekti piirkond oli (Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald):
  o Põhjasuund (Sambla tn (ida poolses nurgas Põllu-Künka-Karja lõik)).
  o Idasuund (Karja tn).
  o Lõunasuund (Pärnu tn (lääne poolses nurgas Turu tn kuni Kiriku tn-ni)).
  o Läänesuund (Turu tn).

 • Klient: Halinga Vallavalitsus

  Halinga valla Tõrdu küla reoveepuhastuse pinnasfilter-imbsüsteemi rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Arkna küla reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekt

 • Klient: Palupera vald

  Palupera valda kavandatava Hellenurme alaviku reoveepuhasti projekti analüüs

 • Klient: Sangaste Vallavalitsus

  Sangaste aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti analüüs

 • Klient: Amhold AS

  Kambja valla Kammeri Eriinternaatkooli biotiikide rekonstrueerimisprojekti koostamine

 • Konsultatsioon Aardlapalu prügila reoveepuhasti projektile

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Aardlapalu prügila reoveepuhasti ehitusprojekti muudatuse koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames reoveepuhastite tehniliste lahenduste väljatöötamine ja teostatavusuuringute koostamine

 • Klient: EAS

  Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend

  Trükis „Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend“ koostati ja ilmus 2007. a. lõpus.

  Juhendmaterjali eesmärgiks on anda juhiseid kombineeritud pinnasfiltersüsteemide (nn hübriidsüsteemide) ja tehismärgalapuhastite projekteerimiseks ja ehitamiseks Eesti tingimustes ning mujal nö külmas kliimas (regioon, kus keskmine ööpäevane õhutemperatuur jääb pikemaks perioodiks alla 0 ºC). Välja on pakutud sobivad lahendused reoveepuhastuseks kehtestatud nõuete täitmiseks pinnasfiltersüsteemide rakendamisel. Samuti käsitletakse pinnasfiltersüsteemide olulisemaid opereerimisküsimusi.

  Juhendis on kirjeldatud tehismärgala- ja pinnasfiltersüsteemide tüüpe, nende kombinatsioone ning erinevate süsteemide eeliseid ja puudusi. Juhend annab samuti ülevaate pinnasfiltrites ja tehismärgalades toimuvatest olulisematest puhastusprotsessidest, kasutatavatest filtermaterjalidest, filtrite taimestamisest ning soojustamise võimalustest, mis on eriti olulisel kohal Eesti kliimaoludes, kus talvised temperatuurid võivad langeda väga madalale. Samuti on esitatud kriteeriumid, mille alusel erinevat tüüpi pinnasfilter- ja tehismärgalasüsteeme ja nende kombinatsioone projekteerida ja rajada ning mille alusel määrata vajalikud puhastussüsteemide pindalad, mahud ja hinnad.

  Töö on koostatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastamisel elluviidud projekti nr EU19215 “Kombineeritud tehismärgalasüsteemid reovee puhastamiseks” raames. Projekti teostajaks on Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut ja Geograafia osakond. Projektis osalesid TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna juhataja professor Dr. Ülo Mander, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna erakorraline teadur Kaspar Nurk ning TÜ Tehnoloogiainstituudi spetsialistid Alar Noorvee, Elar Põldvere ja Martin Maddison ja Kristjan Karabelnik. OÜ Alkranel osales projektis partnerina.

  Juhendit palume kasutada informatsiooni hankimiseks ja tegevuste kavandamisel. Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamisele võiks eelneda siiski konsultatsioon, näiteks juhendi toimetaja Alar Noorveega. Märkused ja küsimused on samuti teretulnud: Alar Noorvee (toimetaja), 55 40 579, alno@hot.ee.

  Juhendit on võimalik alla laadida aadressilt: http://www.geo.ut.ee/pinnasfilter/pinnasfilter_juhend.zip

  Juhendi trükiversioon on tasuta ning seda on võimalik saada, kui kontakteerute Elar Põldverega (Elar Põldvere, TÜ Geograafia osakond, 52 89 197, anai@ut.ee).

 • Klient: Helme Sanatoorne Internaatkool

  Helme Sanatoorse Internaatkooli reoveepuhasti seisundi kontrolli teostamine

 • Klient: Kadrina Vallavalitsus

  Kadrina valla Hulja küla Tõnismäe korteriühistu reoveepuhasti BIO-25 rekonstrueerimiskava ja saastetasu investeerimiskohustusega asendamise taotluse koostamine

 • Klient: Helme vald

  Helme reoveepuhasti projekti analüüs (eksperthinnang)

  Helme reoveepuhasti projekti analüüs (eksperthinnang)

 • Klient: Kiili KVH OÜ

  Nabala reoveepuhasti reostuskoormuse määramine ja puhastusprotsessi analüüs

 • Klient: Oru Arendus OÜ

  Kose valla Oru küla biotiikide rekonstrueerimisprojekti koostamine

 • Klient: Vasalemma Vallavalitsus

  Ämari asula reoveepuhasti eelprojekti koostamine ja KIK-i rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Kindlus AS

  AS Kindlus Kiia küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüsi teostamine ja reoveepuhasti analüüsi koostamine

  OÜ Alkranel teostab kolme ööpäevased keskmistatud reoveeproovide võtmise, hindab AS-i Kindlus Kiia küla reoveepuhastisse siseneva reovee reostuskoormuse, hindab olemaoleva puhasti mahtude vastavust siseneva reovee vooluhulgale ja reostuskoormusele, annab hinnangu optimaalse hapnikuhulga andmiseks puhastisse ja hindab erinevaid võimalusi reoveepuhastusprotsessi täiustamiseks nii, et reoveepuhastist väljuva heitvee kvaliteet vastaks kehtivatele nõuetele.

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Ahja, Ruusa, Leevaku ja Linte asulate reoveepuhastite eelprojektide koostamine

  OÜ Alkranel koostas OÜ Keskkonnaprojekt tellimusel Ahja, Ruusa, Leevaku ja Linte asulate (Põlvamaal) reoveepuhastite eelprojektid Emajõe-Võhandu valgala projekti pakkumiskutse dokumentide koostamise raames.

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikidesse suunatava reovee puhastamise tehnoloogilise lahenduse koostamine ja saastetasu investeerimiskohustusega asendamise taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikidesse suunatava reovee puhastamise tehnoloogilise lahenduse ja hindas lahenduse maksumuse.

 • Klient: Pekero OÜ

  OÜ Pekero Linte külas asuva köögiviljade töötlustsehhi reovee eelpuhastamisseadme eelprojekti koostamine

  OÜ Pekero Linte külas asuva köögiviljade töötlustsehhi reovee eelpuhastamisseadme eelprojekti koostamine

 • Klient: Merks SIA

  Riia linna kaubanduskeskuse SPICE reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs, olemasoleva reoveepuhastustehnoloogia hinnang ja täiendavad meetmed reoveepuhastusprotsessi parandamiseks

 • Klient: Tartu Lasteabi Ühing MTÜ

  Tammistu mõisakompleksi reoveepuhasti ehitusprojekt

  OÜ Alkranel koostas koostöös OÜ Inseneribüroo Urmas Nugin Tammistu mõisakompleksi reoveepuhasti ehitusprojekti

 • Klient: Arke Lihatööstus AS

  AS Arke Lihatööstus reoveepuhasti eelprojekt

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Kilingi-Nõmme prügila sulgemise KMH ja sulgemiskava koostamine

  OÜ Alkranel viis läbi Kilingi-Nõmme prügila sulgemise keskkonnamõju hindamist. Koostöös OÜ-ga Inseneribüroo Urmas Nugin teostati prügila sulgemisprojekt ja sulgemiskava.

 • Klient: Indrek Kuuben

  Indrek Kuuben – Eramu (Tähtvere vald, Tähtvere küla, Ala-Sepa) reoveepuhastussüsteemi eskiisprojekt

  OÜ Alkranel koostas eskiisprojekti septikust ja filtersüsteemist koosneva eramu reoveepuhastussüsteemi nõuetekohaseks rajamiseks.

 • Klient: Võru Juust AS

  AS Võru Juust reovee vooluhulkade ja reostuskoormuse analüüs ning AS Võru Juust reoveepuhasti rekonstrueerimiskava

  Töö käigus teostati AS Võru Juust reovee vooluhulkade ja reostuskoormuse analüüs ning koostati AS Võru Juust reoveepuhasti rekonstrueerimiskava

 • Klient: Kõlleste Vallavalitsus

  Kõlleste valla Krootuse asula reoveepuhasti ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise eelprojekt

 • Klient: Auveka OÜ

  Audru valla reoveepuhastite rekonstrueerimiskavade koostamine

  Eesmärk: Audru valla reoveepuhstite rekonstrueerimine.

 • Klient: Tesmasan OÜ

  Pansionaat Loodus omapuhasti ehitusprojekt

  Eesmärk: hinnata tekkiva reovee hulki, nende puhastusvõimalusi ja koostada puhasti ehitusprojekt.

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla reoveepuhastuse tehnoloogilise lahenduse tehnilis-majanduslik analüüs

  Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.