Reoveepuhastite projekteerimine

Reoveepuhastite projekteerimise alast kogemust on omandatud alates 2003. a. Projekteerimistegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest, normidest ja standarditest (sh. Saksamaa standardid ATV-A 126 (Grundsätze für die Abwasserbehandlung in Kläranlagen nach dem Belebungsverfahren mit gemeinsamer Schlammstabilisierung bei Anschlußwerten bis 500 Einwohnerwerten 1993) ja ATV-A 131E (Dimensioning of Single Stage Activated Sludge Plants upwards from 5000 Total Inhabitants and Population Equivalents, 1991)).

Tegeleme nii aktiivmudapuhastite projekteerimisega, kui ka tehismärgalapuhastite ja pinnasfiltersüsteemide projekteerimisega. Aktiivmudapuhastite projekteerimisel on aluseks Saksamaa standardid ATV-A 126 ja ATV-A 131E. Tehismärgalapuhastite projekteerimisel on aluseks juhend “Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend” (2007; vt linki allpool), mille autoriteks on teiste hulgas OÜ Alkranel septsialistid Alar Noorvee, Elar Põldvere ja Kristjan Karabelnik.

Pakume järgnevat:

 • Reoveepuhastite tehnoloogia projekteerimine (aktiivmudapuhastid, tehismärgalapuhastid, pinnasfiltersüsteemid, kompaktpuhastid);
 • Reoveepuhastite rekonstrueerimisprojektid;
 • Reoveepuhastite ehitus- ja põhiprojektid;
 • Reoveepuhastite töö analüüs ja puhastusprotsessi optimeerimine.

Reoveepuhastuse alast täiendavat teavet pakuvad ka järgnevad infomaterjalid:

Väljavõtteid tegevustest (54)

 • Klient: Klaasplast OÜ

  Kaiesauna kinnistu reovee omapuhasti ja sellega seotud väliskanalisatsiooni projekteerimistööd

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Leevi küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Pootsi küla ühiskanalisatsiooni (torustik, reoveepuhasti) rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Tõhela küla ÜVK torustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Valga Vesi AS

  Taheva valla Hargla kooli reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koostamine

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Lagedi biotiikide likvideerimisprojekti koostamine

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Nõlva kraavi avaveeline tehismärgalasüsteem (puhastuslodud). Ehitusprojekt.

  Projekti eesmärk on Nõlva kraavile Uhti külas, Ülenurme vallas, Tartumaal (Maaparandussüsteemi kood: 2104440030010, ehitise kood: 002) ehitusprojekti koostamine avaveelise tehismärgalasüsteemi (puhastuslodude) rajamiseks.

  Avaveelise tehismärgalasüsteemi (puhastuslodude) eesmärk on vähendada põllumajandusliku hajureostuse mõjusid ja vähendada kraavi vees orgaanilist reostust, heljuvainete reostust ja taimetoitainete sisaldust enne kraavi suubumist Porijõkke, aidates sellega kaasa Porijõe eutrofeerumise vähendamisele.

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Kasevälja kraavile Läänemaal (veekogu kood: 1118700) kraavi looduslikkuse taastamise põhiprojekti koostamine

 • Klient: Maaelu Edendamise SA

  Viraito Kuningamäe farmi sademeveepuhasti (tehismärgalasüsteem). Põhiprojekt

 • Klient: Hoolekandeteenused AS

  Põltsamaa vallas, Võisiku külas, Võisiku biopuhasti kinnistul asuva reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

 • Klient: Kuusalu Vallavalitsus

  Kuusalu vallas, Viinistu külas, Ranna kinnistul asuva reveepuhasti ja sellega ühendatud ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueermimise eelprojekti koostamine

 • Klient: Tartu Ülikool

  Rõka FAHM laborihoone reoveepuhasti (pinnasfiltersüsteem). Põhiprojekt

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Türisalu reoveepuhasti tehnoloogiaprojekti jooniste ja seletuskirja koostamine

 • Klient: Vensen AS

  Maidla valla Savala küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

 • Klient: Lapavira OÜ

  Järvamaale Koigi valda Rutikvere külla planeeritavas forelli intensiivkasvatuses tekkiva reovee puhastamise tehnoloogia projekteerimine

 • Klient: EL Konsult OÜ

  Harku valla Muraste küla reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: MPM Lahendused OÜ

  Tartumaale Tartu valda Vahi külla planeeritavas forelli intensiivkasvatuses tekkiva reovee puhastamise tehnoloogia projekteerimine

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo küla reoveepuhasti (kombineeritud pinnasfilter-tehismärgalapuhasti) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

  Koostöös OÜ-ga AquaProject koostati Kõo küla reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekt. Projekti käigus täiustati puhasti tehnilist lahendust (lisati septik, fosfori keemilise sadestamise võimalus ja vee ringluse võimalus puhasti siseselt).

 • Klient: Laekvere Vallavalitsus

  Laekvere valla Muuga küla reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekt

 • Klient: Inotex Grupp OÜ

  Vilsandi küla, Murdlaine kinnistu (30101:003:0363) Vilsandi tuletorni teenijate elamuvahi maja reoveepuhasti (pinnasfilter-imbsüsteem) tööprojekt

  Tööprojekt koostati koostöös OÜ-ga AquaProject.

 • Klient: Pandivere Vesi OÜ

  Eksperthinnangu andmine Väike-Maarja aleviku reoveepuhasti tööle ja ettepanekute tegemine puhastusprotsessi tõhusaks toimimiseks

 • Klient: Laekvere Vallavalitsus

  Laekvere valla Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Savala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise ning reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Võru valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse” raames Puiga küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Roosna-Alliku aleviku Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine” raames Roosna-Alliku aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Mooste Vallavalitsus

  Mooste aleviku reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Rakke aleviku Ühtekuuluvusfondi (ÜF) rahastustaotluse koostamine ” raames reoveepuhastite tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Kilingi-Nõmme linna, Saarde küla ja Järve kooperatiivi veemajandusalane eelprojekt

 • Klient: Konguta Vallavalitsus

  Konguta valla Kobilu küla reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Kadrina linna reoveepuhasti tööle hinnangu andmine ning reoveepuhasti rekonstrueerimise/laiendamise eskiislahenduse koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Kohila alevi reoveepuhasti alternatiivsete lahenduste hindamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Haljala aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide kirjeldamine ja nende tehnilis-majanduslik võrdlus

 • Klient: Halinga Vallavalitsus

  Halinga valla Tõrdu küla reoveepuhastuse pinnasfilter-imbsüsteemi rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Arkna küla reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekt

 • Klient: Amhold AS

  Kambja valla Kammeri Eriinternaatkooli biotiikide rekonstrueerimisprojekti koostamine

 • Konsultatsioon Aardlapalu prügila reoveepuhasti projektile

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Aardlapalu prügila reoveepuhasti ehitusprojekti muudatuse koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames reoveepuhastite tehniliste lahenduste väljatöötamine ja teostatavusuuringute koostamine

 • Klient: EAS

  Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend

  Trükis „Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend“ koostati ja ilmus 2007. a. lõpus.

  Juhendmaterjali eesmärgiks on anda juhiseid kombineeritud pinnasfiltersüsteemide (nn hübriidsüsteemide) ja tehismärgalapuhastite projekteerimiseks ja ehitamiseks Eesti tingimustes ning mujal nö külmas kliimas (regioon, kus keskmine ööpäevane õhutemperatuur jääb pikemaks perioodiks alla 0 ºC). Välja on pakutud sobivad lahendused reoveepuhastuseks kehtestatud nõuete täitmiseks pinnasfiltersüsteemide rakendamisel. Samuti käsitletakse pinnasfiltersüsteemide olulisemaid opereerimisküsimusi.

  Juhendis on kirjeldatud tehismärgala- ja pinnasfiltersüsteemide tüüpe, nende kombinatsioone ning erinevate süsteemide eeliseid ja puudusi. Juhend annab samuti ülevaate pinnasfiltrites ja tehismärgalades toimuvatest olulisematest puhastusprotsessidest, kasutatavatest filtermaterjalidest, filtrite taimestamisest ning soojustamise võimalustest, mis on eriti olulisel kohal Eesti kliimaoludes, kus talvised temperatuurid võivad langeda väga madalale. Samuti on esitatud kriteeriumid, mille alusel erinevat tüüpi pinnasfilter- ja tehismärgalasüsteeme ja nende kombinatsioone projekteerida ja rajada ning mille alusel määrata vajalikud puhastussüsteemide pindalad, mahud ja hinnad.

  Töö on koostatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastamisel elluviidud projekti nr EU19215 “Kombineeritud tehismärgalasüsteemid reovee puhastamiseks” raames. Projekti teostajaks on Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut ja Geograafia osakond. Projektis osalesid TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna juhataja professor Dr. Ülo Mander, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna erakorraline teadur Kaspar Nurk ning TÜ Tehnoloogiainstituudi spetsialistid Alar Noorvee, Elar Põldvere ja Martin Maddison ja Kristjan Karabelnik. OÜ Alkranel osales projektis partnerina.

  Juhendit palume kasutada informatsiooni hankimiseks ja tegevuste kavandamisel. Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamisele võiks eelneda siiski konsultatsioon, näiteks juhendi toimetaja Alar Noorveega. Märkused ja küsimused on samuti teretulnud: Alar Noorvee (toimetaja), 55 40 579, alno@hot.ee.

  Juhendit on võimalik alla laadida aadressilt: http://www.geo.ut.ee/pinnasfilter/pinnasfilter_juhend.zip

  Juhendi trükiversioon on tasuta ning seda on võimalik saada, kui kontakteerute Elar Põldverega (Elar Põldvere, TÜ Geograafia osakond, 52 89 197, anai@ut.ee).

 • Klient: Kadrina Vallavalitsus

  Kadrina valla Hulja küla Tõnismäe korteriühistu reoveepuhasti BIO-25 rekonstrueerimiskava ja saastetasu investeerimiskohustusega asendamise taotluse koostamine

 • Klient: Kiili KVH OÜ

  Nabala reoveepuhasti reostuskoormuse määramine ja puhastusprotsessi analüüs

 • Klient: Oru Arendus OÜ

  Kose valla Oru küla biotiikide rekonstrueerimisprojekti koostamine

 • Klient: Vasalemma Vallavalitsus

  Ämari asula reoveepuhasti eelprojekti koostamine ja KIK-i rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Ahja, Ruusa, Leevaku ja Linte asulate reoveepuhastite eelprojektide koostamine

  OÜ Alkranel koostas OÜ Keskkonnaprojekt tellimusel Ahja, Ruusa, Leevaku ja Linte asulate (Põlvamaal) reoveepuhastite eelprojektid Emajõe-Võhandu valgala projekti pakkumiskutse dokumentide koostamise raames.

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikidesse suunatava reovee puhastamise tehnoloogilise lahenduse koostamine ja saastetasu investeerimiskohustusega asendamise taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikidesse suunatava reovee puhastamise tehnoloogilise lahenduse ja hindas lahenduse maksumuse.

 • Klient: Pekero OÜ

  OÜ Pekero Linte külas asuva köögiviljade töötlustsehhi reovee eelpuhastamisseadme eelprojekti koostamine

  OÜ Pekero Linte külas asuva köögiviljade töötlustsehhi reovee eelpuhastamisseadme eelprojekti koostamine

 • Klient: Tartu Lasteabi Ühing MTÜ

  Tammistu mõisakompleksi reoveepuhasti ehitusprojekt

  OÜ Alkranel koostas koostöös OÜ Inseneribüroo Urmas Nugin Tammistu mõisakompleksi reoveepuhasti ehitusprojekti

 • Klient: Arke Lihatööstus AS

  AS Arke Lihatööstus reoveepuhasti eelprojekt

 • Klient: Indrek Kuuben

  Indrek Kuuben – Eramu (Tähtvere vald, Tähtvere küla, Ala-Sepa) reoveepuhastussüsteemi eskiisprojekt

  OÜ Alkranel koostas eskiisprojekti septikust ja filtersüsteemist koosneva eramu reoveepuhastussüsteemi nõuetekohaseks rajamiseks.

 • Klient: Võru Juust AS

  AS Võru Juust reovee vooluhulkade ja reostuskoormuse analüüs ning AS Võru Juust reoveepuhasti rekonstrueerimiskava

  Töö käigus teostati AS Võru Juust reovee vooluhulkade ja reostuskoormuse analüüs ning koostati AS Võru Juust reoveepuhasti rekonstrueerimiskava

 • Klient: Kõlleste Vallavalitsus

  Kõlleste valla Krootuse asula reoveepuhasti ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise eelprojekt

 • Klient: Auveka OÜ

  Audru valla reoveepuhastite rekonstrueerimiskavade koostamine

  Eesmärk: Audru valla reoveepuhstite rekonstrueerimine.

 • Klient: Tesmasan OÜ

  Pansionaat Loodus omapuhasti ehitusprojekt

  Eesmärk: hinnata tekkiva reovee hulki, nende puhastusvõimalusi ja koostada puhasti ehitusprojekt.