Üksikobjektidega seotud müra hindamised ja müralevi modelleerimised

SoundPLAN võimaldab modelleerida liiklusmüra (autod ja raudtee), määrata liiklussõlmede lähedusse kavandavate elamualade optimaalseid asupaiku, müra ulatust ja müratõkete vajadust, analüüsida mõjusid olemasolevatele rajatistele ning inimeste tervisele, koostada müraprognoose jpm. Lisaks on võimalik modelleerida punktallikate (nt tuulegeneraator, tööstushoone) poolt põhjustatud müratasemeid. Üksikobjektidega seotud müra hindamisi ja müralevi modelleerimisi on Alkranel OÜ teostanud alates 2007. aastast. Enne 2007 aastat teostasime müraalaseid hinnanguid erinevate muude tarkvarapakketide ning analoogiate põhjal.

Tööd (73)

 • Klient: Teesiht OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Aigren OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Kivikandur OÜ

  Maleva II kruusakarjääri müralevi modelleerimine

 • Klient: Hendrikson & Ko OÜ

  Sirgala harjutusvälja arenduse müralevi modelleerimine

 • Klient: Kivikandur OÜ

  Kobra karjääri kavade täiendav müralevi modelleerimine

 • Klient: MetsPuu OÜ

  Maleva IV – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Rail Baltic Estonia OÜ

  Rail Balticu raudtee ning riigitee ristmiku müralevi modelleerimine

 • Klient: Kivikandur OÜ

  Kobra dolokivikarjäär – müralevi modelleerimine

 • Klient: AB Artes Terrae OÜ

  Paide soojusenergiajaama müra modelleerimine

 • Klient: Põlva Vallavalitsus

  Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 ja Soesaare külas Pärnaveere katastriüksuse, Tedre katastriüksuse osa ja lähialade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Paikuse õppekeskuse harjutusväljaku alarmsõiduraja rekonstrueerimisprojekti ja lasketiiru müralevi modelleerimine

 • Klient: Roadservice OÜ

  Müralevi modelleerimine – Põltsamaa mnt 2

 • Klient: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

  Militaarmüra regulatsiooni analüüs

 • Klient: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

  Militaarmüra modelleerimine – Klooga

 • Klient: Haustec OÜ

  Pupi kinnistu müralevi modelleerimine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Paikuse õppekeskuse harjutusväljaku alarmsõiduraja rekonstrueerimisprojekti müralevi modelleerimine

 • Klient: City Plaza OÜ

  Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 kinnistu detailplaneeringu alale jõudva liiklusmüra modelleerimine

 • Klient: Skepast&Puhkim OÜ

  Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu tarbeks müra modelleerimine

 • Klient: Kivikandur OÜ

  Müra leviku modelleerimine dolokivi kaevandamisel Tarva dolokivikarjääris ning Natura 2000 alade teemaline analüüs

 • Klient: Tarmeko KV OÜ

  Tarmeko tootmise ümberkorralduse analüüs, õhk ja müra

 • Klient: Suuremäe Karjäär OÜ

  Müra leviku modelleerimine liiva kaevandamisel taotletavas Vangu liivakarjääris

 • Klient: Saue Vallavalitsus

  Müralevi mõõtmine ja modelleerimine – raudtee

 • Klient: Tähtvere Vallavalitsus

  Rahinge supelala kinnistu ja lähiala detailplaneeringu müra mõõtmine ja modelleerimine

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Tarmeko OÜ tootmisterritooriumi müralevi modelleerimine

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Järveküla kool – müra temaatika analüüs

 • Klient: Heat Consult OÜ

  Müralevi modelleerimine – Kundas biogaasijaam

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala projekteerimine – müralevi modelleerimine

 • Klient: Kunda Linnavalitsus

  Sadama tee 4 müra mõju naabruskonna elamualadele – analüüsi etapp I

 • Klient: Romet Neemse

  Himmaste karjäär – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Kalsep OÜ

  Tööstusala müra modelleerimine

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe keskpolügoon müralevi modelleerimine

 • Klient: Rae Vallavalitsus

  Saare kinnistu – müralevi modelleerimine

 • Klient: Varbla Puhkeküla AS

  Ännikse karjäär – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Tartu Arhidektuuribüroo OÜ

  Tamme tee 2 – müralevi modelleerimine

 • Klient: Lubja Invest OÜ

  Jaama 5 kinnistu – müralevi modelleerimine

 • Klient: UPM-Kymmene Otepää AS

  Vineeritehas – müralevi modelleerimine

 • Klient: Kunda Nordic Tsement AS

  Ekspertanalüüs õhusaaste ja mürasaaste võimalike konfliktpiirkondade määramine

 • Klient: ERA Liising Grupp OÜ

  Müralevi modelleerimine ning lihtsustatud hinnang õhusaaste ja vibratsiooni osas

 • Klient: Transporditehnika OÜ

  Puukoja kinnistu – müralevi modelleerimine

 • Klient: Aluvere Ring MTÜ

  Roodevälja küla Paekarjääri kinnistu DP – motospordi keskus – müralevi modelleerimine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/14/20811-2 (09.10.2014. a).

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Jaani maardla – müra modelleerimine

 • Klient: Saue Vallavalitsus

  Müralevi modelleerimine – motorada

 • Klient: Insidecom Consulting OÜ

  Haavamäe DP eskiisi müra modelleerimine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Pombre karjäär – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Helmi-Aakre maardla – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: EG Võrguteenus AS

  Müralevi modelleerimine – Karksi Gaasimõõdujaam

 • Klient: Toner-Projekt OÜ

  Müralevi modelleerimine – Tartu idapoolse ringtee II lõigu (Turu-Lammi) kolm piirkonda

 • Klient: Grand Haldus OÜ

  Müralevi modelleerimine – Pärnu mnt 113 ning Rapla tn 1 ja 3 – Tallinn

 • Klient: Kunda Nordic Tsement AS

  Kunda maardlas Toolse-Lääne lubjakivikarjääris ja Aru-Lõuna lubjakivikarjääri laiendusel kaevandamise müralevi modelleerimine

 • Klient: Maru Ehitus AS

  Müralevi modelleerimine – tehnopargi alal

 • Klient: Kiirkandur AS

  Valgamaal asuvas Palupera maardlas Miti kruusakarjääris kaevandamise müralevi modelleerimine

 • Klient: Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ

  Kobratu IV liivakarjääri mäeeraldiste müralevi modelleerimine

 • Klient: Pärnamäed OÜ

  Reiva (84801:001:1655) müralevi modelleerimine

 • Klient: Sandpit OÜ

  Jaakna III kruusakarjääri mäeeraldiste müralevi modelleerimine

 • Klient: Sandpit OÜ

  Siimusti III liivakarjääri mäeeraldiste müralevi modelleerimine

 • Klient: PM Kaubandusgrupp OÜ

  Nogopalu V kruusakarjääri mäeeraldiste müralevi modelleerimine

 • Klient: Nikamol OÜ

  Rööpa IA (44603:002:0126) müralevi modelleerimine

 • Klient: TREF AS

  Kukemetsa maardlas, Kukemetsa ja Kukemetsa IV kruusakarjääri mäeeraldiste müralevi modelleerimine

 • Klient: Andy Viljandi OÜ

  Müralevi ja õhusaaste modelleerimine ning vibratsioon – Tehnika tn 91

 • Klient: Lääne-Tallinna Keskhaigla AS

  Müralevi modelleerimine – Sõle 16

 • Klient: Kiirkandur AS

  Eksperthinnang Tatramäe kruusakarjääri mõjude kohta tulevikus lähedusse jäävate elamute ja puhkealade suhtes

  Eksperthinnangu koostamise vajadus tulenes Terviseameti Põhja talituse otsusest 9.3-1/306 (27.07.2010. a), mis muuhulgas sätestas: „Esitatud projektmaterjali koosseisus puudub hinnang Tatramäe kruusakarjääri mõjude kohta tulevikus lähedusse jäävate elamu ja puhkealade suhtes“. Projektmaterjali all peeti silmas Mõnumäe kinnistu detailplaneeringut (Audevälja küla, Padise vald, Harju maakond; Alkranel OÜ ja Geobaltika OÜ 2010 (juuli)).

 • Klient: Allianss Arhitektid OÜ

  Müralevi modelleerimine – Rävala pst 5/Kuke 4 maaüksusel

  Müralevi modelleerimine, mis teostatud ca 75% ulatuses ja töö peatati, kuivõrd töö tellija ei saanud siiski õigust nimetatud maa-alale detailplaneeringu algatamiseks ja koostamiseks (vähemalt käesoleval ajahetkel mitte).

 • Klient: Set Point OÜ

  Müralevi modelleerimine ja detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude eksperthinnang

  Objekt: Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistute detailplaneering.

 • Klient: Latvera OÜ

  Müralevi modelleerimine – Tikmani maaüksustel (51301:013:0018 ja 85101:002:0099) ja reformimata riigimaal

  Teostati müralevi modelleerimine litsentseeritud spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN kaheks etapis:
  1. Olemasoleva olukorra modelleerimine.
  2. Perspektiivse olukorra modelleerimine.

 • Klient: Moodul Projekt OÜ

  Müralevi ja õhusaaste modelleerimine

  Eksperthinnangu eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kuidas kavandatav tegevus mõjutab naabruskonda e. kas esineb kehtivaid norme ületavat müra ja/või õhusaastet või mitte. Eksperthinnang käsitleb vajadusel ka leevendavaid meetmeid, millega on võimalik tagada kehtivate normide täitmist.

  Tööde raames viiakse läbi aluskaardi digitaliseerimine (kaardile paigutatakse hooned, haljastus jms) ning analüüsitakse kavandatavat tegevust ja hinnatavaid parameetreid. Teotatakse modelleerimised, mille tulemid dokumenteeritakse aruandena, kus esitatakse ülevaade teostatud analüüsist (sh. müralevi ja õhusaaste modelleerimise graafilised ning tabelites olevad tulemused) ning vajalike leevendavate meetmete rakendamise kokkuvõte, juhul kui modelleerimiste tulemusel ilmneb kehtestatud normatiivide ületamisi.

 • Klient: Lootusprojekt OÜ

  Müralevi modelleerimine Ületee kinnistule

  Teostakse müralevi modelleerimine spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN. Müralevi modelleerimine jaotub tinglikult kaheks etapiks:
  1. Olemasoleva olukorra modelleerimine.
  2. Perspektiivse olukorra modelleerimine, mille käigus selgub ka müraseinade või –ekraanide kasutusvajadus ning sel juhul ka asetus ning parameetrid.

  Tööde raames viiakse läbi aluskaardi digitaliseerimine (kaardile paigutatakse hooned, haljastus jms) ning analüüsitakse liiklusintensiivsust (lähtudes Maanteeameti mõõtmistest ja prognoosidest). Tulenevalt spetsiaaltarkavaraga läbiviidud modelleerimisest saadakse tulem, mis vormistatakse aruandena, kus esitatakse ülevaade teostatud analüüsist (sh. müralevi modelleerimise graafilised ja tabelites olevad tulemused) ning vajalike leevendavate meetmete rakendamise kokkuvõte (sh. müraseina rajamise hinnanguline maksumus), juhul kui modelleerimise tulemusel ilmneb kehtestatud normatiivide ületamisi.

 • Klient: Valtu Projekt OÜ

  Müralevi modelleerimine Uuetoa kinnistule

  Teostakse müralevi modelleerimine spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN (tunnustatud Euroopa Liidus). Vastav tulem dokumenteeritakse aruandena, kus esitatakse ülevaade teostatud analüüsist (sh. müralevi modelleerimise graafilised ja tabelites olevad tulemused) ning vajalike leevendavate meetmete rakendamise kokkuvõte, juhul kui modelleerimise tulemusel ilmneb kehtestatud normatiivide ületamisi.

 • Klient: Toompuu OÜ

  Pae (83601:002:0743) ja Lukka maaüksustele (83601:002:0005 ja 83601:002:0006) jõudva liiklusmüra modelleerimine

  Käesoleva töö eesmärgiks oli modelleerida kahelt maanteelt (Pärnu – Rakvere – Sõmeru mnt ja Kirna – Poaka mnt) tulenevat liiklusmüra taset Järvamaal, Türi vallas, Kirna külas asuvatel Pae (kat. nr 83601:002:0743) ja Lukka kinnistutel (kat. nr 83601:002:0005 ja 83601:002:0006).

 • Klient: Sonda Vallavalitsus

  Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri kaevandatud kaeveväljale kavandatava Sonda auto-motoraja ja selle keskuse arendamise detailplaneeringu KSH

  Detailplaneeringu eesmärgiks on: krundi ehitusõiguse määramine; krundi hoonestusala piiritlemine; kavandatava auto-motoraja maa-ala ja liikluskorralduse määramine; kujade määramine; tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine; ettepaneku tegemine kehtiva Sonda valla üldplaneeringu osaliseks muutmiseks; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

  Kavandatava tegevuse eesmärgiks oli Vabaduse autosilla rajamine ning seoses uue autosilla rajamisega lähiümbruse tänavavõrgustiku kavandamine ja liikluskorralduse määramine.

 • Klient: Toompuu OÜ

  Pae kinnistule ja Lukka katastriüksustele koostatava detailplaneeringu KSH

  Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine kruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsu ning liikluskorralduse põhimõtete määramine.

 • Klient: Kivi Grupp OÜ

  OÜ Kivi Grupp Harku karjääri paekivisõelmete pesemise tehase keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnamõju hindamise käigus hinnati OÜ Kivi Grupp Harku karjääri paekivisõelmete pesemise tehase rajamise ja käigus hoidmisega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid.