Üld-, detail- ja teemaplaneeringute koostamine ning analüüsimine

Alkranel OÜ saab pakkuda üldplaneeringute, detailplaneeringute ja teemaplaneeringute teostamist ja analüüsimist. Planeeringuid teostame koostöös partnerettevõtetega. Planeerimisprotsessides oleme osalenud alates 2005. aastast.

Lisaks saame pakkuda planeerimisprotsesside tarbeks tehtavate uuringute, analüüside, eksperthinnangute, ekspertiiside, mõju hindamiste jms läbiviimist. Vt ka teenust – asukohavaliku analüüs.

Tööd (17)

 • Klient: Elva Vallavalitsus

  Teede ja tuletõrje veevõtupunktide uuring

  Tööpiirkond – Elva ja Viljandi valdade alad (Viljandi vald on ka tööde kaastellijaks). Tööd tehakse koos Ruumab OÜ-ga.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – kesklinna vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Tabivere Vallavalitsus

  Tabivere valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

 • Klient: Lääne Vara OÜ

  Reimani puhkeala detailplaneering

  Kõpu Vallavolikogu 07. augusti 2014. a määrusega nr 4 kehtestati Kõpu vallas Vanaveski külas Reimani puhkeküla detailplaneering.

 • Klient: Tarvastu Vallavalitsus

  Tarvastu puhkeala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Protsess on peatatud. Täpsem info Elar Põldverelt.

 • Klient: Kiirkandur AS

  Padise vallas Audevälja külas Mõnumäe katastriüksuse (56202:002:0302) detailplaneeringu koostamine

  Objekt: Harjumaa, Padise, Audevälja, Mõnumäe (56202:002:0302).

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Antsla valla üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-8/12/15731-2 (02.07.2012 a).

 • Klient: Kiviõli keemiatööstuse OÜ

  Eksperthinnangu koostamine ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemiseks

 • Klient: Aruvälja Kinnisvara OÜ

  Eksperthinnang kavandatava rohekoridori asupaigale

 • Klient: Semora OÜ

  Haudamäe maaüksuse detailplaneeringu vee- ja kanalisatsioonivarustuse küsimuste konsultatsioon

 • Klient: Taavo Toomsalu

  Lühianalüüs – Toomu kinnistu (hoonestamine)

 • Klient: Illuka Vallavalitsus

  Konsultatsioon – Illuka valla üldplaneering

 • Klient: Õnneratas OÜ

  Detailplaneeringu analüüs

  Objekt: Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe rannajoonega piiratud ala detailplaneering (sh Supeluse 11, Aia 29, 31, 33, 35 ja 35A).

 • Klient: Kiirkandur AS

  Põltsamaa vallas Pudivere külas Lambasaare katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

  Planeering koostati Pudivere dolokivikarjääri alal.

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Tori valla üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine

  Üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine.

 • Klient: Are Vallavalitsus

  Are valla üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine

  Üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine