Vee erikasutusloa taotluse koostamine

Alkranel OÜ abistab Teid vee erikasutusloa taotluse koostamisel ja taotluse koostamiseks ning edasiseks menetlemiseks vajalike uuringute, analüüside, eksperthinnangute, mõju hindamise jms läbiviimisel. Vee erikasutuslubadega seonduvate tegevuste läbiviimisel lähtume kehtivast õiguskorrast ja erinevatest vastava valdkonna juhendmaterjalidest.

Alkranel OÜ on vee erikasutuslubade taotluste koostamisega ning selle alase nõustamisega tegelenud 2002. aastast alates.

Vee erikasutusluba peab veeseaduse § 8 kohaselt olema, kui:

 1. võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 m3/ööpäevas;
 2. võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas;
 3. võetakse mineraalvett;
 4. juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette;
 5. toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine;
 6. toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine;
 7. uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse;
 8. toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine;
 9. vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;
 10. toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või lossimine;
 11. veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale;
 12. kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest juhitakse vett suublasse;
 13. juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil.

Loa saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus ja keskkonnaministri määruses „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“ § 5 kõikide vee erikasutuslubade taotlemisel nõutud materjalid ning olenevalt planeeritava tegevuse iseloomust paragrahvides 6-12 nõutud materjalid.

Tööd (30)

 • Klient: Merko Ehitus Eesti AS

  Elamuala sademevee vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Linsi talu OÜ

  Linsi talu vee erikasutusloa taotlus

 • Klient: Ferrel AS

  Ferrel AS vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Estover Piimatööstus OÜ

  Vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Alopi oja paisutamise vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Generaator AS

  Saesaare pais – konsultatsioon

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  Otepää Veevärk AS vee erikasutusloa taotluse ja jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Hellenurme Veski OÜ

  Hellenurme pais – konsultatsioon

 • Klient: Uus Energia OÜ

  Soodla pais – konsultatsioon

 • Klient: Ala-Rõuge Külalistemaja OÜ

  Ala-Rõuge veski pais – konsultatsioon

 • Klient: Trives OÜ

  OÜ Trives vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Tulevik OÜ

  Tulevik OÜ vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Mativesi OÜ

  Vee erikasutusloa taotluse koostamine – Aardlapalu prügila

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  AS Otepää Veevärk vee-erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Peipsi Ühendus MTÜ

  Peipsi järve äärsete sadamate ja randade (kokku 11) rekonstrueerimiseks vajaliku eksperthinnangu (KMH eelhinnangu) ning vee-erikasutusloa taotluste koostamine

 • Klient: Ferrel AS

  Ferrel AS vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Moreen AS

  Sopimetsa II lubjakivikarjääri (Jõgevamaa, Pajusi vald) vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Vee-erikasutusloa nr L.VV.TM-56635 (Tartumaa, Rannu vald, Rannu alevik ja Kureküla küla) uuendatud taotluse koostamine

 • Klient: H-Property OÜ

  Tartumaale, Tartu valda, Vahi külla planeeritava forelli intensiivkasvatuse tarbeks vee-erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Lapavira OÜ

  Järvamaale Koigi valda Rutikvere külla planeeritava forelli intensiivkasvatuse vee-erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Saint-Gobain Glass Estonia AS

  Saint-Gobain Glass Estonia AS vee erikasutusloa taotluse koostamine

  Vee erikasutusloa taotluse koostamine.

 • Klient: Paju Pansionaadid MTÜ

  Paju hooldekodu vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Hoolekandeteenused AS

  Kodijärve Hooldekodu vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Miiaste POÜ

  Miiaste POÜ vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Värska Sanatoorium AS

  Värska Sanatoorium AS’i vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Oma Ehitaja AS

  Ekspertarvamus – vee erikasutusloa taotlus Sadama tn 30, Haapsalu

 • Klient: Kivi Grupp OÜ

  OÜ Kivi Grupp vee erikasutusloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas OÜ Kivi Grupp paekivi sõelmete tehase vee erikasutusloa taotluse ning selle raames eksperthinnangu kavandatava tegevuse mõjude hindamiseks.

 • Klient: Põlva Vesi AS

  AS Põlva Reoveepuhasti vee erikasutusloa taotluse koostamine

  AS Põlva Reoveepuhasti vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Võru Juust AS

  AS Võru Juust vee erikasutusloa taotluse koostamine

  AS Võru Juust vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: aqua & waste services OÜ

  Elva, Käärdi , Annikoru ja Väike-Konguta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vee erikasutusloa taotlus

  Eesmärk: tegutsemine vee-ettevõttena Elvas, Käärdis, Annikorus ja Väike-Kongutas