Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine

OÜ Alkranel koostab vastavalt Teie vajadusele veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide (ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon) projekte. Projekteerimistegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest, normidest ja standarditest.

Projekteerime:

 • Veevarustus ja kanalisatsiooni torustikud (välisvõrgud);
 • Puurkaev-pumplad ja joogiveepuhastuslahendused;
 • Reoveepumplad.

Peale tänavatorustike projektide tegeleme ka kinnistute veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude liitumisprojektide koostamisega. Projektid koostatakse vastavalt piirkonna vee-ettevõtte tehnilistele tingimustele ning kooskõlastatakse kõigi vajalike ametkondadega.

Väljavõtteid tegevustest (40)

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Ülenurme valla, Räni küla, Lehe ja Okka tänavate arenduspiirkondade ja Jaani tee vahelise vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd

 • Klient: MSM OÜ

  Muuga sadama kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise I ja II etapi projekteerimistööd

 • Klient: Enefit Kaevandused AS

  Talu veevarustussüsteemi rajamise projekteerimine ja kooskõlastamine

 • Klient: MSM OÜ

  Paldiski lõunasadama veetorustiku rekonstrueerimise projekteerimistööd

 • Klient: Põltsamaa Vallavara OÜ

  Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimise uuringud ning projekteerimine tehnoloogilise projekti (SA KIK Keskkonnaprogrammi tingimuste) mahus

 • Klient: Paide Vallavalitsus

  Viraksaare reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamine. Tehnoloogiline eelprojekt

 • Klient: Sõmeru Vallavalitsus

  Nastiku ja Vesiliku tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt

 • Klient: Abja Elamu OÜ

  Abja-Paluoja linna vee- ja kanalisatsioonitorustikud. III etapp. Tööprojekt

 • Tuule tn 16, Tuule tn 18 ning Veski tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt

 • Tartu Kesakanni tn 42 kinnistu vee- ja kanalisatsiooni välitorustikud. Tööprojekt

 • Klient: Valga Vesi AS

  Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine

 • Klient: Haljala Vallavalitsus

  Haljala valla Essu küla Tammispea tee piirkonna ÜVK süsteemide rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Pootsi küla ühiskanalisatsiooni (torustik, reoveepuhasti) rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Tõhela küla ÜVK torustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Nõo valla Vissi küla endise suvilapiirkonna ÜVK süsteemide rajamise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Are Vesi OÜ

  Are valla Niidu küla ühisveevärgi joogivee tagamise tehnoloogilise projekti koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Haaslava valla Aardla küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ja SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Keskkond & Partnerid OÜ

  Sõmeru valla Ubja küla ÜVK torustike projekteerimistööd tööprojekti mahus

 • Klient: Tartu Lumepark OÜ

  Tartus Narva mnt 171 kinnistule planeeritava lumepargi reoveekanalisatsiooni ja veevarustuse kinnistusiseste välitorustike projekteerimine

 • Klient: Abja Elamu OÜ

  Abja-Paluoja vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise II etapi põhiprojekti koostamine

 • Tartu, Puiestee 95E eramu reoveekanalisatsiooni välitorustike projekteerimine

 • Tartumaal Ülenurmel Silmapiiri põik 2 kinnistu reoveekanalisatsiooni ning veevarustuse kinnistusiseste välitorustike projekteerimine

 • Klient: Mateci Valduse OÜ

  Ringtee 6, Tartu kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ümberpaigutamise projekteerimine põhiprojekti staadiumis

 • Tartus Kesakanni 24 kinnistu reoveekanalisatsiooni ning veevarustuse kinnistusiseste välitorustike projekteerimine

 • Klient: Haanja Vallavalitsus

  Ruusmäe küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine põhiprojekti staadiumis

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Mustvee linna 5 kompaktreoveepumpla projekteerimine

 • Klient: Vesiehitus OÜ

  Tartumaa, Nõo vald, Tõravere, Observatooriumi 1. Tartu Observatooriumi peahoone rekonstrueerimine ja juurdeehitus. VK-välisvõrgud. Tööprojekt

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Veriora aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprojekti koostamine

 • Klient: Vesiehitus OÜ

  Lääne-Virumaa, Kadrina vald, Hulja aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine III etapp. Põhiprojekt

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Maidla küla ja Aidu-Liiva küla vahelise veetorustiku eelprojekti koostamine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Savala ja Maidla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise II etapi eelprojekti koostamine

 • Klient: Laekvere Vallavalitsus

  Laekvere valla Muuga küla reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekt

 • Klient: Laekvere Vallavalitsus

  Laekvere valla Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Savala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise ning reoveepuhasti eelprojekti koostamine

 • Klient: Latvera OÜ

  Tikmani maaüksuste (51301:013:0018 ja 85101:002:0099) ja reformimata riigimaa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla põhiprojekti koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Kilingi-Nõmme linna, Saarde küla ja Järve kooperatiivi veemajandusalane eelprojekt

 • Klient: Järve Biopuhastus OÜ

  Kohtla-Järve Lõuna veehaarde puhtaveereservuaarid, reservuaaride ja II-astme pumpla vaheline torustik ning vedelkloori doseerimisseadmed. EELPROJEKTi koostamine

 • Klient: Geobaltica OÜ

  Emajõe maaüksuse detailplaneeringu kanalisatsioonitorustiku pikiprofiili kavandamine

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Kilingi-Nõmme linna vee- ja kanalisatsioonitorustike eelprojekt (osa linnast)

  Vee- ja kanalisatsioonitorustike eelprojekt (osa linnast). Eelprojekti piirkond oli (Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald):
  o Põhjasuund (Sambla tn (ida poolses nurgas Põllu-Künka-Karja lõik)).
  o Idasuund (Karja tn).
  o Lõunasuund (Pärnu tn (lääne poolses nurgas Turu tn kuni Kiriku tn-ni)).
  o Läänesuund (Turu tn).

 • Klient: Kõlleste Vallavalitsus

  Kõlleste valla Krootuse asula reoveepuhasti ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise eelprojekt