Anija vallas, Pillapalu külas Oja, Ojaallika ja Ojamäe I katastriüksusele detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Detailplaneeringu eesmärkideks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine, tänavate ja juurdepääsuteede maa-alade, liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ning -rajatiste asukohtade määramine, olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ja servituutide vajaduse määramine, kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Anija vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Innopolis Insenerid OÜ
Tähtaeg:
13.12.2007
Valmimisaeg:
15.07.2007 — 13.12.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee