Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Detailplaneering ja selle KSH algatati Kuusalu Vallavalitsuse 23.03.2006.a korraldusega nr 268. Detailplaneeringu eesmärkideks on: hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine Mäeveeru ja Mõisaääre kinnistutele lamba- või hobusekasvatustalu rajamiseks; juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine; heakorrastuse ja haljastuse lahendamine; kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kuusalu vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Oldekop OÜ
Tähtaeg:
02.03.2009
Valmimisaeg:
31.01.2008 — 02.03.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee