Keskkonnamõju hindamise eelhindamise metoodika täpsustamine

Eelhindamine on protsess, mille käigus analüüsitakse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (edaspidi: KeHJS) § 6 lõikes 3 käsitletud kriteeriumite alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju olulisust, et otsustada selle põhjal keskkonnamõju hindamise (edaspidi: KMH) algatamise vajadus. KeHJS § 11 lõike 4 kohaselt peab otsustaja lisama KMH algatamise või algatamata jätmise otsuse juurde eelhindamise tulemused kõikide KeHJS § 6 lõikes 3 loetletud kriteeriumite ulatuses, välistades põhjendamatute KMH-de algatamise ning samuti põhjendamatult KMH-de algatamata jätmise.

Vastavalt sellele oli eesmärgiks tagada läbi eelhindamise juriidiliselt korrektsed ning sisuliselt asjakohased KMH algatamise või algatamata jätmise otsused. Töös on välja pakutud küsimustiku kujul kriteeriumid, mis aitavad eelhindamist läbi viia ning mida saab arvestada KMH algatamise või algatamata jätmise otsuste tegemisel.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tallinn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Keskkonnaministeerium
Tähtaeg:
14.11.2008
Valmimisaeg:
07.09.2008 — 14.11.2008
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee