Infopäev 20.07.17, Saesaare paisjärv – kokkuvõte.

Infopäev 20.07.17, Saesaare paisjärv – kokkuvõte – täname, osales 28 inimest. Ettekanded:

  1. Saesaare hüdroelektrijaamast ja selle paisust. Jan Niilo.
  2. Edasise päevakava tutvustus, paikkonna huvigruppide kaardistamisest, teadaolevate variantide tutvustus ning kruvipääsust (sh video) ning sissejuhatus järgnevale ettekandele. Elar Põldvere.
  3. Saesaare paisu vee-erikasutuse ökoloogilis-majanduslik analüüs. Aija Kosk.

Küsimused-vastused: protokoll ja lindistus.

Infopäeva eelne info, sh kutse infopäevale 20.07.17: Saesaare paisjärv – kuidas planeerida selle sobivat tulevikku?

Kutsume Teid infopäevale (20.07.2017. a), kus tulevad jutuks Saesaare paisjärve võimalikud tulevikuperspektiivid. NB! Käesolev infopäev on mõeldud eelkõige paikkonna kogukondade esindajatele. Infopäeva saali mahub ca 50 inimest, seega erinevate ja laiemate huvigruppidel, kes soovivad kuulama tulla, palume osalemiseks määrata ühe esindaja. Lisaks – tulevikus tuleb teadaolevalt veel infopäevi ja/või avalikustamisi, laiemale üldsusele.

Alates 2012. a on vaagitud vastava detailplaneeringu (DP) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsessi raames võimalusi varustada Saesaare pais kalapääsuga ning ökoloogilise vooluhulga tagamise lahendiga. Vastav protsess oli vahepeal peatatud, tulenevalt paisu likvideerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) ja selle juurde kuulunud uuringute tõttu. Nüüd on DP ja selle KSH protsess taas avatud.

Käesoleval ajal on teada neli võimalikku arenguteed, seonduvalt Saesaare paisu ja paisjärvega. Paisu ja järve pikemaajalist säilimist võiksid aidata tagada kas innovaatiline kruvikalapääs või looduslähedane kalapääs. Ca 3 kuni 6 a jooksul võib kõne alla tulla ka lahendus, kus paisust allavoolu on tagatud vaid ökoloogiline veehulk, ilma täiendava kalapääsuta. Viimaseks kaalutavaks võimaluseks on ka paisutuse likvideerimine, tuginedes 2016. a lõppenud KMH protsessile.

Kavandataval infopäeval pakutaksegi ülevaadet eelpool kirjeldatud lahendustest ning tutvustatakse ka eraldi läbiviidava ökoloogilis-majanduslik analüüsi olemust ja uuringus osalemisvõimalusi. Infopäevale on seega oodatud kõik kohalikud inimesed ja huvigrupid, kelledel on soov paisjärvega seonduva osas kaasa rääkida ning panustada ka ökoloogilis-majanduslik analüüsi valmimisse, leidmaks seeläbi parimaid võimlikke arengusuundi edasiseks.

Infopäeval osalejatelt oodatakse ka infot võimalike täiendavate küsimuste/märkuste või huvitatud isikute osas (nt kellel võib olla küsimusi kaevuvee tagatavuse teemal), keda siis nt järgnevatest sarnastest avalikustamistest teavitada ja/või kellega protsessi käigus vajadusel täiendavaid kontakte luua.

Infopäeva toimumisaeg: 20.07.2017. a kell 17.00 (kestvus kuni 4 tundi).

Infopäeva toimumiskoht: Taevaskoja Salamaa – http://salamaa.eu/ – Taevaskoja tee 32, Taevaskoja küla, Põlva vald, Põlva maakond.

Infopäeva korraldab: Generaator AS, koos koostööpartneritega. Infopäeva kohase lisateabe saamiseks palume pöörduda Alkranel OÜ (www.alkranel.ee) poole. Teid abistab Elar Põldvere (52 89 197, elar@alkranel.ee). Alkranel OÜ postiaadress – Riia 15b, 51010, Tartu.

Infopäeva kohast lisa- ja taustinfot: saab lugeda hiljemalt alates 03.07.2017. a internetist Alkranel OÜ (www.alkranel.ee) koduleheküljelt Uudiste alamrubriigist. Taustinfo:

Kes ei saa infopäeval osaleda, kuid soovivad kaasatud siiski olla, palume sellest teatada (hiljemalt 19.07.2017. a) – Elar Põldvere (52 89 197, elar@alkranel.ee). Alkranel OÜ postiaadress – Riia 15b, 51010, Tartu.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Vastse-Kuuste vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Generaator AS
Tähtaeg:
20.07.2017
Valmimisaeg:
03.07.2017 — 20.07.2017
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee