Õhusaaste hajuvusarvutuste tarkvara AEROPOL väljaarendamine

EAS toetas Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel Innovatsiooniosakute toetusmeetmest Õhusaaste hajuvusarvutuse tarkvara AEROPOL arendamist. Projektis oli toetuse saajaks OÜ Alkranel ning kaastaotlejatena osalesid projektis AS Kobras, AS Maves, OÜ GeoBaltica ning OÜ Keskkonnakorraldus.

Tartu Ülikooli Füüsika Instituut arendas õhusaaste modelleerimise vanemteaduri Marko Kaasik eestvedamisel edasi õhusaaste hajuvusarvutuste tarkvara AEROPOL. Varem Tartu Ülikoolis kasutusel olnud mudel arendati edasi tänapäeva nõuetele vastavaks ja loodi tänu kasutajaliidese väljaarendamisele võimalus keskkonnakonnakonsultatsiooni ettevõtetel iseseisvalt anda täpsemaid hinnanguid välisõhu saastele. AEROPOL näol on tegemist programmiga, mis võimaldab hinnata õhusaaste liikumist sõltuvalt ilmastikuoludest. Selleks tuleb kasutajal programmi sisestada andmed ilmastiku ja saasteallika ning heitkoguste kohta.

Mudel võimaldab anda täpsemaid hinnanguid, milline mõju ühe või teise tegevuse arendamisel välisõhule kaasneb. See omakorda võimaldab parandada teenuse osutamise kvaliteeti ja kiirust klientide keskkonnaloa taotluste ettevalmistamisel ning keskkonnamõju hindamiste läbiviimisel. Teenuse tellijatele (erinevad tootmisettevõtted, aga samuti linnaliikluse planeerimine jmt) osatakse anda täpsemat nõu oma tegevuse kavandamiseks selliselt, et välisõhu kvaliteeti ei mõjutataks ülenormatiivselt. See omakorda aitab üldisemas plaanis parandada välisõhu kvaliteeti ja aitab hoida kokku kulusid võimalike keskkonnamaksude ja – trahvide osas.

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
EAS
Tähtaeg:
29.11.2010
Valmimisaeg:
06.01.2010 — 29.11.2010
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee