OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Luunja vallavolikogu suunas planeerimisseaduse § 82 lg 1 ja § 83 lg 1 alusel avalikule väljapanekule Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu.

Detailplaneeringu eskiisi ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 21.05 – 19.06 k.a. Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja Luunja valla veebilehel www.luunja.ee  (alajaotus: planeeringud).

Planeeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab vallavalitsus oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku väljapanku tulemuste avalik arutelu toimub 06.08 k.a. a kell 18:00 Luunja vallamajas.

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Luunja vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Luunja Vallavalitsus
Tähtaeg:
31.12.2019
Valmimisaeg:
20.07.2016 — 31.12.2019
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197