Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri kaevandatud kaeveväljale kavandatava Sonda auto-motoraja ja selle keskuse arendamise detailplaneeringu KSH

Detailplaneeringu eesmärgiks on: krundi ehitusõiguse määramine; krundi hoonestusala piiritlemine; kavandatava auto-motoraja maa-ala ja liikluskorralduse määramine; kujade määramine; tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine; ettepaneku tegemine kehtiva Sonda valla üldplaneeringu osaliseks muutmiseks; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Sonda vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Sonda Vallavalitsus
Tähtaeg:
03.09.2007
Valmimisaeg:
21.12.2006 — 03.09.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee