Uuring “Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ keskkonnamõju väljaselgitamine ja seireinfo kontrollimine ning koondamine”

Käesoleva uuringu hindamise objektiks on 2007–2013 struktuurivahendite meetmest „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ (edaspidi ÜF) rahastatud projektid vastavalt hanke Tehnilise kirjelduse lisas 1 esitatud nimekirjale (139 rahastatud projekti kogusummas 470 miljonit euro).

 

Uuringu eesmärk on välja selgitada ÜF abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (edaspidi ÜVVK) mõju keskkonnale ning projektide seireandmete uuendamine, koondamine ja analüüsimine. Selleks, et aru saada ellu viidud projektide reaalsest keskkonnamõjust, selgitati taotlejate poolt esitatud projekti indikaatorite ning väljundite ja tulemuste andmete põhjal välja projektide tulemusena vähenenud koormus keskkonnale.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Keskkonnaministeerium
Tähtaeg:
15.03.2018
Valmimisaeg:
04.08.2017 — 15.03.2018
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee