Ida-Virumaa, Lüganuse, Aa küla, Kruusa ja Kruusiaugu kinnistute detailplaneeringu KSH

Detailplaneeringu eesmärkideks on: maakasutuse sihtotstarbe muutmine; planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine (kuni 32 elamukrunti); kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine; tänavate maa-alade, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja –rajatiste määramine; olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ja servituutide vajaduse määramine. Piiriülest keskkonnamõju ega mõju Natura 2000 võrgustiku aladele (ca 840 m kirdes) ei kaasne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Lüganuse vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Eesti Era OÜ
Tähtaeg:
20.12.2007
Valmimisaeg:
30.04.2007 — 20.12.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee