Ida-Virumaa, Vaivara valla, Sõtke küla, Kose maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneeringu eesmärkideks on: maakasutuse sihtotstarbe muutmine, maa-ala kruntideks jaotamine (peamiselt elamukrundid), ehitusõiguse määramine ja hoonestusalade piiritlemine, tn ja juurdepääsuteede maa-alade, liiklus- ja parkimiskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, tehnovõrkude ning -rajatiste, keskkonnatingimuste ja arhitektuursete põhinõuete määramine. Kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne olulist mõju inimeste tervisele, piiriülest keskkonnamõju ega mõju Natura 2000 võrgustiku aladele.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Vaivara vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Tähtaeg:
28.05.2024
Valmimisaeg:
28.05.2024 — 28.05.2024
Sisestas: