Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

OÜ Alkranel ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ teatavad, et valminud on Põlva maakonnas, Põlva vallas, Taevaskoja külas Saesaare Elektrijaama kinnistu (kü: 61901:001:1342) ja Põlva maakonnas, Vastse-Kuuste vallas, Kiidjärve külas asuva Saesaare Elektrijaama kinnistu (kü: 87202:002:1072) detailplaneeringu (DP) eskiisi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu.

DP koostamise aluseks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. märtsi 2012.a otsus nr. 7 ning Põlva Vallavalitsuse 24. juuli 2012.a korraldus nr 182-k. KSH algatati Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 2. aprilli 2012.a korraldusega nr 46.

DP eesmärgiks on Saesaare paisul, vahetult peale liigveelasu voolurahustit sanitaarvooluhulga tagamiseks vajalike ehitiste rajamise võimaluste selgitamine, ehitusõiguse, hoonestustingimuste, tehnovõrkude asukoha ja servituutide vajaduse määramine ning kalapääsu rajamise võimaluste tulenevalt kehtivatest vee erikasutuslubadest ja Veeseaduse §401 lõikest 13. Tegevusega võib kaasneda mõju peamiselt Ahja jõele ja ürgoru maastikukaitsealale ning Natura 2000 loodusalale. Riigipiiriülese mõju esinemist ette näha ei ole.
DP-st huvitatud isikuks on AS Generaator (J. Niilo, 525 02982, jan.niilo@mail.ee), DP koostajaks Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ (T. Veensalu, 569 26036, terko@ibun.ee). DP tellijaks on Vastse-Kuuste Vallavalitsus ja Põlva Vallavalitsus, KSH tellijaks on Vastse-Kuuste Vallavalitsus. DP kehtestajaks Põlva Vallavolikogu ning Vastse-Kuuste Vallavolikogu.

KSH teostab OÜ Alkranel (E. Põldvere, 52 89 197, elar@alkranel.ee) ning järelevalvet korraldab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon.

KSH aruande eelnõu ja DP eskiisiga on võimalik tutvuda:
Põlva Vallavalitsuse ruumides (Põlva Vallavalitsus, Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, 63211 Põlvamaa; tööaegadel) ajavahemikul 1. september – 15. september 2013 a.

Vastse-Kuuste Vallavalitsuse ruumides (Vastse-Kuuste Vallavalitsus, Vastse-Kuuste, 63601, Põlva maakond) ajavahemikul 1. september – 15. september 2013 a.

Dokumente saab elektrooniliselt alla laadida Internetist www.alkranel.ee. Fail – www.alkranel.ee/andmed/saesaare/aruanne_24_08_13.zip

KSH aruande eelnõu ja DP eskiisi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ-le (Tähe 106, 51013 Tartu; terko@ibun.ee) kuni 16. septembrini 2013 a.

KSH programmi eelnõu avalik arutelu ja DP eskiisi tutvustamine toimub 16. september 2013. a kell 16.00 Taevaskoja külakeskuses (Taevaskoja küla, 63229, Põlvamaa, raamatukogu II korrus).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Põlva vald, Vastse-Kuuste vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Generaator AS
Tähtaeg:
15.10.2025
Valmimisaeg:
06.08.2012 — 15.10.2025
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee